5.5.3 Bukas/Saradong Kampus ng Paaralan (Paglabas ng Kampus sa Oras ng Tanghalian)

Bukas/Saradong Kampus ng Paaralan (Paglabas ng Kampus sa Oras ng Tanghalian)

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5112.5)

Magkakaroon ang lahat ng paaralang elementarya at middle school ng saradong kampus para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat ng estudyante. Upang mabigyan ang mga estudyante ng high school ng pagkakataon na makapagpakita ng responsibilidad, independiyenteng pagpapasya, at positibong pagkamamamayan, posibleng piliin ng bawat administrasyon ng high school na magpatupad ng bukas na kampus sa kanilang paaralan, kung saan may pribilehiyo ang mga estudyante na umalis ng kampus sa tanghalian.

Puwedeng magtakda ang principal ng high school ng mga kinakailangan upang maging kuwalipikado ang mga estudyante na umalis ng kampus para sa tanghalian, tulad ng natamong akademikong tagumpay, pagpasok sa klase, at/o antas ng grado.   

Aabisuhan ng mga paaralan, na magpapasyang magkaroon ng bukas na kampus ang mga pamilya, tungkol sa anumang naaangkop na pamantayan para sa pagiging kuwalipikado, at uulitin din dito ang wikang nasa ibaba na mula sa Kodigo sa Edukasyon ng CA Seksiyon 44808.5: Inaabisuhan, sa pamamagitan nito, ang mga estudyanteng may polisiyang bukas na kampus, na alinsunod sa Seksiyon 44808.5 ng Kodigo sa Edukasyon ng CA, walang pananagutan ang pampaaralang distrito o ang sinumang opisyal o empleyado nito, para sa pag-asal o kaligtasan ng sinumang estudyante sa gayong panahon na umalis na sa paaralan ang estudyante sa oras ng tanghalian.

This page was last updated on October 28, 2022