5.1.3 Mga Mahahalagang Bahagi ng Pagkatuto/ Pagpapatibay sa Matatagumpay na Pag-asal

Mga Mahahalagang Bahagi ng Pagkatuto/ Pagpapatibay sa Matatagumpay na Pag-asal

May pananagutan ang lahat ng mga paaralang SFUSD sa pagkakaroon ng: 

1. Akademikong Paghamon (Academic Rigor): Nakapanghihikayat na Kurikulum, Pagtuturo, at Pagtatasa (Assessment)

Ang mga estudyante na nakatuon sa pag-aaral ay mas malamang  na hindi gumawa ng maling pag-asal (misconduct). Para magbigay-suporta sa positibong pag-uugali, ang aming kurikulum ay mapaghamon, nakabatay sa mga pamantayan, at nakasalig sa mga pagsisiyasat. Binubuo ang mga aralin palibot sa mahahalagang katanungan, at may nilalaman na makabuluhan at nagbibigay-tugon sa kultura, at may koneksiyon sa buhay ng mga estudyante. 

2. Pagsuporta sa Positibong Asal o Pag-uugali (Positive Behavior Support)

Binibigyang-depinisyon ang pagsuporta sa positibong pag-uugali bilang mga postibong ekspektasyon at tugon sa mga pag-uugali ng mga estudyante. Sa maraming paaralan na SFUSD, malinaw na itinuturo,  tinutularan, at araw-araw na isinasapraktika ang mga positibong pag-uugali. 

3. Pagbuo at Pagpapatatag sa Komunidad at mga Gawain sa Pagpapanumbalik (Community Building & Restorative Practices)

Ang Pagbuo at Pagpapatatag sa Komunidad at mga Gawain sa Pagpapanumbalik (Community Building & Restorative Practices, RP) ang mas gustong lapit o approach upang matugunan ang mga problema sa pag-uugali ng mga estudyante sa mga komunidad sa paaralan ng SFUSD. Nakabatay ang Community Building & Restorative Practices sa mga prinsipyo at proseso na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng positibong mga pakikipagrelasyon, na nasa sentro ng pagtatayo ng komunidad, at siyang nagsasaayos/nagpapanumbalik sa mga relasyon kung nagkaroon ng pinsala.

Aktibong ginagamit ang mga gawain sa pagbuo ng komunidad, tulad ng mga sirkulo (circles) upang makabuo ng mga relasyon, mapatatag ang komunidad, at magkaroon ng mga relasyong nakabatay sa pagtitiwala, na magsisilbing pundasyon sa mga panahon na nagkaroon ng pinsala at kailangan ng pagpapanumbalik. Ginagamit ang Restorative Circles (mga Pag-uusap para sa Pagpapanumbalik o Pagpoproseso ng mga Naiisip o Nararamdaman) upang maisaayos ang naging pinsala. Sinasalamin ng Community Building at RP ang kahalagahan na ibinigay ng SFUSD sa mga pakikipagrelasyon – sa pagitan ng mga estudyante, at sa pagitan ng mga guro at estudyante. Nagkakaloob ang lapit na ito sa mga estudyante ng mga pagkakataon upang magkaroon ng disiplina sa sarili at mga positibong pag-uugali sa mapagmahal at nagbibigay ng suportang kapaligiran. Pangunahing tinitingnan ng Community Building at RP ang mga tunggalian o conflict sa pamamagitan ng mga lente ng pinsalang nagawa sa mga tao at relasyon, at binibigyang-diin ang pagbibigay- prayoridad sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng pinsalang ito. Tinitingnan ng mapagpanumbaik na pandisiplinang modelo (restorative disciplinary paradigm) ang mga tunggalian o maling pag-asal bilang pagkakataon upang matutunan ng mga estudyante ang mga kahihinatnan ng kanilang aksiyon, magkaroon ng pagdamay sa iba, at maranasan kung paano makababawi sa paraan na makapagpapalakas sa mga nagbibigkis sa komunidad na posibleng nagkaroon ng puwang. 

 

This page was last updated on October 28, 2022