6.2.3 Mga Pinagsisimulan sa Hindi Pagsunod/Panggagambala (Defiance/Disruption Matrix)

Tingnan ang pinagsisimulan o matrix na tumutugon sa mga kilos at gawi sa pagsuway at paggambala.

Ayon sa batas ng estado at polisiya ng lupon, hindi puwedeng masuspindi ang mga estudyante nang dahil sa pagsuway/paggambala. Posibleng kasama sa mga kilos at gawi ng pagsuway at paggambala ang:

 

Kategorya ng pag-uugali: Pagsuway at Paggambala

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Kategorya ng pag-uugali: Pagsuway at Paggambala

Kasama rito ang mga kilos at gawi na nakagagambala sa mga aktibidad sa paaralan, pati na rin ang sadyang pagsuway ng tunay na awtoridad ng mga superbisor, guro, administrador, opisyal ng paaralan, o iba pang kawani ng paaralan na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. (CA Kodigo sa Edukasyon 48900(k)).

Mga Halimbawa ng Potensiyal na Pagsuway/Paggambala

Pagtanggi na sumunod sa mga direksiyon ng guro.

Hindi paggampan ng gawain.

Pagsagot-sagot.

Wala sa upuan.

Kung Paano Dapat Gamitin ang Pinagsisimulan o Matrix na Ito 

Matapos ang paulit-ulit na mga insidente ng estudyante, responsibilidad ng principal (punong-guro) ng paaralan o ng itinalaga nito na tiyakin na ang estudyante ay nasa pag-uusapan o agenda ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team, CCT) sa susunod na magagawang pagpupulong ng CCT, at sa pamumuno at pakikipag-partner sa iba pang kawani ng paaralan, mga estudyante, at pamilya (ginagamit ang terminong pamilya upang maisama ang mga magulang, tagapag-alaga, at tagapatnubay) sa proseso ng pagsuporta at interbensiyon. Mayroong CCT sa bawat paaralan at nakatuon ito sa kalidad at katangian ng buhay o klima sa paaralan (school climate) pakikipag-partner sa mga pamilya, pagpasok sa kalse, at mga serbisyo para sa mga estudyante/ pamilya. 

Mayroon ding ilang suporta/interbensiyon na nasa matrix na ito na para sa mga guro, at nang masubukan nila mismo ang mga ito (tingnan ang matrix na may pangalang “Mga mungkahing opsiyon na interbensiyon sa klasrum na puwedeng subukan ng guro sa klasrum [Suggested classroom intervention options for teachers to try in the classroom]”), o subukan ito nang may suporta ng CCT (tingnan ang matrix na may pangalang  “Mga mungkahing opsiyon na interbensiyon na pwedeng subukan ng mga guro nang may suporta ng CCT [Suggested intervention options for teachers to try with CCT support]).” Pangunahing ginagamit ang mga suporta/interbensiyon bilang pagtugon sa mga insidente, pero puwede ring gamitin ang mga ito sa pamamaraang aktibo at para sa pag-iwas.  

Matapos ang paulit-ulit na mga insidente, ang administrador ng paaralan o ang CCT ay:

