6.2.2 Pangkalahatang Impormasyon ukol sa May Tatlong Antas na Pinagsisimulan para sa Pag-uugali (Three Tiered Behavioral Matrices)

Pangkalahatang Impormasyon ukol sa May Tatlong Antas na Pinagsisimulan para sa Pag-uugali (Three Tiered Behavioral Matrices)

Nakatrabaho na ng Distrito ang mga may interes o stakeholders sa paaralan at komunidad, at nang makabuo ng may tatlong antas na pinagsisimulan ng pag-uugali (behavioral matrices), ayon sa itinatakda ng Polisiya ng Lupon (Board Policy) 5144 (Pagdidisiplina o Discipline) at 5144.1 (Suspensiyon at Mahabang Suspensiyon/Makatarungang Pagkilala sa Karapatan o Suspension and Expulsion/Due Process), at nang makapaghandog ng mga alternatibo sa pagrerekomenda ng suspensiyon. Ibinabalangkas ng mga pinagsisimulan o matrices ang mga interbensiyon para sa mga estudyante, na posibleng magamit upang matugunan ang hindi ninanais na mga pag-uugali ng estudyante, at nadisenyo ang mga ito upang matugunan ang wala sa proporsiyong pagsususpindi ng Aprikano Amerikano at Latinx na mga estudyante, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga paaralan sa pagtukoy ng naaangkop at epektibo na alternatibong mga paraan kapalit ng nagpaparusang pagdidisiplina.  

Sa pagsusuma, sa pangkalahatan ay huling mababalingan na ang pagsususpindi, at hindi gagamitin ito maliban na lamang sa mga sumusunod na sitwasyon: 

 • Posibleng masuspindi ang estudyante sa unang paglabag sa mga patakaran kapag napagpasyahan ng principal o punong-guro na nilabag ng estudyante ang CA Kodigo sa Edukasyon (Education Code) 48900(a)-(e)(pisikal na pinsala, karahasan, mga sandata, droga/alak, pagnanakaw/pangingikil) o na nagdudulot ng panganib sa mga indibidwal ang pag-asal ng estudyante. 
 • Ipinag-uutos ang agad na pagrerekomenda ng suspensiyon at mahabang suspensiyon (expulsion) para sa paglabag sa mga patakarang nakalista sa ilalim ng CA Kodigo sa Edukasyon 48915(c)(pagkakaroon ng baril o pampasabog, pagwawasiwas ng patalim, pagbebenta ng droga, o seksuwal na pag-atake o pambubugbog).
 • Kung hindi naman, pinahihintulutan lamang ang suspensiyon kung nagawa na ng pangkat ng paaralan (school team) ang lahat, at nagawan na ng dokumentasyon ang mga ipinag-uutos na interbensiyon na nakalista sa makabuluhang Mga Pinagsisimulan (Matrix), at kung napagpasyahan nang suspensiyon ang naaangkop na pagtugon. Bukod rito, bago ang pagsususpindi ng estudyanteng Aprikano Amerikano, kailangan munang kontakin ng paaralan ang Katuwang na Superintendente (Assistant Superintendent), o ang itinalaga nito, na siyang magtitiyak na nagawa nang lahat ang nagkaroon na rin ng dokumentasyon ang mga interbensiyon na nasa Matrix.   

Posibleng magkaroon ang mga paaralan ng sarili nilang karagdagang mga interbensiyon at stratehiya na may parehong mga tunguhin. 

 • Kailangang maging produktibo at edukasyonal ang mga suporta, at hindi nagpaparusa.  
 • Kailangang tiyakin ng mga gawain na hindi tatanggalin ang mga estudyante mula sa klasrum o sa paaralan.
 • Kailangang nakikilahok ang mga estudyante sa komunidad ng paaralan. 
 • Kailangang bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na mapag-isipan ang kanilang mga pagkakamali at matuto mula sa mga ito. 

Ang mga pinagsisimulan o matrices ay kasangkapan para sa lahat ng mga may interes o stakeholders: mga estudyante, pamilya, kawani, at komunidad. Naghahandog ito ng pagkakapareho sa mga pandisiplinang pagtugon sa mga paaralan para sa magkakatulad na uri ng pag-uugali. Nakabubuo ang mga ito ng magkakaparehong pagkaunawa sa mga inaasahan at pagtugon ng Distrito sa pag-uugali.

