5.1.2 Mga Layunin ng mga Gabay na Prinsipyo

Mga Layunin ng mga Gabay na Prinsipyo

 • Itaguyod ang pisikal, sikolohikal, emosyonal at panlipunang kapakanan ng mga estudyante 
 • Turuan ang mga bata ng disiplina sa sarili at pagkaunawa sa mga kahihinatnan ng kanilang pag-uugali 
 • Magkaloob sa mga bata ng pagkaunawa ng mga limitasyon ng katanggap-tanggap na pag-uugali, ang mga dahilan para sa mga limitasyong ito, at ang hindi pagbabago ng mga paraan sa pamamahala sa kanilang pag-uugali 
 • Magkaloob ng mga magagandang huwaran para sa katanggap-tanggap na pag-uugali. 
 • Turuan ang mga estudyante tungo sa pag-uugali na ibinubudsod ng sarili, nagbibigay ng kooperasyon at may paggalang 
 • Magtaguyod, kumalinga at magbigay-proteksiyon sa mga maaayos na relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad. 
 • Maituro sa mga estudyante ang pagkakaroon ng pananagutan para sa tunay na mga kinahihinatnan ng kanilang mga aksiyon.
 • Hikayatin ang pagkakaroon ng paggalang, pagbibigay-lunas, at panunumbalik, kapwa sa mga nasaktan, at sa mga nakapagdulot ng pinsala 
 • Maituro sa mga estudyante na magkaroon ng personal na responsibilidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kakayahan na makapagnilay at magmalasakit sa kapwa
 • Magabayan ang mga guro sa kanilang pagtugon sa mga pag-uugali ng mga estudyante
 • Maipagbigay-alam sa mga estudyante at magulang ang mga inaasahang pag-uugali sa mga estudyante  

 

This page was last updated on October 28, 2022