6.2.1 Talasalitaan (Glossary): Mahahalagang Pagsuporta at Interbensiyon para sa Pag-uugali sa SFUSD

Talasalitaan (Glossary): Mahahalagang Pagsuporta at Interbensiyon para sa Pag-uugali sa SFUSD

Pinaghuhusay ng maraming mga suporta at interbensiyon sa kabuuan ng paaralan ng SFUSD ang pagkakaroon ng pakiramdam na may positibong komunidad sa loob ng paaralan, nakapagtuturo ng paglutas sa mga alitan, at nagpapahusay sa mga kakayahan upang mapangalagaan ang positibong pag-uugali ng mga estudyante, at ipinatutupad na ang mga ito sa pamamagitan ng mga paraang tumutugon sa iba’t ibang kultura. Matatagpuan sa ibaba ang depinisyon ng ilan sa mga suporta at interbensiyong ito.

Plano para sa sa Interbensiyon sa Pag-uugali (Behavior Intervention Plan)

Pormalisadong plano para sa pagsuporta sa estudyante na nakabatay sa mga resulta ng Pagtatasa para Malaman ang mga Dahilan ng Pag-uugali o mga Kilos at Gawi o Functional Behavior Asssessment (tingnan ang depinisyon sa ibaba) at karaniwang isinasagawa ng sikologo (psychologist) ng paaralan, espesyalista sa pag-uugali (behavior specialist), o sertipikado ng lupon na espesyalista sa pag-uugali (board certified behavior analyst, BCBA).

Pagpapayo ukol sa Mga Serbisyo para sa Interbensiyon sa Pag-uugali (Behavior Intervention Services, BIS)

Ang BIS na Pagpapayo ay pagpapayong interbensiyon sa paggamit ng sigarilyo, tabako, alak, droga, at iba pang sangkop, na ibinibigay ng mga outreach worker (kawani para sa pag-abot sa nakararami) para sa kalusugang pangkomunidad, tagapayo o counselor ng paaralan, nars ng pampaaralang distrito, dekano, o social worker ng paaralan. Binubuo ang interbensiyong ito ng 2-3 na pang-indibidwal (one-on-one) na sesyon na nakatuon sa dahilan ng paggamit ng estudyante ng  droga o alak. Sinusuportahan nito ang mga estudyante sa pagtatakda ng mga layunin at sa paggawa ng mga pagpapasyang may higit na impormasyon, kaugnay ng kanilang paggamit ng droga o alak.

Mga Kilos at Gawi na Pagtugon sa Interbensiyon (Pag-uugaling RTI o Behavioral RTI)

Ang balangkas o framework ng maraming antas na sistema ng mga suporta para sa interbensiyon sa pag-uugali, na ginagamit upang matugunan ang espesipikong mga pangangailangan ng estudyante. Kasama rito ang pangkalahatang mga suportang Antas (Tier) 1 para sa lahat ng estudyante, ang indibidwalisadong Antas 2 na mga interbensiyon para sa mga estudyanteng kailangan ng karagdagang suporta, at ang mas intensibo at indibidwalisado na Antas 3 na suporta para sa mga estudyante na nagpapakita ng matataas na antas ng pangangailangan.

Pangungumusta sa Pagsisimula at Pagtatapos ng Araw (Check In, Check Out)

Ang interbensiyon sa pag-uugali na nakabatay sa paggabay, kung saan ipinapares ang gabay o mentor na kinukumusta at sinusubaybayan ang estudyante sa pagsisimula at pagtatapos ng bawat araw. Magkasama nilang nirerebyu ang pang-araw-araw na papel na nagbibigay-puntos sa mga kilos at gawi, na ipinagkakaloob ng CCT (tingnan ang depinisyon sa ibaba), at nagbabalangkas sa mga tunguhin o goals ng estudyante at sa mga pamantayan para sa tagumpay.

