5.4.4 Mga Pag-aari ng Paaralan - Pagkuhang Muli o Pagtanggap ng Bayad para sa Nawala o Nasirang Pag-aari

Mga Pag-aari ng Paaralan - Pagkuhang Muli o Pagtanggap ng Bayad para sa Nawala o Nasirang Pag-aari

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD at Administratibong Regulasyon ng SFUSD 3515.4)

Naitakda na ng Lupon ng Edukasyon ng San Francisco, bilang polisiya nito, na kailangang isagawa ang mga sumusunod na aksiyon upang makuhang muli ang ipinahiram na pag-aari ng pampaaralang distrito, o upang makatanggap ng bayad para sa nasirang pag-aari: 

  • Na bago hindi ibigay ang mga grado, diploma at/o transcript ng estudyante, ipagbibigay-alam muna ito ng principal sa pamamagitan ng sulat sa magulang/tagapatnubay/tagapag-alaga ng estudyante. 
  • Na kapag hindi makapagbayad ang estudyante at ang magulang/ tagapatnubay/tagapag-alaga para sa mga pinsala o hindi maisauli ang pag-aari, mag-aalok ang principal ng programa ng boluntaryong trabaho kapalit ng pagbabayad, at makukuha ito ayon sa pasya ng principal. 
  • Na ang implentasyon ng polisiyang ito ay hindi dapat mabigyang-kahulugan bilang pagbawi sa karapatan ng estudyante para sa normal na paggamit ng mga teksto at iba pang pag-aari ng paaralan habang aktibong naka-enroll sa paaralan. (Tingnan ang seksiyon na Paglipat ng Mga Rekord o Transfer of Records na nasa tsapter 3.4.1.)

This page was last updated on October 28, 2022