5.3 Mga Pangkalahatang Inaasahan na Pag-uugali (Mga Karapatan ng Estudyante/Kawani/Magulang/ Tagapag-alaga)

Mga Pangkalahatang Inaasahan na Pag-uugali (Mga Karapatan ng Estudyante/Kawani/Magulang/ Tagapag-alaga)

SFUSD recognizes the mutual dependence of rights and responsibilities of staff, students and parents.

  Mga Karapatan Mga Responsibilidad
Mga Estudyante
 • Matuto
 • Matrato na kapantay nang iba at nang may paggalang
 • Humingi at makatanggap ng suporta mula sa mga guro, administrasyon, mga magulang, at kung naaangkop, mula sa mga estudyante
 • Magkaroon ng ligtas, malinis, at malusog na kapaligirang pampaaralan
 • Respetuhin ang opinyon ng isa’t isa, at magbigay ng kooperasyon, pananagutan, at pakikilahok
 • Maging mapagkalinga sa kapwa at kumilos sa paraan na katanggap-tanggap sa lipunan
 • Gumalang sa pag-aari
 • Dumalo sa lahat ng naka-iskedul na klase sa takdang panahon
 • Kompletuhin ang lahat ng takdang-gawain nang maingat at ayon sa pinakamataas na personal na pamantayan
Mga Kawani
 • Magturo
 • Matrato na kapantay nang iba at nang may paggalang ng mga estudyante, magulang at kasamahan sa trabaho
 • Humingi at makatanggap ng suporta mula sa mga kasamahan sa trabaho, administrasyon, magulang at estudyante
 • Magkaroon ng ligtas, malinis, at malusog na kapaligiran sa paaralan
 • Magpanatili ng kaalaman ng kurikulum at kung paano natututo ang mga estudyante 
 • Maipaabot ang mga malinaw na inaasahan
 • Maging huwaran sa pagbibigay-galang, pantay na pagtrato sa lahat, at mga pag-uugali sa paglutas ng mga problema
 • Maging uliran sa propesyonalismo, lumahok sa mga pulong, magbahagi ng mga ideya, at magbigay-suporta sa mga kasamahan
 • Magtaguyod ng pampaaralang kapaligiran na positibo at may kooperasyon
Mga Magulang/ Tagapag-alaga
 • Magkaroon ng lubusang kaalaman tungkol sa pag-unlad ng kanilang anak
 • Magkaroon ng akses sa mga guro ng kanilang anak sa pamamagitan ng mga naangkop na pamamaraan
 • Magkaroon ng impormasyon tungkol sa mga pangkalahatang gawain ng paaralan
 • Aktibong lumahok sa edukasyon ng kanilang anak sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa paaralan araw-araw at paghihikayat ng pagpasok sa takdang oras
 • Magpanatili ng maayos na komunikasyon sa paaralan at suportahan ang mga polisiya at programa ng paaralan 
 • Dumalo sa mga kumperensiya ng mga magulang at guro 
 • Tulungan ang kanilang anak sa trabaho at sa mahusay na sistema ng pag-aaral (study habits) kapag naaangkop

 

This page was last updated on October 28, 2022