6.2.4 Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa Seryosong mga Kilos at Gawi

Tingnan ang pinagsisimulan o matrix na tumutugon sa mga seryosong kilos at gawi. 

Kapag pinagpasyahan ng principal na may panganib sa mga indibidwal, posibleng masuspindi ang estudyante sa unang paglabag sa mga patakaran para sa ilang kilos at gawi. Basahin pa ang tungkol dito sa seksiyon na “Posibleng magresulta ang mga kilos at gawing mataas ang panganib sa pagkakasuspindi sa unang paglabag sa mga patakaran (High risk behaviors may result in suspension on a first offense)” na nasa tsapter 6.2.5. Posibleng kasama sa seryosong mga kilos at gawi ang: 

Kategorya ng pag-uugali: Pag-aari

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Mga kilos at gawi kaugnay ng pag-aari

CA Kodigo sa Edukasyon

Paninira sa pag-aari ng paaralan o pribadong pag-aari, o pagsubok na sirain ang mga ito.

48900(f)

Pagnanakaw ng pag-aari ng paaralan o pribadong pag-aari, o pagsubok na nakawin ang mga ito.

48900(g)

Malay na pagtanggap ng nakaw na pag-aari ng iba.

48900(l)

Pagnanakaw o pangingikil (kung baga, pagkuha ng pag-aari ng ibang indibdiwal sa pamamagitan ng dahas o pananakot).

48900(e)

Kategorya ng pag-uugali: Pangha-harass o Panliligalig, Pambu-bully o Pang-aapi, o Pagha-hazing o Ritwal ng Pagpapahirap

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Mga Kilos at Gawi Kaugnay ng Pangha-harass o Panliligalig, Pambu-bully o Pang-aapi, o Pagha-hazing o Ritwal ng Pagpapahirap

CA Kodigo sa Edukasyon

Nagsagawa ng mahalay na aksiyon o lumahok sa palagian nang pagmumura o pagkabulgar.

48900 (i)

Pagha-hazing o Ritwal ng Pagpapahirap (kung baga, ang proseso ng inisasyon o pagsubok sa organisasyon o pangkat ng mga estudyante, opisyal man itong kinikilala o hindi ng paaralan, kung saan malamang na magkaroon ng seryosong pinsala sa katawan, personal na panghahamak, o pagkadusta, na nagdudulot ng pinsala sa katawan o isipan. Hindi kasama sa “pagha-hazing” ang atletikong pagtitipon o pagtitipong itinataguyod ng paaralan.)

48900(q)

Pananakot sa mga saksi (halimbawa, pangha-harass, pagbabanta, o pananakot sa estudyante na nagrereklamong saksi o saksi sa mga pandisiplinang pagdinig ng paaralan, para sa layunin na mapigilan ang estudyanteng ito na maging saksi at/o pagganti sa estudyanteng ito dahil naging saksi.)

48900(o)

Pambu-bully o Pang-aapi (kung baga, malala o nakapanghihimasok na pisikal o pasalitang pag-asal - kasama na ang elektronikong pakikipagkomunikasyon - kung saan nalalagay ang estudyante sa sitwasyon na natatakot siyang masaktan o mapinsala ang pag-aari o na nagsasanhi ng malaki at masamang epekto sa kalusugan, o akademikong pagganap ng estudyante o sa pagsali nito sa mga aktbidad ng paaralan.)

48900(r)

Seksuwal na pangha-harass (kung baga, hindi gustong seksuwal na pahiwatig o aksiyon, paghingi ng seksuwal na pabor, at iba pang pasalita, biswal, o pisikal na pag-asal na may seksuwal na katangian, isinagawa ng indibdiwal sa pang-edukasyong lugar, at may negatibong epekto sa akademikong pagganap, o lumilikha ng nakakatakot, may galit, o nakasasakit na pang-edukasyong kapaligiran.)

48900.2

Panliligalig, pagbabanta, o pananakot, na nakadirekta laban sa kawani ng pampaaralang distrito o sa mga estudyante, na sapat ang pagiging malala o pagiging mapanghimasok, kung kaya’t nagkakaroon ng aktuwal o makatwirang inaasahang epekto na talagang nakagagambala sa gawain sa klasrum, nakalilikha ng malaking kaguluhan, at nalalapastangan ang mga karapatan ng kawani ng paaralan o ng estudyante sa pamamagitan ng paglikha ng kapaligiran sa edukasyon na nagdudulot ng takot, o kung saan may namamayaning poot (mga grading 4-12 lamang)

48900.4

Kategorya ng pag-uugali: Mga Banta

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Mapagbantang mga kilos at gawi

CA Kodigo sa Edukasyon

Teroristang pagbabanta (kung baga, pahayag na nagbabanta ng kamatayan, malaking pinsala sa katawan, o pinsala sa ari-arian na higit pa sa $1,000 at nagmumungkahi na agad na posibleng ipatupad ang ibinabanta; at nagdudulot sa pinagbabantaang indibidwal ng nananatiling takot para sa kanyang kaligtasan, kaligtasan ng kanyang pamilya at pinsala sa ari-arian.)

