4.9.2 Mga Sistema ng Digital Learning para sa mga Estudyante

Mga Sistema ng Digital Learning para sa mga Estudyante

Madalas na hinihingi ng pamamaraan sa pag-aaral ng SFUSD ang paggamit ng mga estudyante sa mga sistema ng digital learning (pag-aaral na gumagamit ng teknolohiya) upang makalahok sa pag-aaral at makagawa ng akademikong pag-unlad sa blended environment (pinagsasama ang mga online na materyales at interaksiyon sa tradisyonal na mga pamamaraan sa klasrum), kapag nasa klasrum sila o hindi pisikal na naroroon sa paaralan. Ang Google Classroom at ang /seesaw ay dalawang sissema na posibleng gamitin  ng estudyante sa SFUSD. 

Sa pamamagitan ng Google Classroom, makakapagbahagi ang mga guro ng mga rekurso, makapag-aalok ng mga aktibidad sa pagtututo, at makapagbibigay ng magkakaibang opinyon sa mga estudyante. Bahagi ang learning platform na ito ng Google Suite for Education at puwedeng magamit nang kasabay ng iba pang digital na kasangkapan sa lahat ng mga antas ng grado. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa Google Classroom, pakibisita ang: https://bit.ly/SFUSDgoogleclassroom

Posibleng ring gumamit ang mga klase sa SFUSD ng Seesaw bilang plataporma para sa mga assignment o takdang gawain at paglikha ng mga estudyante. Masusuportahan ng mga sumusunod na rekurso ang mga pamilya sa pagsisimula nila sa Seesaw. https://bit.ly/SFUSDseesaw

This page was last updated on October 28, 2022