4.7.3 Paglipat ng Estudyante - Pagiging Kuwalipikado sa Athletics

Paglipat ng Estudyante - Pagiging Kuwalipikado sa Athletics

Ang mga lumilipat na mag-aaral sa high school ay hindi pa kuwalipikado para sa paglahok sa athletics sa kanilang bagong paaralan sa loob ng kalendaryong taon matapos ang petsa ng pagpasok. Posibleng iwaksi ang isang taon ng hindi pagiging kuwalipikado na ito kung matutugunan ng mag-aaral ang mga eksepsiyon na itinatakda ng Pederasyon ng mga Paaralan ng California.  

Ang mga lumilipat na mag-aaral ng middle school ay hindi pa kuwalipikado para sa paglahok sa athletics sa kanilang bagong paaralan sa loob ng kalendaryong taon matapos ang petsa ng pagpasok. Puwedeng magkaroon ng eksepsiyon ang mga mag-aaral sa middle school sa isang taon na panahong ito ng hindi pagiging kuwalipikado kung lumipat sila mula sa paaralang hindi SFUSD tungo sa paaralan ng SFUSD. Puwede ring maging kuwalipikado sa athletics ang mga mag-aaral na middle school matapos ang kanilang unang paglipat mula sa isang paaralang SFUSD tungo sa isa pang paaralan ng SFUSD.  Pagkatapos ng paglipat na ito,  ang mag-aaral  ay kailangan nang magpakita ng problema sa personal na kaligtasan, napatunayang paglipat ng tahanan ng pamilya, o iba pang paghihirap na siyang dahilan ng paglipat, at nang maging kuwalipikado para sa paglahok sa athletics.

Hindi kuwalipikado ang mga mag-aaral na nakatanggap ng paglipat bilang pagdidisiplina (disciplinary transfer) para sa paglahok sa mga Programa sa Athletics ng Distrito (District Athletic Programs) sa loob ng isang kalendaryong taon matapos ang petsa ng pagpasok sa bagong paaralan.  

Ang batang nasa pangangalaga ng gobyerno (foster) na nagpapalit ng tahanan nang dahil sa utos ng korte o desisyon ng kawani para sa kapakanan ng bata (child welfare worker) ay agad na ituturing na tumutugon sa mga pangangailangan  sa paninirahan) para maka-lahok sa interscholastic sports o iba pang gawaing extracurricular. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 488502)

 

This page was last updated on October 28, 2022