Pases para sa Klase (Class Pass)

Ang Pases para sa Klase (Class Pass) ang interbensiyon na nagkakaloob sa estudyante ng limitadong bilang ng pases para sa pahinga o break batay sa kanyang (mga) tunguhin sa pag-uugali. Nauna nang pinagpapasyahan ng CCT (tingnan ang depinisyon sa ibaba) ang bilang ng mga Pases para sa Klase, at ginagamit ito para sa agad na pahinga sa lugar na itinalaga ng CCT o ng guro sa kabuuan ng araw o linggo ng pagpasok sa paaralan. Nakakakuha ang mga estudyante ng insentibo o panghikayat na ipinagkakaloob ng paaralan para sa bawat pases na napananatili o hindi nagagamit, o batay sa nakatakdang pamantayan ng mga pases na naiipon sa pagtatapos ng araw sa paaralan o linggo sa paaralan.

Pakikipagkonsultasyon sa Klasrum

Ang proseso ng pagtukoy sa mga salik o dahilan sa kapaligiran na posibleng may kontribusyon sa mga kilos at gawi ng estudyante na nangyayari sa klasrum.

Coordinated Care Team (CCT)

Pinagsasama ng Pangkat para sa May Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team) ang naririyan nang mga pangkat sa paaralan, kasama na ang Kultura at Klima (Culture and Climate), Programa para sa Pagbibigay-Tulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Pakikipag-partner sa mga Pamilya (Family Partnership Team, FP-PIP), at ang Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok sa Klase (Attendance Review Team, SART). Mayroong CCT sa bawat paaralan at nakatuon ito sa kalidad at katangian ng buhay o klima sa paaralan (school climate), pakikipag-partner sa mga pamilya, pagpasok sa klase, at mga serbisyo para sa mga estudyante/ pamilya. Nagtatrabaho sila nang nakikipag-partner sa mga estudyante at pamilya upang makapagpatupad ng mga programa sa iba’t ibang antas ng pagseserbisyo (mula sa buong paaralan hanggang sa indi-indibidwal na mga serbisyo sa estudyante at pamilya), at nang magkaroon ng mas ligtas at mas may katarungan sa pagkakapantay-pantay na kultura at klima sa paaralan.

Kagalingan sa Kultura (Cultural Competency) o Kakayahang Makatugon sa Pangangailangang Pangkultura (Cultural Responsiveness)

Lapit o pamamaraan kung saan ginagamit ang kaalaman sa iba’t ibang kulturang pinagmulan sa mga estudyanteng pinaglilingkuran, at sa gayon ay mabigyan ng impormasyon ang mga interaksiyon, gawain, at interbensiyon.

Pagsasanay sa Hindi Pagpapalaki sa mga Insidente (De-Escalation) / Kaligtasan

Ang proseso ng pagsuporta sa mga estudyante sa mas mabilis na pag-iwas o sa pagkompleto sa siklo ng paglaki ng insidente, sa pamamagitan ng naaangkop na pagtugon sa mga antas ng pangangailangan ng estudyante. Posibleng magmukha itong pagbibigay ng ibang direksiyon (redirecting) sa atensiyon ng estudyante kapag magsimulang lumitaw ang mga senyales ng paglaki ng insidente. Ang Pangangalaga sa Kaligtasan (Safety Care) ang pagsasanay na nakukuha ng mga kawani ng paaralan, at nagkakaloob ito ng pagsasanay at edukasyon sa pagkilala sa siklo ng paglaki ng mga insidente, at kung paano epektibong gagawa ng interbensiyon sa iba’t ibang antas, at nang masubukan na huwag nang lumaki ang mga insidente, sa paraang ligtas at mabilis, at nakagagawa ng pinakakaunting posibleng pinsala.

Pagtatasa para Malaman ang mga Dahilan ng Pag-uugali o mga Kilos at Gawi (Functional Behavior Assessment, FBA)

Bilang pagtatasa na karaniwan nang ginagamit sa mga estudyanteng may IEP o 504 na plano, ginagawa ng FBA ng pagtatasa ang pag-uugali ng estudyante at ang mga dahilan sa kapaligiran na may kontribusyon tungo rito, at nang mapag-alaman ang ugat na dahilan ng pag-uugali at makapagbigay ng naaangkop na interbensiyon batay sa siyensiya ng Applied Behavior Analysis (terapiyang nakapokus sa pagpapabuti ng mga espesipikong kilos at gawi, ABA), ayon sa kinakailangan.

