4.2.11 Pag-aaral sa Labas ng Karaniwang Oras (Extended Learning) at Pagbibigay-Suporta para sa mga Estudyanteng nasa High School

Pag-aaral sa Labas ng Karaniwang Oras (Extended Learning) at Pagbibigay-Suporta para sa mga Estudyanteng nasa High School

Mga opsiyon para sa pagkuhang muli ng credit at pagkakaroon ng credit na iniaalok sa mga estudyante ng high school na: 

  1. Kailangan ng pagkuhang muli ng credit (May grado na F sa orihinal na kurso)
  2. Gustong kunin muli ang kurso para mapaganda ang grado (May grado na D sa orihinal na kurso)

Kasama sa mga kasalukuyang opsiyon para sa pagkuhang muli ng credit ang:

  • Panggabing High School
  • Online na Pag-aaral
  • Pagkuha ng Credit sa Tag-araw o Summer Credit Recovery (kasama na ang Pagtatapos ng Senior sa Summer)
  • Paaralan sa Tag-araw (Summer School) sa Woodside Learning Center at Log Cabin Ranch, Mga Paaralan ng Hukuman (Court School) at Paaralan ng County 
  • Araling Transisyonal (Transitional Studies) ng City College of San Francisco

Para sa iba pang impormasyon, pakikontak ang Opisina para sa Pag-aaral sa Labas ng Karaniwang Oras at Pagbibigay-Suporta (Office of Extended Learning and Support) sa 415-379-7760 o bisitahin ang: www.sfusd.edu/learning/curriculum/high-school/credit-recovery

 

This page was last updated on October 28, 2022