Tsapter 5: Pag-uugali ng mga estudyante

Pag-uugali ng mga estudyante

Binabalangkas ng tsapter na ito ang mga inaasahan ng SFUSD sa pag-uugali ng mga estudyante.  

Idinedetalye ng tsapter na ito ang mga prinsipyo na inaasahan ng SFUSD upang magabayan ang pag-uugali ng mga estudyante, kawani, at magulang/tagapag-alaga. Nagkakaloob ito ng impormasyon tungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng mga indibidwal na ito. 

Nagkakaloob ang tsapter ng impormasyon tungkol sa mga polisiya ukol sa pag-uugali na para sa kabuuan ng distrito, at itinatakda ng polisiya ng pederal na gobyerno, estado, o distrito. Bukod rito, mayroon ding sariling mga patakaran at inaasahan ang bawat paaralan para sa mga estudyante. Para sa karagdagang detalye tungkol sa mga ipinagbabawal na pag-uugali sa SFUSD, pakitingnan din ang Tsapter 6: Pagdidisiplina sa mga estudyante (Student discipline). 

This page was last updated on October 28, 2022