4.7.2 Mga Pangangailangan para Maging Kuwalipikado sa Athletics

Mga Pangangailangan para Maging Kuwalipikado sa Athletics

Kailangang matugunan ng mga estudyanteng lalahok sa interscholastic athletics (athletika sa pagitan ng mga paaralan) na pinamamahalaan ng CIF ang mga itinatakdang pangangailangan ng CIF para sa pagiging kuwalipikado. Kailangang matugunan ng mga estudyanteng lumalahok sa anumang gawaing athletics na hindi pinamamahalaan ng CIF ang mga itinatakda ng distrito para sa maging kuwalipikado sa partisipasyon sa mga gawaing extracurricular at cocurricular. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD  6145.2)

This page was last updated on October 28, 2022