Mga Prinsipyong gabay para sa Lahat ng Komunidad sa mga Paaralan ng SFUSD

Tuntungang-bato ng Mga Prinsipyong Gabay para sa Lahat ng Mga Komunidad sa mga Paaralan (Guiding Principles for All School Communities) ng SFUSD ang paniniwala na nararapat pakitunguhan nang may dignidad at paggalang ang lahat ng estudyante, kawani at pamilya. Pangunahing tunguhin ng mga gabay na prinsipyo at inaasahang pag-uugali ang matuto ang mga estudyante na maging responsable para sa sarili at kanilang aksiyon,  at makagawa ng tapat at positibong ambag sa komunidad. 

May pananagutan ang SFUSD na magkaloob ng positibong pampaaralang kapaligiran, kung saan nararamdaman ng mga kabataan na konektado sila sa isa’t isa at ligtas, at kung saan higit na napahuhusay pa ang pagkatuto. Hinihikayat ang lahat ng kawani ng SFUSD, at inaasahan sa kanila,  na maging uliran sa pagpapatupad ng mga prinsipyong gabay at pamantayan sa pag-uugali, at magturo/magpatibay ng mga kinakailangang kakayanan para makagawa at makapanatili ng mga positibong relasyon, maayos ang mga tunggalian, at mapalakas ang pag-uugali na nagpapahalaga sa pakikitungo ng mga tao sa isa’t isa (pro-social behavior).

 

This page was last updated on October 28, 2022