Mga Prinsipyong Gabay

May pangako ang San Francisco Unified School District (Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng San Francisco) sa pagbuo ng mga ligtas at mapagkalingang komunidad sa paaralan kung saan nararamdaman ng lahat ng estudyante at pamilya na sila ay tanggap, pinahahalagahan, at iginagalang. Nagsusumikap kaming magkaloob ng pantay at malinaw na inaasahan sa mga larangangang akademiko at pag-asal o pag-uugali, pati na rin ng mga kinakailangang suporta para matamo ang tagumpay.      

Hinihiling ng SFUSD na magkaroon ng pananagutan ang mga estudyante sa mga sumusunod na Mga Gabay na Prinsipyo:

 • 1. Paggalang
  • Tinatrato ko ang iba tulad ng gusto kong pagtrato sa akin
  • Iginagalang ko ang mga batas, tuntinin at awtoridad sa paaralan
  • Pantay kong tinatrato ang mga tao at iginagalang ang kanilang mga karapatan 
  • Iginagalang ko ang mga pag-aaring pribado at pampubliko
 • 2. Responsibilidad
  • Inaako ko ang responsibilidad para sa aking mga aksiyon
  • Responsibilidad ko ang aking pagtugon sa iba 
  • Isinasauli ko ang mga hinihiram ko sa takdang oras
 • 3. Pagpapahalaga sa mga Pagkakaiba
  • Hinahanap ko ang kabutihan sa lahat 
  • Iginagalang ko ang karapatan ng bawat isa na maging kaiba
  • Nakikita ko ang pangkulturang pagkakaiba bilang pagkakataong matuto
 • 4. Katapatan
  • Tapat ako sa iba at sa aking sarili 
  • Kumikilos ako nang may integridad
  • Iniiwasan ko ang pagkakalat ng mga sabi-sabi o tsismis
 • 5. Kaligtasan
  • Lumalahok ako sa mga ligtas na gawain
  • Pinananatili kong malusog ang aking isip at katawan
  • Pinipili ko ang mga bagay na nakatutulong sa akin na maging “pinakamahusay na ako” 
 • 6. Panghabambuhay na Pag-aaral 
  • Dumarating ako sa paaralan na handang matuto
  • Ibinibigay ko ang aking pinakamakakayanan sa lahat ng aking ginagawa
  • Bukas ako sa mga bagong kakayahan at positibong solusyon

Kapag nabubuhay tayo ayon sa Mga Gabay na Prinsipyo, tayo ay:

At HINDI natin tinatanggap ang:

 • Nakikitungo sa iba nang may paggalang

 • Naghahanap ng mga payapang solusyon

 • Nakikinig sa isa’t isa 

 • Hindi gumagamit ng bawal na gamot

 • Nagpapanatiling malinis sa ating paaralan

 • Mayroong magagandang pagkakaibigan

 • Gumagawa ng sariling trabaho

 • Mayroon laging katapatan at integridad

 • Nagpapakita ng pagdamay at malasakit

 • Nakikipaglaban para sa karapatan ng iba

 • Kumikilala sa mga pagkakaiba-iba

 • Gumagalang sa pag-aari ng iba

 • Lumalahok sa mga ligtas na gawain

 • Pambubully o pang-aapi at pananakot

 • Mga sandata

 • Pakikipag-away, pagbabanta at karahasan

 • Pagkakaroon at pagbebenta ng mga bawal na gamot

 • Mga grapiti at bandalismo

 • Mga gawain ng gang

 • Pangongopya at pag-aangkin ng gawa ng iba

 • Paggaya sa pirma o gawa ng iba (forgery) at palsipikasyon 

 • Seksuwal na pagbabanta at pananakit

 • Blackmail at pangingikil

 • Prejudice at mga krimen ng pagkapoot

 • Panloloob at pagnanakaw

 • Mga paputok at lebentador

 

This page was last updated on October 28, 2022