 1. Kokonekta sa mga pamilya: Magkakaroon ang Principal ng paaralan, o ang itinalaga nito, ng pag-uusap sa pamilya ng estudyante.
  Kung ayaw ng pamilyang makipag-usap, hindi nito mapipigilan ang CCT sa pagsubok na isulong na ang mga interbensiyon at suporta para sa estudyante.
 2. Pulungin ang CCT at ang may kaugnayang mga guro: Dapat kontakin ng principal o ng itinalaga nito ang kinatawan ng CCT upang mailagay ang estudyante sa mga pag-uusapan o agenda para sa susunod na madadaluhang miting ng CCT. Kailangan ding imbitahing dumalo sa pulong na ito ang (mga) may kaugnayang guro, kasama na ang principal at/o ang itinalaga nito.  
 3. Pumili ng naaangkop na mga suporta/interbensiyon: Pagkatapos, kailangang pumili ng CCT, nang may pakikipagkolaborasyon sa mga guro, pamilya, at estudyanteng kasangkot sa insidente ng naaangkop na mga suporta/interbensiyon mula sa may kaugnayang seksiyon ng matrix (tingnan sa ibaba) na maipatutupad.  Kailangang rebyuhin ang akademikong datos at datos ukol sa pag-uugali ng estudyante upang mapagpasyahan ang pangangailangan para sa interbensiyon o mga modipikasyon sa kasalukuyan ng interbensiyon. 
 4. Mga plano para sa dokumentasyon: Kailangang gawan ng dokumentasyon ng CCT, nang kasama ang may kaugnayang mga guro, ang napiling mga suporta/interbensiyon at anumang planong mabubuo sa naaangkop na lugar sa Synergy, at alertahan ang sinumang karagdagang (mga) guro, at nang marebyu ang plano/ mga interbensiyon. Kailangang magkaloob ang CCT ng gabay sa mga guro/kawani kung paano matatago ang impormasyong may kaugnayan sa mga insidente ng estudyante at mga interbensiyon sa Synergy. Puwedeng makipag-ugnay ang CCT sa Resource Link sa sflink@sfusd.edu o sa 415-340-1716 (sa mga oras ng pag-oopisina) para makipagkonsultasyon ayon sa pangangailangan.
 5. Mga plano para sa pagpapatupad ng suporta/interbensiyon: Kailangang ipatupad ang napiling suporta/interbensiyon nang hindi bababa sa 4-6 linggo.  
 6. Mga aksiyon para sa pagsubaybay: Matapos ang 4-6 pagpapatupad ng suporta/interbensiyon, kailangang balikan ng CCT ang mga itinakdang tunguhin o goals kasama ang estudyante at gawan ng pagtatasa ang hangganan ng naging pagtama sa bawat tunguhin. Batay sa pagtatasang ito, kailangang magpasya ng CCT kung pananatilihin, paiigtingin, o aalisin na ang interbensiyon. Kailangang sumubok ng karagdagang mga interbensiyon kung hindi naging matagumpay ang unang interbensiyon. Kailangang ipagbigay-alam sa mga pamilya ang tungkol sa pag-unlad at anumang pagbabago sa mga plano para sa interbensiyon.  

Para sa mga pamilya: 

Makikipagtrabaho ang administrasyon ng paaralan at ang CCT sa pamilya ng estudyante upang malaman ang tungkol sa mga pangangailangan ng estudyante at kung ano sa tingin nila ang makakatulong para malutas ang mga ito. Kailangang ibahagi sa mga pamilya ang anumang plano para sa interbensiyon at suporta ng CCT.  

Para sa karagdagang impormasyon kung paano makukuha ang anumang rekord na may kaugnayan sa estudyante, puwedeng kumonekta ang mga pamilya sa opisina ng administrasyon ng paaralan sa anumang panahon.

Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa mga Kilos at Gawi ng Pagsuway at Paggambala

Ang mga interbensiyon na may asterisk (*) ay may depinisyon na nasa talasalitaan o glossary na nasa tsapter 6.2.1 

Mga mungkahing opsiyon para sa interbensiyon sa klasrum na puwedeng subukan ng guro sa klasrum:

Pangkapaligiran

Matatagpuan ang karagdagang mga pangkapaligirang stratehiya dito

 • Gumawa ng mga modipikasyon na nagsasaalang-alang sa alam nang nakagagawa ng prediksiyon sa nagbibigay ng problemang pag-uugali ng estudyante (makipagkonsultasyon sa mga miyembro ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga o Coordinated Care Team ng paaralan para sa tulong)
 • Gawan ng pagtatasa ang pangkat ng mga akademikong kakayahan

Mga mungkahing opsiyon para sa interbensiyon na puwedeng subukan ng guro nang may suporta ng CCT:

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

 • Pangkat para sa mga Kakayahan (Skills Group) *: paglutas sa mga alitan at pag-aaral ukol sa mga gawaing laban sa karahasan o pag-aral ukol sa pakikisalamuha at pamamahala sa mga emosyon (social emotional learning)
 • Pamamagitan o Mediation ng mga Kaedad o Kaklase (Mga Grado 6-12) *
 • Mag-enroll sa positibong mga gawain sa after-school (pagkatapos ng klase)
 • Rekomendasyon para sa suporta na mula sa tagapayo o counselor, o mula sa social worker ng paaralan. 
 • Suportang push-in (sa loob ng klase) mula sa tagapayo o social worker ng paaralan, nang may paglutas sa mga alitan
 • Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * pagbibilog o circle sa klase
 • Pagbibigay ng opinyon para sa pagwawasto:  Pagpigil sa Paglala ng Sitwasyon (De-Escalate) *, ituro/iturong muli ang naaangkop na mga kakayahan at isaayos ang muling pagpasok sa paaralan
 • Kontratang Nauukol sa Positibong Pag-uugali (Positive Behavior Contract) na may mga Insentibo *
 • Maiksing Papel na Ipapadala ng Paaralan sa Tahanan (School Home Note) *
 • Pases para sa Klase (Class Pass) *
 • Positibong Pag-uulat ng Kaedad o Kaklase (Positive Peer Reporting) *
 • Pagsubaybay sa Sarili (Self-Monitoring) *

