5.5.6 Mga Patakaran ukol sa Pampublikong Transportasyon

Mga Patakaran ukol sa Pampublikong Transportasyon

Inaasahang susundin ng mga estudyante ng San Francisco Unified School District ang mga kautusan sa itaas kapag sumasakay ng pampublikong transportasyon. Ang naiulat na maling asal sa pampublikong transportasyon papunta at mula sa paaralan o mula sa gawaing pampaaralan ay batayan para pandisiplinang aksiyon ng paaralan.

This page was last updated on October 28, 2022