4.2.4 Takdang-Aralin (Homework)

Takdang-Aralin (Homework)

Magtatalaga ng takdang aralin sa bahay o homework, kung kinakailangan para suportahan ang mga leksiyon sa klasrum, mapakompleto sa mga estudyante ang hindi pa natatapos na takdang-aralin, o upang marepaso at magamit ang akademikong nilalaman para sa higit na pag-unawa. 

Kailangang makatwiran ang haba ng takdang-aralin na homework, at naaangkop sa antas ng grado at sa kurso.   

Sa pagsisimula ng akademikong taon, sasabihin ng guro ang mga maaasahan ukol sa homework sa mga estudyante at sa kanilang mga magulang/tagapatnubay. (Polisiya ng Lupon ng  CA 6154)

This page was last updated on October 28, 2022