48900.7

Panliligalig, pagbabanta, o pananakot (tingnan ang “Kategorya ng pag-uugali:  Pangha-harass o Panliligalig, Pambu-bully o Pang-aapi, o Pagha-hazing o Ritwal ng Pagpapahirap [Behavior category: Harassment, Bullying, or Hazing],” para sa depinisyon).

48900.4

Kategorya ng pag-uugali: Karahasan o mga Sandata

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Mga pag-uugali na may kaugnay ng Karahasan o mga Sandata

Para sa iba pang pag-uugali kung saan may kaugnay na karahasan o sandata at kung saan posibleng magkaroon ng suspensiyon/mahabang suspensiyon (expulsion) sa unang paglabag sa patakaran, tingnan ang Pinagsisimlan ng mga Suporta/Interbensiyon para sa Matataas ang Panganib na mga Kilos at Gawi (Matrix of Supports/Interventions for High Risk Behaviors).

CA Kodigo sa Edukasyon

Gawa-gawang baril (kung baga, paggaya sa baril na malaki ang pagkakahawig sa totoong baril).

48900(m)

Pagkasuklam na ibinubunsod ng poot (kung baga, sadyang pananakit, pagbabanta, o pananakot sa indibidwal sa kanyang malayang paggamit ng mga karapatan sa pamamagitan ng lakas o pagbabanta nang dahil sa aktuwal o inaakalang lahi, relihiyon, etnisidad, bansang pinagmulan, kapansanan, kasarian, seksuwal na oryentasyon o identidad ng kasarian) (mga grado 4-12 lamang).

48900.3

Nagsanhi, sumubok, o nagbanta ng pisikal na pananakit; sadyang gumamit ng lakas o karahasan, maliban na lamang sa mga sitwasyon ng pagdepensa sa sarili.

48900(a)(1)

48900(a)(2)

Pagkakaroon, paggamit, pagbibigay, o pagbebenta ng  sandata o mapanganib na bagay (halimbawa, patalim, pampasabog, iba pa) nang walang nakasulat na pahintulot ng paaralan.

48900(b)

Kategorya ng pag-uugali: Droga, Alak, Sigarilyo, o Produktong Tabako

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Mga pag-uugali na may kinalaman sa Droga, Alak, Sigarilyo, o Produktong Tabako

CA Kodigo sa Edukasyon

Pagkakaroon o paggamit ng produktong tabako o nikotina, kasama na ang sigarilyo, vape/elektronikong sigarilyo, tabako, snuff, o nganga. Hindi ito ipinatutupad sa mga produktong inirereseta sa estudyante.

48900(h)

Labag sa batas na pagkakaroon, pagbebenta, o kasunduan na magbenta ng kagamitan para sa droga (halimbawa, bongs, roach clips, pipa).

48900(j)

Labag sa batas na pag-alok, pagbebenta, o kasunduan na magbenta ng Soma (inireresetang gamot).

48900(p)

Labag sa batas na pagkakaroon, paggamit, pagbebenta, o kung hindi man, ay pagbibigay, o nasa impluwensiya ng kontroladong sangkap, alak, o anumang bagay na nakapagpapalasing o nakapagpapabangag.

48900(c)

Pagbebenta o pagbibigay ng kamukhang kontroladong sangkap, alak, o anumang bagay nakapagpapalasing o nakapagpapabangag.

48900(d)

Kung Paano Dapat Gamitin ang Pinagsisimulan o Matrix na Ito

Matapos ang insidente ng estudyante, responsibilidad ng principal (punong-guro) ng paaralan o ng itinalaga nito na tiyakin na ang estudyante ay nasa pag-uusapan o agenda ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team, CCT) sa susunod na magagawang pagpupulong ng CCT, at sa pamumuno at pakikipag-partner sa iba pang kawani ng paaralan, mga estudyante, at pamilya (ginagamit ang terminong pamilya upang maisama ang mga magulang, tagapag-alaga, at tagapatnubay) sa proseso ng pagsuporta at interbensiyon. Mayroong CCT sa bawat paaralan at nakatuon ito sa kalidad at katangian ng buhay o klima sa paaralan (school climate) pakikipag-partner sa mga pamilya, pagpasok sa klase, at mga serbisyo para sa mga estudyante/pamilya.

