5.5.4 Mga Estudyanteng Nagkokotse Papunta at Mula sa Paaralan

Mga Estudyanteng Nagkokotse Papunta at Mula sa Paaralan

Lahat ng estudyante na gumagamit ng kotse para magmaneho papunta at mula sa paaralan ay kailangang mag-flle sa principal ng paaralan ng nakasulat na permiso mula sa kanilang magulang/ tagapangalaga/tagapag-alaga para maisagawa ito. Kailangang nakarehistro ang kotse sa principal ng paaralan. Kailangang nakasulat na sumang-ayon ang estudyante na susundin niya ang lahat ng kautusan at regulasyon sa paggamit ng kotse sa arap ng pagpasok. Ang paglabag sa mga kautusan ay dahilan para sa naaangkop na aksiyong pandisiplina. 

Polisiya ng distritong pampaaralan na huwag payagan ang mga estudyante na imaneho ang kanilang mga kotse sa oras ng tanghalian, maliban na lamang kung may malubhang emergency, at kung may permiso ng principal o ng itinalaga nito.

This page was last updated on October 28, 2022