4.9.4 Abiso ukol sa Virtual Meetings (Miting sa Pamamagitan ng Internet)

Abiso ukol sa Virtual Meetings (Miting sa Pamamagitan ng Internet)

Posibleng kasama sa plano sa pagtuturo ng SFUSD ang mga online na miting, kung saan nakikilahok ang mga estudyante sa kanilang guro, kaklase at iba pang kawani ng paaralan. Tingnan ang Abiso ukol sa Virtual Meetings sa bit.ly/virtualmeetingnotice. Puwede kayong makahanap ng impormasyon tungkol sa online learning at kung paano magagamit ng mga estudyante at pamilya ang aprubado ng distritong tools pagkukumperensiya (Google Hangouts Meet at Zoom) sa page tungkol sa mga Virtual Meeting para sa mga Pamilya na nasa bit.ly/meetingsfamilypage.

This page was last updated on October 28, 2022