4.7.1 Pagiging Kuwalipikado para sa mga Gawaing Extracurricular at Co-Curricular

Pagiging Kuwalipikado para sa mga Gawaing Extracurricular at Co-Curricular

Para maging kuwalipikado na lumahok sa mga gawaing extracurricular (nasa labas ng regular na kurikulum) at cocurricular (karagdagan sa kurikulum), kailangang mapanatili ng mga estudyanteng nasa grado 7-12 ang katanggap-tanggap na pang-edukasyong pag-unlad sa nakaraang grading period (panahong sakop ng pagbibigay ng mga marka), kung saan kasama ang mga sumusunod, pero hindi limitado sa mga ito: (1) Pagpapanatili ng pinakamababa nang grade point average (panggitnang marka) na 2.0 sa iskala na 4.0 sa lahat ng klase kung saan sila naka-enroll; (2) Pagpapanatili ng minimum na pag-unlad tungo sa pagtugon sa mga itinatakda para sa pagtatapos ng high school.                  

Puwedeng bigyan ng Superintendente o ng itinalaga nito ang mga hindi kuwalipikadong estudyante ng panahon ng pagsubok (probationary period) na hindi lalampas sa isang semestre. Kailangang matugunan ng mga estudyanteng kuwalipikado batay sa pagiging probationary ang mga itinatakdang pamantayan sa pagtatapos ng panahon ng probation, para manatiling kuwalipikado para sa partisipasyon. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD  6145) 

Gagawin ng Superintendente o ng itinalaga nito ang anumang desisyon ukol sa pagiging kuwalipikado ng estudyanteng homeless, foster, o anak ng pamilyang militar na nasa aktibong paglilingkod para sa mga gawaing extracurricular o co-curricular, alinsunod sa Kodigo sa Edukasyon ng CA 48850 at 49701.

Habang dumadalo o lumalahok sa mga gawaing extracurricular at cocurricular sa kampus o sa labas nito, nasasakop ang mga estudyante ng distrito ng mga polisiya at regulasyon ng distrito kaugnay ng mga kilos at gawi ng mga estudyante.  Posibleng madisiplina ang mga estudyanteng lalabag sa mga polisiya at regulasyon ng distrito, kasama na ang suspensiyon, expulsion (mahabang suspensiyon), hindi pagpapahintulot sa partisipasyon sa mga gawaing extracurricular o cocurricular, ngunit hindi nalilimitahan sa mga ito, alinsunod sa polisiya at administratibong regulasyon ng Lupon. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD  6145)

This page was last updated on October 28, 2022