5.5.1 Mga Pamantayan sa pananamit/Hitsura

Mga Pamantayan sa pananamit/Hitsura

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5132)

Hindi puwedeng magsuot ang mga estudyante ng damit na nagdudulot ng panganib sa kalusugan at kaligtasan o malaman na maging sanhi ng malaking pagkagambala sa programang pang-edukasyon. Puwedeng magtakda ang principal o ang itinalaga nito, nang may pakikipagkooperasyon sa mga guro, estudyante, at magulang/ tagapatnubay, ng mga patakaran sa paaralan ukol sa pananamit at pag-aayos ng sarili ng estudyante, na naaayon sa batas, polisiya ng Lupon, at mga administratibong regulasyon. Ipatutupad ang mga sumusunod na patnubay sa lahat ng regular na aktibidad ng paaralan:

  1. Ang mga damit, alahas, at personal na bagay ay dapat walang nakasulat, nakalarawan, o iba pa mang sagisag o insigna, na bulgar, malaswa, mahalay, bastos, o nagbibigay ng mga seksuwal na pahiwatig, o nagtataguyod sa paggamit ng alak, droga, sigarilyo, o iba pang ilegal na gawain.  
  2. Kailangang magsuot ng naaangkop na sapatos sa lahat ng panahon.  
  3. Hindi dapat magsuot ng mga sombrero, cap, o iba pang panakip sa ulo sa loob ng gusali, maliban na lamang sa nakasaad sa ibaba.  
  4. Dapat sapat ang kasuotan para maitago ang mga panloob. Ipinagbabawal ang see-through (nakikita ang loob) ng pang-itaas o litaw na tiyan. Ipinagbabawal ang mga kasuotan na naglalantad sa buong hita o puwet. 

Babaguhin ang kodigo sa pananamit (dress code) ayon sa naaangkop para mabigyan ng akomodasyon ang pagsunod ng estudyante sa relihiyon o cultura, kondisyon ng kalusugan, o ano pang ibang sitwasyon na itinuturing na kailangan ng principal o ng itinalaga nito. Bukod rito, puwedeng magtakda ang principal o itinalaga nito ng mga itinatakda sa pananamit upang mabigyan ng akomodasyon ang mga pangangailangan ng ilang espesyal na aktibidad ng paaralan, klase sa pisikal na edukasyon, atletikong aktibidad, at iba pang extracurricular (nasa labas ng kurikulum) at co-curricular (karagdagan sa regular na kurikulum) na aktibidad.   

Pahihintulutan ang mga estudyanteng magsuot ng damit na nagbibigay ng proteksiyon sa araw, kasama na ang mga sombrero, ngunit hindi nalilimitahan sa mga ito, para sa paggamit sa labas ng gusali, sa araw ng pagpasok sa klase.  (Kodigo sa Edukasyon ng CA 35183.5)

Awtorisado ang principal o ang itinalaga nito na ipatupad ang polisiyang ito at ipagbibigay-alam ito sa sinumang estudyanteng hindi makatwirang susunod sa dress code. Kapag praktikal, hindi bibigyan ng direksiyon ang estudyante na iwasto ang paglabag sa dress code sa panahon ng pagtuturo o sa harap ng iba pang estudyante.   Posibleng magresulta ang paulit-ulit na paglabag o ang pagtangging sumunod sa dress code ng Distrito sa mga interbensiyon sa pag-uugali, pero hindi sa suspensiyon o expulsion (mahabang suspensiyon). 

Hindi patutupad ang dress code sa paraan na gumagawa ng diskriminasyon laban sa partikular na pananaw o nagreresulta sa wala sa proporsiyong aplikasyon ng dress code batay sa kasarian, seksuwal na oryentasyon, lahi, etnisidad, kita ng pamilya, o uri ng katawan o laki ng katawan ng estudyante. Hindi ipagbabawal sa estudyante ang pananamit sa paraang nakaayon sa identidad niya sa kasarian o ekspresyon niya ng kasarian o sa kanyang pagsunod sa relihiyon o kultura. 

This page was last updated on October 28, 2022