5.52 Mga Uniporme sa Paaralan

Mga Uniporme sa Paaralan

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5132)
 
Sa mga paaralan kung saan may polisiya ng pagkakaroon ng uniporme ng paaralan, posibleng piliin ng magulang/tagapatnubay na hindi isama o i-exempt ang kanyang anak mula sa gayong polisiya. Hindi mapaparusahan sa akademikong larangan ang estudyante at hindi rin sila makararanas ng diskriminasyon nang dahil sa pagpasok sa klase, o tatanggihan sa pagpasok sa klase, sakaling magpasya ang kanilang magulang/tapapatnubay na huwag isali o i-exempt ang kanilang estudyante mula sa polisiya ng paaralan ukol sa pagsusuot ng uniporme. Kailangang tukiyin ang mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon, at nang matulungan ang mga estudyanteng kapos sa pinansiyal na kakayahan, at sa gayon, magkaroon sila ng mga uniporme.

 

 

This page was last updated on October 28, 2022