4.2.9 Mga Report Card o Ulat ukol sa Pananagutan ng mga Estudyante (Student Accountability Report Cards, SARC)

Mga Report Card o Ulat ukol sa Pananagutan ng mga Estudyante (Student Accountability Report Cards, SARC)

Ang SARC ay dokumentong itinatakda ng estado. Layunin nitong bigyan ng impormasyon ang mga magulang ng mga estudyante ng mga pampublikong paaralan ng California tungkol sa pagkabuo ng mga paaralan ng kanilang mga anak, at ang katayuan ng paaralan sa taunang Panukat ng Kahusayang Akademiko (API) ng California. Ang Komprehensibong Plano para sa Kaligtasan ng Paaralan (Comprehensive School Safety Plan), kasama na ang deskripsiyon ng mahahalagang elemento nito, ay kasama bilang bahagi ng SARC. Makukuha rin ang mga SARC online sa bawat website ng paaralan na nasa https://www.sfusd.edu/schools-search. Kung kailangan ninyo ng nakasulat na kopya ng SARC, puwede kayong makakakuha nito sa principal ng paaralan o puwede ring makontak ang Departamento para sa Pananaliksik, Pagpaplano at Pananagutan (Research, Planning and Accountability) sa (415) 241-6454.

This page was last updated on October 28, 2022