Pagkaka-organisa ng mga Pinagsisimulan o Matrices

May 3 magkakaibang pinagsisimulan o matrices na kasama sa Libritong-Gabay o Handbook na ito. Naka-organisa ang mga ito batay sa iba’t ibang uri ng pag-uugali ng estudyante na tinutugunan. Tingnan ang mga sumusunod na tsapter para sa 3 pinagsisimulan o matrices, at nang makita ang mga detalye ng mga kilos at gawi

 • Tsapter 6.2.3 Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa mga Kilos at Gawi ng Pagsuway at Paggambala 
 • Tsapter 6.2.4 Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa Seryosong mga Kilos at Gawi  
 • Tsapter 6.2.5 Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa Mataas ang Panganib na mga Kilos at Gawi 

Bawat pinagsisimulan o matrix ay may mga suporta/interbensiyon na nakahati sa iba’t ibang kategorya: Sosyo-Emosyonal na mga Suporta (Social-Emotional Supports), Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at (Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP), and Pangkapaligiran (Environmental). 

Kung Paano Magagamit ang mga Pinagsisimulan o Matrices

Kailangang gamitin ang mga pinagsisimulan o matrices sa pagtukoy ng mga interbensiyon at suporta na makatutugon sa hindi ninanais na mga kilos at gawi ng estudyante, sa halip na gumamit ng nagpaparusang mga hakbang tulad ng suspensiyon, maliban na lamang sa limitadong mga sitwasyon na nakabalangkas sa ibaba (tingnan ang Pagsususpindi sa mga Estudyante o Student Suspensions).  

Matapos ang insidente ng estudyante, responsibilidad ng principal (punong-guro) ng paaralan o ng itinalaga nito na tiyakin na ang estudyante ay nasa pag-uusapan o agenda ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team, CCT) sa susunod na magagawang pagpupulong ng CCT, at sa pamumuno at pakikipag-partner sa iba pang kawani ng paaralan, mga estudyante, at pamilya (ginagamit ang terminong pamilya upang maisama ang mga magulang, tagapag-alaga, at tagapatnubay) sa proseso ng pagsuporta at interbensiyon. Mayroong CCT sa bawat paaralan at nakatuon ito sa kalidad at katangian ng buhay o klima sa paaralan (school climate) pakikipag-partner sa mga pamilya, pagpasok sa klase, at mga serbisyo para sa mga estudyante/ pamilya. 

Kailangang hanapin nila ang pinagsisimulan o matrix na tumutugon sa espesipikong pag-uugali ng estudyante na pinoproblema, at sundin ang mga hakbang na nasa ilalim ng “Kung Paano Magagamit ang Pinagsisimulang Ito (How to Use this Matrix)” sa pagpapatupad ng proseso ng pagsuporta at interbensiyon. 

Bagamat pangunahing ginagamit ang mga interbensiyong nasa matrix bilang pagtugon sa mga insidente, may ilang karagdagang paraan kung kailan nagagamit din ito. 

 • Nang kasama ng mga estudyante sa paraang aktibo at bilang pagpigil sa kilos at gawi, bago pa ang insidente. Bukod sa mga matrix, magagamit din ng mga guro ang Antas (Tier) 1 na pangkapaligirang interbensiyon sa google document na ito: link
 • Bilang bahagi ng suspensiyon/ mahabang suspensiyon (explsion) sa pamamagitan ng rehabilitasyon o plano para sa muling pagpasok sa paaralan. Kung babalik ang estudyante sa orihinal na paaralan, kailangang simulan na ng CCT ang mga interbensiyon sa kanilang muling pagpasok sa paaralan. Kung muling papasok sa klase ang estudyante pero sa bagong paaralan, kailangang makipagpulong ng CCT sa bagong paaralan upang matalakay ang muling pagpasok sa paaralan (posibleng kasama rito ang pagkonekta sa orihinal na paaralan upang marebyu ang rekomendasyon ukol sa interbensiyon).

Pagsususpindi sa mga Estudyante

Huling mapagbabalingan na sa SFUSD ang mga suspensiyon. Layunin ng mga pinagsisimulan o matrices ang paghahandog ng naaangkop na alternatibong mga interbensiyon at suporta na tutugon sa hindi ninanais na mga pag-ugali ng estduyante at lilimitahan ang pagkawala ng oras sa pagtuturo. Dapat gamitin lamang ang suspensiyon sa mga sumusunod na pagkakataon:

 • Posibleng masuspindi ang estudyante sa unang paglabag sa mga patakaran kapag napagpasyahan ng principal o punong-guro na nilbag ng estudyante ang CA Kodigo sa Edukasyon 48900(a)-(e) o na ang nagdudulot ng panganib sa mga indibidwal ang pag-asal ng estudyante. Kasama rito ang:

CA Education Code 48900(a)-(e)

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Pag-uugali

CA Kodigo sa Edukasyon (Education Code)

Nagsanhi, sinubukang magsanhi, o nagbanta na magsasanhi ng pisikal na pinsala sa ibang indibidwal.

