5.4.2 Korporal na Pagpaparusa (Pisikal na Pagpaparusa)

Korporal na Pagpaparusa (Pisikal na Pagpaparusa)

(Kodigo sa Edukasyon ng CA 49000 at 49001

  1. Walang estudyante na  tatanggap ng korporal o pisikal na pagpaparusa mula sa sinumang taong naka-empleyo sa, o kaugnay ng mga pampublikong paaralan ng San Francisco Unified School District.
  2. Ang taong naka-empleyo o kaugnay ng pampublikong paaralan ay maaaring gumamit ng puwersa na makatwiran at kinakailangan para mahinto ang kaguluhan na nagbabanta ng pisikal na pinsala sa tao, pagkasira ng pag-aari, para sa layuning depensahan ang sarili, o para maagaw ang mga sandata o iba pang mapanganib na bagay na hawak ng estudyante. 

This page was last updated on October 28, 2022