Pagbisita sa Tahanan

Pagbisita sa tahanan ng estudyante at nang maugnayan ang kanyang (mga) magulang/ tagapag-alaga, kung hindi naging matagumpay ang iba pang paraan, kung walang kakayahan ang taga-alaga na makapunta sa paaralan, o kapag hiniling ito ng tagapag-alaga.

Pamamagitan ng Kaedad o Kaklase (Peer Mediation)

Proseso ng pamamagitan o mediation kung saan nalulutas ang alitan sa pagitan ng mga estudyante sa pamamagitan ng pag-uusap na nakapagpapanumbalik ng mga relasyon (restorative conversation) na pinamumunuan ng mga kaedad.

Kontratang Nauukol sa Positibong Pag-uugali (Positive Behavior Contract) na may mga Insentibo

Nakiipagtrabaho ang CCT na pangkat (tingnan ang depinisyon sa itaas) sa estudyante at nang mapagkasunduan ang mga pamantayan sa tagumpay sa pang-araw-araw na tsart ukol sa mga kilos at gawi (daily behavioral chart) sa loob ng natalakay nang haba ng panahon, at sa gayon, magkaroon ang estudyante ng hinahangad na insentibo na puwedeng ipagkaloob ng paaralan.

Positibong Pag-uulat ng Kaedad o Kaklase (Positive Peer Reporting)

Interbensiyon sa pag-uugali na nasa Antas (Tier) 2, kung saan may estudyanteng “ala-suwerte” na pipiliin bilang tagatanggap ng positibong mga komento mula sa kaedad o kaklase sa loob ng isang araw. Nagsisilbi ang positibong mga komento bilang pamamaraan ng pagkakaroon ng insentibo para sa buong klase. May bagong estudyante na pinipili bawat araw upang makatanggap ng positibong mga komento, kung saan mas madalas na pinipili ang tinatarget na estudyante batay sa pangangailangan.

Kumperensiya para saMga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice,RP)

Gumagamit ng proseso ng pamamagitan upang mapanumbalik ang mga relasyon matapos ang alitan (restorative conflict mediation process), upang mapaghilom ang emosyonal o sikolohikal na pinsala sa mga indibidwal, pamilya, o sa komunidad sa paaralan, pati na rin upang masuportahan ang kasangkot na mga partido, at sa gayon, makalikha ng mga solusyon upang maiwasan ang mga alitan sa hinaharap.

Pagsubaybay sa Sarili (Self-Monitoring)

Itinatakda ng interbensiyon na ito na bigyan ng estudyante ang sarili ng mga puntos sa pagtatapos ng bawat nakatalagang panahon (kung baga, panahon ng klase o class period, o akademikong asignatura) sa pang-araw-araw na behavior chart, ayon sa napagkasunduan nang kasama ang CCT. Posible ring magsagawa ang mga guro ng pana-panahong pangungumusta upang masuportahan ang mga estudyante sa paggawa ng naaangkop na mga pagtatasa ng kanilang pag-uugali kapag nagtatalaga ng puntos. Makakakuha ang mga estudyante ng insentibong ipinagkakaloob ng paaralan kapag naaabot ang puntos na siyang pamantayan para sa tagumpay, ayon sa pagpapasya ng CCT (tingnan ang depinisyon sa itaas).

Maiksing Papel na Ipapadala ng Paaralan sa Tahanan (School Home Note)

Tsart na nauukol sa pag-uugali o behavior chart kung saan ginagantipalaan ng mga guro ang mga estudyante ng puntos sa kabuuan ng araw. Ipinadadala ang behavior chart sa bahay para sa (mga) magulang/tagapag-alaga ng estudyante, at nang makapaghatid ng mga insentibo (halimbawa, mas pinahabang panahon para sa mas gustong aktibidad, o sa pagkakaroon ng mga ito, kung makukuha ng estudyante ang pamantayang puntos para sa tagumpay ayon sa pagkakatakda ng CCT (tingnan ang depinisyon sa itaas). Puwede ring tukuyin ng CCT ang mga insentibo batay sa mga interes ng estudyante, at puwedeng ipagkaloob ng paaralan ang mga insentibo.

