5.4.3 Detensiyon Matapos ang Klase

Detensiyon Matapos ang Klase

(Kodigo ng mga Regulasyon ng CA, Titulo V, Seksiyon 353)

Bagamat lubusang hinihikayat ang mga kawani na gumamit ng mga pamamaraang pandisiplina na hindi mapagparusa, maaaring gamitin ng mga kawani ng paaralan ang detensiyon matapos ang klase para sa pagdidisiplina kapag hinaharap ang maliliit na paglabag sa mga kautusan sa paaralan. Ang detensiyon matapos ang klase ay hindi maaaring lumampas sa isang araw matapos ang klase.    

This page was last updated on October 28, 2022