5.2.2 Mga Responsibilidad ng mga Estudyante

Mga Responsibilidad ng mga Estudyante

Imposibleng ilista ang lahat ng espesipikong responsibilidad ng mga estudyante, pero mahalaga sa estudyante na kumilos sa responsableng paraan sa lahat ng panahon, at nang makatamo ng tagumpay sa eskuwelahan at maiwasan ang mga negatibong kahihinatnan. 

 • 1.  Responsibilidad mong:
  • dumating sa paaralan at sa klase sa takdang oras.
  • ipaalam sa magulang at kunin ang kanyang permiso bago lumiban sa klase.
  • humingi ng permiso bago umalis sa klase.
  • makakuha ng permiso bago umalis sa kampus ng paaralan.
 • 2.  Responsibilidad mong:
  • maging handa sa klase at magkaroon ng mga naaangkop na materyales.
  • lumahok sa mga gawain sa klase.
  • sumunod sa mga patakaran sa klasrum.
  • kompletong mga takdang gawain o assignment, kasama na ang nakatalagang takdang aralin o homework.
  • magkaroon ng dangal sa iyong trabaho, at sa trabaho ng iba.
  • umunlad hanggang sa pinakamahusay mong makakayanan tungo sa promosyon at/o kinakailangan para sa pagtatapos. 
 • 3. Responsibilidad mong:
  • magpakita ng kooperasyon at responsableng pag-asal sa  klasrum at sa mga gawain sa paaralan.
  • magpakita ng paggalang sa mga kawani, guro, nakatatandang superbisor, empleyadong binabayaran nang kada oras o classified employee, bisitang tagapagsalita, kahaliling guro, at iba pang estudyante.
  • matuto at sumunod sa mga gabay na prinsipyo at inaasahang asal na nakatakda sa Libritong-gabay para sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Handbook).
  • gumamit ng magalang na pakikipagkomunikasyon upang malutas ang mga hindi pagkakasundo.
  • igalang ang pag-aari ng iba.
  • maging tapat. 
  • gumamit ng magalang na pananalita.
  • magpakita ng pag-aalala sa kapakanan ng paaralan at ng lahat ng estudyante.
  • magkaroon ng paggalang sa mga pagkakaiba-iba ng tao. 
  • iwasan ang paggamit ng walang pakundangan, mapanghamon, at walang galang na mga salita o pagmumuwestra, o ng bastos/bulgar na wika. 
  • Iwasan ang paggamit ng pananalitang ibinubunsod ng pagkasuklam o mga asal at salitang nagpapahiwatig ng diskriminasyon, kasama na ang mga negatibong salita tungkol sa lahi, etnisidad, kultura, pamanang kultura, kasarian, identidad o ekspresyon ng kasarian, seksuwal na oryentasyon, pisikal/mental na katangian, o paniniwala o gawing panrelihiyon
 • 4.  Responsibilidad mong:
  • panatilihing malinis at walang pagkakalat ang kampus.
  • panatilihing malinis ang mga banyo.
  • panatilihing walang grafiti o nakasulat sa dingding.
  • panatilihing hindi nasisira ang anyo o napipinsala ang lahat ng kagamitan, locker, mesa, at libro.
  • tumulong sa pananatiling ligtas ng kampus sa pamamagitan ng pag-uulat tungkol sa mga taga-labas na hindi dapat naroon sa kampus.
  • gamitin lamang ang pag-aari ng paaralan kapag may naibigay nang permiso, at gamitin ito nang maayos.
  • sundin ang mga patakaran sa pagtse-check-out o paglalabas ng mga kagamitan ng paaralan.
  • isauli ang mga kagamitan ng paaralan sa takdang panahon, at sa maayos na kondisyon.
 • 5.  Responsibilidad mong:
  • iuwi ang lahat ng papeles na nagbibigay ng impormasyon at ang nakalimbag na materyales na dapat ibigay sa iyong pamilya.
  • isauli sa paaralan ang lahat ng hinihiling na form.
  • hilingin sa a bisita na mag-report sa opisina ng paaralan. 
  • magbihis at mag-ayos nang naaangkop. 
  • ibigay ang iyong tunay na identipikasyon kapag hiningi ito.

This page was last updated on October 28, 2022