5.4.7 Pagpasok nang Walang Pahintulot (Trespassing)

Pagpasok nang Walang Pahintulot (Trespassing)

Mahigpit na ipinagbabawal sa mga estudyante ang pag-alis sa nakatalagang paaralan at pagpasok sa ibang pampaaralang kampus nang walang awtorisasyon ng empleyado ng paaralan. Isusuplong sa departamento ng pulisya ang mga lalabag. (Kodigo Penal ng CA Mga Seksiyon 653G at 602)

Sinumang estudyante na magdadala ng tagalabas sa kampus nang may intensiyon na manggambala, makipag-away, magnakaw, o umatake, at iba pa ay pananagutin sa pamamagitan ng konsekuwensiya para sa pagdidisiplina, tulad ng restoratibong kumperensiya, suspensiyon at/o expulsion (mahabang suspensiyon). 

This page was last updated on October 28, 2022