4.9.3 Ang Digital Backpack at ang Clever

SFUSD Digital Backpack and Clever

Ang Digital Backpack ng SFUSD ang paraan ng paggamit ng mga estudyante ng SFUSD sa mga applications sa pag-aaral na aprubado ng distrito, at madalas na nagagamit ang mga application na ito sa pamamagitan ng tool na tinatawag na Clever.

Puwedeng magdagdag ang mga guro ng website, dokumento, at kasangkapan sa pakikipagkomunikasyon sa kanilang Clever page, at mahusay din ang Clever para sa mga applications na para sa pag-aaral. Puwede ring mag-post ang mga guro ng content, tulad ng website, dokumento at tools sa pakikipagkomunikasyon sa Google Classroom o sa Synergy.

Magagamit ang Clever sa clever.sfusd.edu, at dapat gamitin ng mga estudyante ang kanilang email address at password sa SFUSD para mag- log in. Ang mga estudyanteng nasa mga grado K-3 ay mayroon ding espesipiko sa Clever na QR code badge na puwede nilang gamitin para makapag-log in at puwede itong ipamahagi ng guro. Para alamin pa kung paano makukuha ang email address at password sa SFUSD ng inyong estudyante, pakibisita bit.ly/sfusdglogin.

 • Lahat ng estudyanteng may SFUSD Google account ay mayroon ding SFUSD Clever account  
 • Puwedeng mag-log in ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagkiklik sa “log in with Google (mag-log-in sa Google)” at paglalagay ng kanilang  SFUSD Google username at password
  • Puwedeng hilingin ng mga estudyante ang kanilang username at password mula sa guro.
  • Kapalit nito, puwedeng tingnan ng mga tagapatnubay ang SFUSD Google username at passwords ng estudyante sa ParentVUE.
  • Ang default (pinagsisimulang) username at password lamang ng estudyante ang puwedeng makuha ng mga Guro at Tagapatnubay: kapag pinalitan na ng estudyante ang kanyang password, at hindi na ninyo mapuntahan ang kanyang account, ipakontak ninyo sa guro ng inyong estudyante ang Mga Tumutulong sa Teknolohiya (Technology Help Desk) para humiling na i-reset o baguhin muli ang password.
 • Puwede ring mag-log in ang mga estudyanteng nasa PK, TK, 1, 2 at 3 sa pamamagitan ng Clever Badge, na makukuha mula sa kanilang guto.
  • mga estudyanteng magla-log in gamit ang kanilang badge ay puwede ring magamit ang tools ng Google mula sa mga link ng Clever, pero puwede lamang ito sa Chromebook, PC at Mac.
  • Hindi nagagamit ang Google tools ng may Clever badge sa iPad
 • Hindi na nangangailangan ng hiwalay na username at password ang karamihan sa applications na nasa Clever — iyan ang mahika ng Clever! — pero may ilan na kailangan ng username at password

Dinisenyo ang Clever para sa mga estudyante at guro, at hindi nito sinusuportahan ang paggamit ng tagapatnubay, pero puwede ninyong hilingin sa inyong estudyante na ipakita sa inyo ang kanyang account. 

This page was last updated on November 14, 2022