4.4.3 Mga ExCEL na Programang After School (pagkatapos ng klase)

Mga ExCEL na Programang After School (pagkatapos ng klase)

(Akademiko, Pagpapayaman ng Kaalaman, at  Panlibangan)

Nasa mahigit 90 na paaralan ng SFUSD ang mga After-school (mga gawain pagkatapos ng regular na klase) na programang ExCEL —sa mga mababa, panggitna at mataas na paaralan. Pinopondohan ang mga programa ng Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) ng California. Kinakailangan ng pag-eenroll para sa paglahok at limitado ang espasyo.

Binibigyan ng prayoridad sa pagpapatala ang mga estudyante na dumadalo sa programa araw-araw matapos ang eskuwelahan, nang hanggang 6:00 p.m. Lumalahok ang mga estudyante sa:

Lumalahok ang mga estudyante sa: 

Mga Akademikong Gawain: Kinokompleto ng mga estudyante ang kanilang takdang-aralin at nag-aaral ng pagba-basa, pagsusulat, matematika, siyensiya, araling panlipunan at teknolohiya. Gumagawa rin ang mga high school na estudyante ng paghahanda sa kolehiyo at karera, at iba pang opsiyon para sa pagkakaroon ng mga credit. 

Pagpapayaman ng Kaalaman: Pumipili ang mga estudyante ng mga klase kagaya ng sining, pagluluto, musika, at kakayahan sa buhay, na nakatutuwa at nakapagpapalawak sa kanilang mga karanasan.  

Panlibangang mga Gawain: Lumalahok ang mga estudyante sa sports, pagsasayaw, mga laro, at iba pang pisikal na gawain para manatiling malusog.

Kasama sa bawat programa ang mga guro mula sa paaralan ng inyong anak, at nang matiyak na kahanay ng pang-araw-araw na kurikulum ng paaralan ang mga akademikong gawain pagkatapos ng klase (after-school academics). 

Kontakin ang after school na programang ExCEL sa paaralan para sa espesipikong impormasyon tungkol sa pagpapa-enroll at bumisita sa www.sfusd.edu/ExCELHUB

This page was last updated on October 28, 2022