Para sa CCT:  Pumili ng isa o higit pang suporta/interbensiyon na maipatutupad kada insidente at gawan ng dokumentasyon sa naaangkop na lugar sa Synergy. Para sa teknikal na tulong ukol sa alinman sa mga interbensiyong ito, mangyaring makipag-ugnay sa sflink@sfusd.edu. Ayon sa batas ng estado at polisiya ng lupon, hindi puwedeng masuspindi ang mga estudyante nang dahil sa pagsuway/paggambala.

Tandaan: Malaya rin ang paaralan na gumamit ng karagdagang mga interbensiyon at alternatibo na makukuha sa kanilang paaralan pero hindi nakalista sa mga pinagsisimulan o matrix.  

Mga opsiyon sa pagsuporta/interbensiyon para sa ika-1 insidente 

Kasama sa mga opsiyon para sa ika-1 insidente ang lahat ng opsiyon para sa interbensiyon sa klasrum (tingnan sa itaas) AT ang mga sumusunod:

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

Pangkapaligiran

 
 • Kumperensiya para sa Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * sa paaralan nang kasama ang apektadong mga estudyante/kawani
 • Propesyonal na pag-unlad para sa mga kawaning nasa klasrum sa naaangkop/may kaugnayang mga larangan: Para sa Pag-uugali (Behavioral) na RTI *, mga gawaing binibigyang impormasyon ng matinding karanasan o trauma, Kagalingan sa Kultura (Cultural Competency) *, Hindi Pagpapalaki sa mga Insidente (De-Escalation) *, at iba pa
 • Makipagkita sa guro upang marebyu ang akademikong datos at datos ukol sa pag-uugali, at nang makabuo ng plano para sa klasrum at posibleng mapag-iba-iba ang pagtuturo

Karagdagang mga opsiyon sa pagsuporta/interbensiyon para sa ika-2 insidente

Kasama sa mga opsiyon para sa ika-2 insidente ang mga opsiyon sa interbensiyon sa klasrum at ang mga opsiyon para sa ika-1 insidente (tingnan sa itaas) AT ang mga sumusunod:

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

Pangkapaligiran

 • Paggabay nang may pagsubaybay sa pag-unlad
 • Kumperensiya para sa Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * kasama ang pamilya/mga pamilya
 • Tingnan ang katapatan ng naitakda nang plano para sa interbensiyon at gumawa ng mga modipikasyon kung kinakailangan
 • Pangungumusta sa Pagsisimula at Pagtatapos ng Araw (Check In, Check Out) *
 • Paaralan Tuwing Sabado (Saturday School)
 • Isaalang-alang ang pagbabago ng klasrum para sa maiigting na suporta sa klase

Karagdagang mga opsiyon sa pagsuporta/interbensiyon para sa ika-3 insidente

Kasama sa mga opsiyon para sa ika-3 insidente ang mga opsiyon sa interbensiyon sa klasrum at ang mga opsiyon para sa ika-1 at ika-2 insidente (tingnan sa itaas) AT ang mga sumusunod:

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

Pangkapaligiran

 • Pang-indibidwal na pagpapayo (sa paaralan o sa labas nito)
 • Kontakin ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health, DPH) para sa mga serbisyong sakop ang lahat (wrap around) 
 • Ang Social Worker ng Paaralan (School Social Worker, SSW) ang gagawa ng koordinasyon at mamamahala ng kaso para sa dalawa o higit pang serbisyo para sa estudyante at pamilya
 • Pagbisita sa Tahanan *

 

 • Kumperensiya para sa Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * kasama ang pamilya/ mga pamilya at mga nasa labas ng paaralan na mga ahensiya
 • Plano para sa pagsuporta sa pag-uugali
 • Direktang pagtuturo at pagsasagawa ng kapalit na mga kilos at gawi na katumbas ang gamit (functionally equivalent)

 

 • Pakikipagkonsultasyon sa Klasrum * kasama ang Pangkat para sa May Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team)

Napi-print na bersiyong PDF ng pinagsisimulan o matrix 

Napi-print na bersiyong PDF ng pinagsisimulan o matrix 

Matatagpuan ang napi-print na bersiyong PDF ng matrix na ito sa link na ito: https://drive.google.com/drive/folders/10Mct5SowKrh4tRCVORAUY0YYkRUycd5C

This page was last updated on November 14, 2022