4.2.1 Akademikong Katapatan

Akademikong Katapatan

Inaasahan sa lahat ng estudyante na sila ang kokompleto ng kanilang sariling mga takdang-aralin at eksamen.  Ipinagbabawal ang anumang uri ng akademikong pandaraya, kasama na ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, pangongopya, pag-aangkin ng gawa ng iba (plagiarism), pagsusumite ng trabahong hindi sarili, o paggamit ng hindi awtorisadong teknolohiya. Ang estudyante na lalabag sa polisiya sa akademikong katapatan ay papatawan ng disiplinaryong aksiyon, at posibleng kasama rito ang mga sumusunod, ngunit hindi nalilimitahan sa mga ito: pagbabawas ng puntos o walang puntos para sa takdang-aralin; pinababang grado; detensiyon; pagpasok sa Sabado; pagtanggi ng guro na magsulat ng liham ng rekomendasyon o pag-uulat ng pandaraya sa liham, o pagbawi sa liham ng rekomendasyon na naisumite na. 

This page was last updated on October 28, 2022