Tsapter 6: Pagdidisiplina sa mga Estudyante

Pagdidisiplina sa mga Estudyante

Nakatuon ang tsapter na ito sa lapit o approach ng SFUSD ng pagdidisiplina. Nagpapatupad na ang distrito ng mga gawain sa panunumbalik o restorative practices at ng lapit, kung saan nagbibigay ng interbensiyon at suporta para sa positibong pag-uugali, na siyang isinasagawa sa kabuuan ng paaralan, at may layunin na makalikha ng positibong mga kultura sa paaralan, na nakatuon sa mga alternatibo sa suspensiyon. Nakadetalye ang mga lapit na ito sa tsapter na ito. 

Binabalangkas din ng tsapter ang mga ipinagbabawal na pag-uugali at ang mga patnubay ukol sa suspensiyon, expulsion (mahabang suspensiyon), at mga interaksiyon sa pulisya.

This page was last updated on October 28, 2022