4.1.6 Mga Ipinag-uutos na Ulat: Panahon ng Pagsubok (Probation) ayon sa Hukumang Pangkabataan (Juvenile Court)

Mga Ipinag-uutos na Ulat: Panahon ng Pagsubok (Probation) ayon sa Hukumang Pangkabataan (Juvenile Court)

Ang katanggap-tanggap na pagpasok sa klase at mga kilos at gawi sa patakaran ang mga karaniwang kondisyon na itinatakda ng hukuman bilang kondison ng probation. Kapag itinakda ng hukuman, aabisuhan ang mga Opisyal para sa Probation ng Dibisyon para sa Pagbibigay-Suporta sa Mag-aaral, Pamilya at Komunidad o ng kawani ng paaralan tuwing nilalabag ng isang estudyante na naka-probation ang Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.  

This page was last updated on October 28, 2022