48900(a)(1)

Sadyang paggamit ng lakas o dahas sa katawan ng ibang indibidwal, maliban na lamang kung dahil sa pagtatanggol sa sarili

48900(a)(2)

Pagkakaroon, pagbebenta, o kung hindi man, ay pagbibigay ng baril, patalim, pampasabog, o iba pang mapanganib na bagay, maliban na lamang kung sa kaso ng pagkakaroon ng bagay na ganito ang uri, nakakuha ang estudyante ng nakasulat na pahintulot na magkaroon ng bagay na ito mula sa sertipikadong empleyado ng paaralan, na sinang-ayunan ng princpal o ng itinalaga ng principal.

48900(b)


 

Labag sa batas na pagkakaroon, paggamit, pagbebenta, o kung hindi man, ay pagbibigay, o nasa impluwensiya, ng kontroladong sangkap, alak, o anumang bagay na nakapagpapalasing o nakapagpapabangag.

48900(c)

Pagbebenta o pagbibigay ng kamukhang kontroladong sangkap, alak, o anumang bagay nakapagpapalasing o nakapagpapabangag.

48900(d)

Pagsasagawa o pagsubok na gumawa ng pagnanakaw o pangingikil (kung baga, pagkuha ng pag-aari ng ibang indibdiwal sa pamamagitan ng dahas o pananakot).

48900(e)

Student Suspensions

 • Ipinag-uutos ang agad na pagrerekomenda ng suspensiyon at mahabang suspensiyon (expulsion) para sa paglabag sa mga patakarang nakalista sa ilalim ng CA Kodigo sa Edukasyon 48915(c):

 

 

CA Education Code 48915(c)

Please note: The California Education Code (CA Education Code) is a collection of laws created by California state legislators. All local school boards throughout California are responsible for complying with these codes. The code citations are helpful reference points for you to understand the source of the rule.

Pag-uugali

CA Kodigo sa Edukasyon (Education Code)

Pagkakaroon, pagbebenta, o kung hindi ban ay pagbibigay ng baril; hindi ito ipinatutupad sa kunya-kunyariang baril.

48915(c)(1)

Pagwawasiwas ng patalim sa ibang tao.

48915(c)(2)

Labag sa batas na pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot.

48915(c)(3)

Seksuwal na pag-atake o pambubugbog.

48915(c)(4)

Pagkakaroon ng pampasabog.

48915(c)(5)

 

Student Suspensions

 • Bukod sa mga kilos at gawing ito, pinahihintulutan lamang ang pagsususpindi sa estudyante kung nagawa na ng pangkat ng paaralan (school team) ang lahat, at nagawan na ng dokumentasyon ang mga ipinag-uutos na interbensiyon na nakalista sa makabuluhang mga pinagsisimulan (matrix), at kung napagpasyahan nang suspensiyon ang naaangkop na pagtugon.   
 • Bago masuspinde ang estudyanteng Aprikano Amerikano (na pangkat na wala sa proporsiyong nairerekomenda para sa pagdidisiplina), kailangan munang kontakin ng paaralan ang Katuwang na Superintendente (Assistant Superintendent) o ang itinalaga nito. Titiyakin ng indibidwal na ito na nagawa nang lahat ang interbensiyong nasa mga pinagsisimulan o matrix, at nakagawa na rin ng dokumentasyon, at maikipagtrabaho ang indibidwal sa paaralan upang matukoy ang karagdagang mga suporta at interbensiyon. 
 • Bago magsaalang-alang ng suspensiyon, pakitingnan ang tsapter 6.2.6 upang maintindihan ang karagdagang mga suportang kinakailangan ng mga espesyal na populasyon (mga estudyanteng may IEP, kabataang foster o nasa pangangalaga ng gobyerno, kabataang nakararanas ng transisyon sa pabahay o ng kawalan ng tahanan, mga estudyanteng nasa pagsubok o probation, at mga pamilyang nangangailangan ng mga serbisyo sa pagsasalin).

This page was last updated on November 14, 2022