4.6 Mga Kinakailangan para Matanggap sa California State University at sa University of California

Mga Kinakailangan para Matanggap sa California State University at sa University of California

Kailangang makompleto ng mga estudyante na nag-aaplay para matanggap sa isang  California State University (CSU) o campus ng  University of California (UC) ang 15 magkakasunod na kurso (course sequence) para sa high school course na nakalista sa ibaba. Ang mga estudyante na nakakompleto ng mga Pangangailangan para sa Pagtatapos ng High School  AT nakatanggap ng C o mas mataas pa sa mga klaseng ito ay tumutugon sa minimum na kinakailangang mga kurso para maging kuwalipikado para sa UC/CSU. Bawat high school ng SFUSD ay may listahan ng mga karapat-dapat na kursong eligible o puwede sa CSU at UC; kailangang kumonsulta ang mga estudyante sa kanilang tagapayo sa paaralan para sa beripikasyon o ang.

Bukod rito, ang CSU at UC ay kapwa may itinatakdang pangangailangan para maging karapat-dapat at kuwalipikado, na nakabatay sa mga marka sa Panggitnang Numerong Grado (Grade Point Average, GPA) at Eksamen para sa Eskolastikong Pagtatasa (Scholastic Assessment Test) (SAT) / Eksameng Pangkolehiyo ng Amerika (American College Test, ACT). Para sa mga detalye para matanggap sa UC, pumunta sa website na  www.csumentor.edu. Para sa mga detalye para matanggap sa UC, pumunta sa website na www.universityofcalifornia.edu/admissions

15 magkakasunod na kurso (course sequence): Mga Kinakailangang Subject na a-g

 • a. Kasaysayan (History)/Araling Panlipunan (Social Science):  2 taon ang kinakailangan
  Dalawang taon ng kasaysayan/araling panlipunan, kasama na ang isang taon ng kasaysayan ng mundo (world history), mga kultura at heyograpiya; at isang taon ng kasaysayan ng U.S. o kalahating taon ng kasaysayan ng U.S at kalahating taon ng sibika o pamahalaang Amerikano.
 • b. Ingles (English):  4 taon ang kinakailangan
  Apat na taon ng Ingles na naghahanda sa kolehiyo (college preparatory English) na may kasamang madalas at regular na pagsusulat at pagbabasa ng klasiko at modernong panitikan. Hindi hihigit sa dalawang semestre ng Ingles sa ika-siyam na grado ang puwedeng magamit para matugunan ang kinakailangang ito. Iisang taon lamang ng aprubadong Ingles na ELD ang puwedeng mabilang tungo sa credits sa Ingles.
 • c. Matematika (Mathematics):  3 taon ang kinakailangan (4 ang rekomendado para sa UC)
  Tatlong taon ng matematikang naghahanda sa kolehiyo (college preparatory mathematics) na may kasamang mga paksa na nasasakop sa panimula at abanteng algebra at heometriya na may dalawa at tatlong dimensiyon.
 • d. Siyensiyang Panlaboratoryo (Laboratory Science):  2 taon ang kinakailangan (3 ang rekomendado para sa UC)
  Dalawang taon ng siyensiyang panlaboratorya na nagbibigay ng batayang kaalaman sa dalawa sa tatlong pinaka-ubod na mga disiplinang ito: biyolohiya (biology) (kasama na ang anatomiya [anatomy], pisyolohiya [physiology], biyolohiya ng dagat [marine biology], kimika (chemistry) at pisika (physics).
 • e.  Wika na Bukod pa sa Ingles: 2 taon ang kinakailangan (3 ang rekomendado para sa UC)Dalawang taon ng iisang wika bukod pa sa Ingles. Kailangang magbigay-tuon ang mga kurso sa pagsasalita at pag-unawa, at magsama ng instruksiyon sa gramatika, bokabolaryo, pagbabasa, komposisyon, at kultura.  Puwedeng magamit ang wikang bukod pa sa Ingles na nakuha sa ika-pito at ika-walong grado para matugunan ang pangangailangang ito kung tinatanggap ang mga ito ng inyong high school bilang katumbas ng sariling mga kurso.
 • f.  Sining Biswal at Sining ng Pagganap (Visual and Performing Arts (VPA): 1 taon ang kinakailangan 
  Isang taon ng iisang disiplina ng sining biswal at sining ng pagganap na pinili mula sa mga sumusunod: sayaw, drama/teatro, musika o sining biswa.
 • g.  Mga Elektibo para sa Paghahanda sa Kolehiyo (College Preparatory Electives): 1 taon ang kinakailangan
  Isang taon (dalawang semestre) ang kinakailangan mula sa aprubadong kurso na A-G.

Tala ng CSU:

Lahat ng kinakailangang mga kurso (kailan man kinuha) ay kinakailangang maipasa nang may gradong C o mas mataas pa. 

Puwedeng magbago taon-taon ang mga pangangailangan para matanggap. Pakitingnan ang pinakabagong impormasyon sa mga papel para sa pagtanggap (admssion forms) o ang mga website ng CSU. Para sa mga detalye tungkol sa pagtanggap ng estudyante ng CSU, pumunta sa website na www.csumentor.edu

Tala ng UC:

Puwedeng talakayin sa tagapayo ng inyong high school ang mga alternatibong paraan para makapasok sa mga campus ng UC.

Para sa mga detalye tungkol sa pagtanggap ng estudyante sa UC, pumunta sa website na admission.universityofcalifornia.edu

 

This page was last updated on October 28, 2022