4.2.2 Pagbibitiw sa mga Kurso

Pagbibitiw sa mga Kurso

Puwedeng bitawan ng estudyante ang isang kursong pang-high school na may 5 kredit nang walang kaparusahan, nang hanggang sa anim na linggo matapos magpatala, kung may pagsang-ayon ng magulang/tagapatnubay/tagapag-alaga, tagapayo, at guro. (Administratibong Regulasyon ng SFUSD  5121)

This page was last updated on October 28, 2022