4.5.1 Kahandaan para sa Kolehiyo at Karera

Kahandaan para sa Kolehiyo at Karera

Inihahanda at sinusuportahan ng SFUSD ang lahat ng estudyante para sa edukasyon matapos ang high school (post-secondary education) at landas sa karera na kayang makipagkompetensiya at nagdudulot ng kasiyahan. Kailangang paghandaan ng lahat ng estudyante, kasama na ang mga indibidwal na may espesyal na pangangailangan sa pag-aaral, pisikal na kondisyon, o wika, ang pagkakaroon ng karera at ang landas para sa edukasyon matapos ang high school at para sa karera. Naghahandog ang SFUSD ng iba’t ibang kurso at programa para ihanda ang lahat ng estudyante sa pagkompleto ng mga itinatakdang pangangailangan para sa pagpapa-enroll sa UC/CSU. Itinatakda sa lahat ng estudyante sa high school na kumuha ng isang semestreng Kurso sa Kolehiyo at Karera (College & Career Course) sa ika-9 grado. Ipinakikilala ng kursong ito ang proseso ng pagpaplano para sa karera, mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon para masiyasat ang mga karera, mga opsiyon sa karera, at itinatakdang pangangailangang pang-edukasyon para sa iba’t ibang karera. Tinutulungan din ng kurso ang estudyante na magplano para sa edukasyon matapos ang high school, na posibleng unibersidad para sa apat na taon, kolehiyong pandalawang-taon, teknikal na sertipikasyon, o pag-aaprentis.

Nakikipag-ugnay ang Departamento ng Kurikulum at Instruksiyon (Curriculum & Instruction Department) sa ilang Landas ng Pag-aaral (Pathways) at Akademya para sa Career and Technical Education (teknikal na edukasyon para sa mga karera sa kinabukasan, CCTE). Kinokonekta ng mga programang CTE ng SFUSD ang pag-aaral sa klasrum sa mga paggamit sa totoong buhay sa labas ng paaralan. Pinagsasama ng mga kursong ito ang mahigpit na akademikong pagtuturo sa mapaghamong teknikal na kurikulum at nakabatay sa fieldwork (pag-aaral sa labas ng eskuwelahan) na pagkatuto na nasa konteksto ng isa sa 15 pangunahing sektor ng industriya ng California. Ipinakikilala ng mga programang CTE ang mga interesadong estudyante sa mga batayang kakayahan na kailangan sa mga larangan ng karera/landas ng pag-aaral o pathways, mga oportunidad para magkaroon ng malalim na pagkatuto sa espesipikong larangan ng karera, field trip, propesyonal na nagtatrabaho sa larangan, at mga oportunidad para sa Sabay na Pagpapa-enroll (Dual Enrollment) at pag-iintern.

Sinusuportahan ng departamento para sa Career Technical Education ng SFUSD ang pagkakaroon ng mga estudyante ng landas tungo sa pagsisiyasat sa mga karera, pagpapraktis at pagpapahusay sa mga teknikal na kakayahan at gawain sa kurso para sa maagang pagkokolehiyo (early college course work). Ang tunguhin natin ay mailantad ang bawat estudyante sa mga kolehiyo at karera at nang makagawa siya ng may impormasyong mga desisyon ukol sa tatahaking landas sa edukasyon matapos ang high school, at magkaroon ng mga kakayahan upang umunlad sa hanay ng mga nagtatrabaho sa San Francisco
 
Konsultahin ang gabay sa pag-eenroll ng SFUSD o makipag-usap sa tagapayo (counselor) ng inyong paaralan para sa iba pang impormasyon ukol sa mga akademya para sa mga karera (career academies), pag-eenrol sa Career Technical Education, o tulong upang makapili ng mga kurso na makatutugon sa mga pangangailangan upang matanggap sa kolehiyo. 
 
Bisitahin ang aming mga web page upang alamin pa ang tungkol sa Kahandaan para sa Kolehiyo at Karera (College and Career Readiness), at Career Technical Education (teknikal na edukasyon para sa mga karera sa kinabukasan) ng SFUSD.

This page was last updated on November 14, 2022