4.4.6 Visual and Performing Arts Department (Departamento ng Sining Biswal at Mga Sining ng Pagtatanghal)

Visual and Performing Arts Department (Departamento ng Sining Biswal at Mga Sining ng Pagtatanghal)

Matagal nang sinusuportahan ng komunidad ng San Francisco ang edukasyon sa sining o arts education, kung kaya’t nabibigyan ng pagkilala ang kahalagahan ng sining at pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagkakaloob sa bawat estudyante at sa lahat ng estudyante ng de-kalidad na karanasan sa edukasyon ukol sa sining. Noong 2004, naglaan ng milyon-milyon ang aprubado ng mga botante na Pondo para sa Pagpapahusay ng Pampublikong Edukasyon (Public Education Enrichment Fund, PEEF) para sa taunang pagpopondo sa mga paaralan tungo sa edukasyon ukol sa sining. Naparami ng mga rekurso ng PEEF ang alokasyon para sa mga kawani sa sining sa paaralan at napalaki ang mga programa sa sining  sa kabuuan ng distrito.

Noong Hunyo 2019, ipinasa ng Lupon sa Edukasyon ang Resolusyon upang Pagtibayin ang Deklarasyon ng mga Karapatan ng Lahat ng Estudyante sa Katarungan sa Pagkakapantay-pantay at Pagkakaroon ng Edukasyon sa Sining o Resolution to Adopt the Declaration of the Rights of All Students to Equity and Access in Arts Learning (“Resolusyon ukol sa Sining o Arts Resolution,” Blg. 195-28A1), na gumagawa ng matibay na paninindigan na ang SFUSD ay distrito kung saan may katarungan sa pagkakapantay-pantay sa sining. Layunin nitong humugot mula sa lakas ng sining at pagiging malikhain upang maisakatuparan ang mga mithiin ng komunidad para sa mga estudyante ng SFUSD. 

Nagtatrabaho ang VAPA upang maabot ang tinatarget na mga stratehiya na nasa loob ng tatlong batayang prayoridad: 

1. Katarungan sa Pagkakapantay-pantay (Equity) at Kahusayan (Excellence).

Tinitiyak ng SFUSD ang pagpoprograma para sa katarungan sa pagkakapantay-pantay at pagiging malikhain at mga kinahihinatnan ng estudyante (student outcomes). Tinitingnan ng distrito ang “equity” at “excellence” bilang nakasalalay sa isa’t isa at nagpapatibay sa isa’t isa, at dahil dito, nakatuon ito lalo na sa mga estudyante na karaniwang hindi nagkakaroon ng edukasyon sa sining at pagiging malikhain, kasama na ang mga estudyante ng mga pangkat ng lahi na may kasaysayan ng pagiging dehado, estudyante ng Ingles (English learners), at estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Upang magawa ito, nagtatrabaho ang distrito upang makapagkaloob ng pag-akses at partisipasyon sa sining na may katarungan sa pagkakapantay-pantay, itinataas ang kalidad ng pagpoprograma sa sining at pagiging malikhain, isinisentro ang pagpoprograma sa mga interes at kultura ng mga estudyante, at lalo pang sinusulit ang iba’t ibang uri ng rekurso sa sining ng San Francisco. 

2. Pagiging Malinaw at Nauunawaan.

Hangad ng SFUSD ang magkaayon na pagpoprograma sa sining at pagiging malikhain sa mga antas ng departamento, paaralan, distrito at komunidad, at nang mapagyaman pa ang mga karanasan ng mga estudyante sa pagiging malikhain.  Pinalalakas ng departamento sa Sining Biswal at Sining ng Pagganap Visual and Performing Arts (VAPA) kapwa ang mga programang pinamamahalaan ng mga sentral na opisina, at ang suporta nito sa mga paaralan sa mga programa sa sining ng mga ito. Kasama sa mahahalagang stratehiya ang pagbuo ng kurikulum na magkakasunod at nakabatay sa mga pamantayan; mga rekursong batay sa pangangailangan at pagkakaroon ng mga kawani upang makapagbigay ng inspirasyon, at epektibong maihatid ang mga kurikulum na ito; at ang paggamit ng datos na nagbibigay ng impormasyon sa pagpoprograma ng VAPA. Bukod rito, pinagkakaisa ng Sentral na Opisina (Central Office) ng SFUSD ang komunidad ng San Francisco sa larangan ng sining at pagiging malikhain, kung kaya’t napauunlad ang mas makabuluhang pakikipag-partner sa mga organisasyong naka-base sa komunidad, ahensiya ng lungsod, pagkakawangggawa o philanthropy, at mga pamilya, at sa gayon, magkasamang magkaloob sa mga estudyante ng makabuluhang mga karanasan sa sining. 

3. Datos at Pagkakaroon ng Pananagutan.

 Lalo pang magkakaroon ng pananagutan ang SFUSD sa pamamagitan ng paggamit ng datos upang mapangalagaan ang kultura kung saan patuloy na nagkakaroon ng pagpapahusay sa sining. Taon-taon na mangongolekta at magsusuri ang Central Office ng datos ukol sa pag-akses sa sining, partisipasyon, kalidad, at mga kinahihinatnan, habang gamit ang katarungan sa pagkakapantay-pantay bilang pamamaraan ng pagsipat, upang maintindihan ang pag-unlad sa antas ng distrito, paaralan, programa, at estudyante. Taon-taon ding mag-uulat ang distrito sa mga napag-alaman nito--at nang matiyak na agad na makakukuha ang mga edukador, pamilya at kapartner sa komunidad ng impormasyon ukol sa sining--at isasama ang sining sa pagpaplano ng distrito at ng mga paaralan--kung kaya’t matitiyak na bahagi ang sining sa batayang mga tunguhin at inisyatiba ng distrito at ng mga paaralan. Sa pundasyong ito, lalo pang pauunlarin ng SFUSD ang kasalukuyan nang ipinatutupad na pagpapahusay sa mga programa na binibigyan ng impormasyon ng datos, kung saan tinitiyak ang pagkakaroon ng bawat estudyante at ng lahat ng estudyante ng malakas na edukasyon sa sining.

Rerebyuhin ang mga panukat sa datos ng mahigit sa isang pangkat na nagbibigay ng payo at gumagawa ng mga desisyon, kung saan kasama ang mga estudyante, guro, pamilya, miyembro ng komunidad, at mga kapartner.
 
Ang tatlong prayoridad na ito--katarungan sa pagkakapantay-pantay at kahusayan, pagiging malinaw at naiintindihan, at ang datos at pagkakaroon ng pananagutan--ang siyang gagabay sa pagpapatupad ng distrito sa Bisyon 2025 at sa Larawan ng mga Nagsisipagtapos, kung saan babalangkasin ang mga paraan kung paano magagamit ng SFUSD ang sining at ang pagiging malikhain upang masuportahan ang bawat estudyante at ang lahat ng estudyante upang matuto, makapagsiyasat, humusay pa, at umunlad sa paaralan, karera, at buhay. Ang Arts & Creativity (Mga Sining at Pagiging Malikhain) 2025 ang mapa ng landas na tatahakin ng SFUSD upang maging tunay na Distrito Kung Saan may Pagkakapantay-pantay sa Sining (Arts Equity District).


Mga Pamantayan sa Sining ng California (California Arts Standards)
Lupon sa Edukasyon (Board of Education) ng SFUSD, Resolusyon Blg. 195-28A1
Website ng Departamento ng Sining (Arts Department) ng SFUSD

 

This page was last updated on November 14, 2022