Mga Interbensiyon at Suporta para sa Positibong Kilos at Gawi na para sa Kabuuan ng Paaralan (School-Wide Positive Behavior Interventions and Supports, SWPBIS)

Ang Ideolohikal na balangkas na nakatuon sa paggamit ng positibong pagsuporta at pagkatuto bilang pamamaraan upang mabawasan ang pinoproblemang pag-uugali, na taliwas sa tradisyunal na mapagparusang mga konsekuwensiya. Upang marebyu ang pananaliksik ukol sa PBIS at iba pang interbensiyon, bisitahin ang www.PBIS.org

Pangkat para sa mga Kakayahan (Skills Group) o Pangkat para sa Intensibong mga Kakayahan (Intensive Skills Group)

Bilang interbensiyong nasa Antas (Tier) 2, serye ito ng mga pampangkat na leksiyon para sa mga estudyante na natukoy na makikinabang mula sa pagpapaunlad ng mga kakayahan sa pakikisalamuha (social skills development). Karaniwan itong pinatatakbo ng social worker o tagapayo (counselor), at tinatarget nito ang espesipikong mga larangan ng pag-unlad ng kakayahan sa mga kilos at gawi (behavioral skill development). Magkakaroon ang mga estudyante ng oportunidad na kapwa matuto at makapagpraktis ng bagong mga kakayahan kasama ang mga kaedad o kaklase.

Mga Serbisyong Sakop ang Lahat (Wrap Around Services)

Abanteng suporta sa pag-uugali na ipinagkakaloob ng mga ka-partner sa komunidad, at ginagamit ang mga ito upang makapagbigay ng tulong sa estudyante, pati na rin sa kanilang mga pamilya, at posible ring kasama rito ang mga suporta kapwa sa paaralan at sa kapaligiran sa paaralan.

Ang Proseso ng Pag-apela para sa Pagtutuwid (Redress) kung hindi pa naipatutupad sa inyong paaralan ang Mga Interbensiyon at Suporta para sa Positibong Kilos at Gawi na para sa Kabuuan ng Paaralan (School-Wide Positive Behavior Interventions and Supports,

Ang Proseso ng Pag-apela para sa Pagtutuwid (Redress) kung hindi pa naipatutupad sa inyong paaralan ang Mga Interbensiyon at Suporta para sa Positibong Kilos at Gawi na para sa Kabuuan ng Paaralan (School-Wide Positive Behavior Interventions and Supports, SWPBIS) o ang Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice, RP):

Kung hindi pa ipinatutupad ang RP o ang SWPBIS sa inyong paaralan, puwede kayong mag-apela sa pamamagitan ng pagsulat sa Dibisyon para sa mga Serbisyo sa mga Estudyante at Pamilya (Student & Family Services Division, SFSD) sa pamamagitan ng Link sa Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon ng Estudyante, Pamilya, at Paaralan (Student Family School Resource Link) at magpadala ng paghiling gamit ang email sa sflink@sfusd.edu. Pakidagdag ang  "SWPBIS/RP Supports" sa linya ukol sa paksa o subject line ng email. O puwede rin ninyong tawagan ang Resource link sa mga oras ng pag-oopisina sa (415) 340-1716.   

Sa loob ng 30 araw na may pasok sa paaralan, matapos matanggap ang bintang na nabigong makapagpatupad ng SWPBIS o RP, makikipagkita ang itinalaga ng SFUSD sa indibidwal na nag-file ng apela at sa administrasyon ng paaralan upang mapag-alaman kung nakapagpatupad o hindi ng SWBPIS at/o RP sa paaralan. Nakasulat na sasagutin ng itinalaga ng SFUSD ang indibidwal na nag-file ng apela upang abisuhan siya kung nakapagpatupad ng SWPBIS o ng RP; at kung napatotohanan ang kabiguan na maipatupad ito, ilalarawan ang mga pagwawastong aksiyon na isasagawa.

 

This page was last updated on October 28, 2022