4.1.2 Mga Rekomendasyon para sa Pansamantalang Hindi Pagkakasama sa Paaralan nang Dahil sa Sakit