Ang administrador ng paaralan o ang CCT ay: 

 1. Kokonekta sa mga pamilya: Magkakaroon ang Principal ng paaralan, o ang itinalaga nito, ng pag-uusap sa pamilya ng estudyante.
  Kung ayaw ng pamilyang makipag-usap, hindi nito mapipigilan ang CCT sa pagsubok na isulong na ang mga interbensiyon at suporta para sa estudyante.
 2. Pulungin ang CCT at ang may kaugnayang mga guro: Dapat kontakin ng principal o ng itinalaga nito ang kinatawan ng CCT upang mailagay ang estudyante sa mga pag-uusapan o agenda para sa susunod na madadaluhang miting ng CCT. Kailangan ding imbitahing dumalo sa pulong na ito ang (mga) may kaugnayang guro, kasama na ang principal at/o ang itinalaga nito. 
 3. Pumili ng naaangkop na mga suporta/interbensiyon: Pagkatapos, kailangang pumili ng CCT, nang may pakikipagkolaborasyon sa mga guro, pamilya, at estudyanteng kasangkot sa insidente ng naaangkop na mga suporta/interbensiyon mula sa may kaugnayang seksiyon ng matrix (tingnan sa ibaba) na maipatutupad. Kailangang rebyuhin ang akademikong datos at datos ukol sa pag-uugali ng estudyante upang mapagpasyahan ang pangangailangan para sa interbensiyon o mga modipikasyon sa kasalukuyan ng interbensiyon.
  Mga pag-uugali na may kinalaman sa Droga, Alak, Sigarilyo, o Produktong tabako lamang: Karagdagan dito, dapat irekomenda ng CCT ang estudyante para sa pagpapayo sa Mga Serbisyo para sa Interbensiyon sa Pag-uugali (Behavior Intervention Services, BIS). Kailangang naka-enroll ang estudyante sa BIS o sa pagpapayo para sa droga/alak sa ahensiya sa labas makalampas ang ika-3 insidente. 
 4. Mga plano para sa dokumentasyon: Kailangang gawan ng dokumentasyon ng CCT, nang kasama ang may kaugnayang mga guro, ang napiling mga suporta/interbensiyon at anumang planong mabubuo sa naaangkop na lugar sa Synergy, at alertahan ang sinumang karagdagang (mga) guro, at nang marebyu ang plano/ mga interbensiyon. Kailangang magkaloob ang CCT ng gabay sa mga guro/kawani kung paano matatago ang impormasyong may kaugnayan sa mga insidente ng estudyante at mga interbensiyon sa Synergy. Puwedeng makipag-ugnay ang CCT sa Resource Link sa sflink@sfusd.edu o sa 415-340-1716 (sa mga oras ng pag-oopisina) para makipagkonsultasyon ayon sa pangangailangan.
 5. Mga plano para sa pagpapatupad ng suporta/interbensiyon: Kailangang ipatupad ang napiling suporta/interbensiyon nang hindi bababa sa 4-6 linggo. 
 6. Mga aksiyon para sa pagsubaybay: Matapos ang 4-6 pagpapatupad ng suporta/interbensiyon, kailangang balikan ng CCT ang mga itinakdang tunguhin o goals kasama ang estudyante at gawan ng pagtatasa ang hangganan ng naging pagtama sa bawat tunguhin. Batay sa pagtatasang ito, kailangang magpasya ng CCT kung pananatilihin, paiigtingin, o aalisin na ang interbensiyon. Kailangang sumubok ng karagdagang mga interbensiyon kung hindi naging matagumpay ang unang interbensiyon. Kailangang ipagbigay-alam sa pamilya ang tungkol sa pag-unlad at anumang pagbabago sa mga plano para sa interbensiyon.

Pakitingnan ang tsapter 6.2.6 upang maintindihan ang karagdagang mga suportang kinakailangan ng mga espesyal na populasyon (mga estudyanteng may IEP, kabataang foster o nasa pangangalaga ng gobyerno, kabataang nakararanas ng transisyon sa pabahay o ng kawalan ng tahanan, estudyanteng nasa pagsubok o probation, at mga pamilyang nangangailangan ng mga serbisyo sa pagsasalin). 

Para sa mga pamilya: 

Makikipagtrabaho ang administrasyon ng paaralan at ang CCT sa pamilya ng estudyante upang malaman ang tungkol sa mga pangangailangan ng estudyante at kung ano sa tingin nila ang makakatulong para malutas ang mga ito. Kailangang ibahagi sa pamilya ang anumang plano para sa interbensiyon at suporta ng CCT. 

Para sa karagdagang impormasyon kung paano makukuha ang anumang rekord na may kaugnayan sa estudyante, puwedeng kumonekta ang mga pamilya sa opisina ng administrasyon ng paaralan sa anumang panahon. 

Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa Seryosong mga Kilos at Gawi

Inililista ng pinagsisimulan o matrix na ito ang mga opsiyon sa interbensiyon na kailangan munang magawang lahat bago maglabas ng suspensiyon, maliban na lamang sa mga kaso kung saan pinahihintulutan o itinatakda ang suspensiyon matapos ang unang paglabag sa patakaran (tingnan ang 6.2.2 “Mga Suspensiyon sa Estudyante [Student Suspensions]”). Kahit na masuspindi ang estudyante o marekomenda para sa mahabang suspensiyon (expulsion) nagkakaloob ang table o talahanayang ito ng inirerekomendang mga interbensiyon upang matugunan ang pag-uugali.

Ang mga interbensiyon na may asterisk (*) ay may depinisyon na nasa talasalitaan o glossary na nasa tsapter 6.2.1 

Para sa CCT: Pumili ng kahit na isang suporta/interbensiyon na maipatutupad kada insidente at gawan ng dokumentasyon sa naaangkop na lugar sa Synergy. Para sa teknikal na tulong ukol sa alinman sa mga interbensiyong ito, mangyaring makipag-ugnay sa sflink@sfusd.edu.

Tandaan: Malaya rin ang paaralan na gumamit ng karagdagang mga interbensiyon at alternatibo na makukuha sa kanilang paaralan pero hindi nakalista sa mga pinagsisimulan o matrix. 

Mga opsiyon para sa suporta/interbensiyon para sa ika-1 insidente

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

Pangkapaligiran

 • Pangkat para sa mga Kakayahan (Skills Group) * 

  para sa mga pag-uugaling may kinalaman sa Ari-arian: paglutas sa mga alitan at pagkatuto ukol sa pakikisalamuha at pamamahala sa mga emosyon (social emotional learning)

  para sa Pangha-harass o Panliligalig, Pambu-bully o Pang-aapi, o Pangha-hazing o Matinding Pagpapahirap: kapayapaan/ paggalang/ dignidad/ paglaban sa karahasan  

  para sa Pagbabanta, Karahasan o mga Sandata: paglutas sa mga alitan/ paglaban sa karahasan 

  para sa pag-uugaling may kinalaman sa Droga, Alak, Sigarilyo o Tabako: droga/alak at pagkatuto ukol sa pakikisalamuha at pamamahala sa mga emosyon (social emotional
  learning)
   
 • Pamamagitan o Mediation ng mga Kaedad o Kaklase (Mga Grado 6-12) * 
 • Mag-enroll sa positibong mga gawain sa after-school (pagkatapos ng klase)
 • Suportang push-in (sa loob ng klase) mula sa tagapayo o social worker ng paaralan, nang may paglutas sa mga alitan
 • Kumperensiya para sa Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * sa paaralan nang kasama ang apektadong mga estudyante/kawani
 • Pagbibigay ng opinyon para sa pagwawasto: Pagpigil sa Paglala ng Sitwasyon (De-Escalate) *, ituro/iturong muli ang naaangkop na mga kakayahan at isaayos ang muling pagpasok sa paaralan
 • Gumawa ng mga modipikasyon na nagsasaalang-alang sa alam nang nakagagawa ng prediksiyon sa nagbibigay ng problemang pag-uugali ng estudyante (makipagkonsultasyon sa mga miyembro ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga o Coordinated Care Team ng paaralan para sa tulong)
 • Propesyonal na pag-unlad para sa mga kawaning nasa klasrum sa naaangkop/may kaugnayang mga larangan: Para sa Pag-uugali (Behavioral) na RTI *, mga gawaing binibigyang impormasyon ng matinding karanasan o trauma, Kagalingan sa Kultura (Cultural Competency) *, Hindi Pagpapalaki sa mga Insidente (De-Escalation) *, at iba pa
 • Makipagkita sa guro upang marebyu ang akademikong datos at datos ukol sa pag-uugali, at nang makabuo ng plano para sa klasrum at posibleng mapag-iba-iba ang pagtuturo

Mga opsiyon para sa suporta/interbensiyon para sa ika-2 insidente

Kasama sa mga opsiyon para sa ika-2 insidente ang lahat ng opsiyon para sa ika-1 insidente (tingnan sa itaas) AT ang mga sumusunod:

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

Pangkapaligiran

 • Paggabay nang may pagsubaybay sa pag-unlad
 • Kumperensiya para sa Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * kasama ang pamilya/ mga pamilya
 • Maiksing Papel na Ipapadala ng Paaralan sa Tahanan (School Home Note):
 • Pases para sa Klase (Class Pass) *
 • Positibong Pag-uulat ng Kaedad o Kaklase (Positive Peer Reporting) *
 • Pagsubaybay sa Sarili (Self-Monitoring) *
 • Tingnan ang katapatan ng naitakda nang plano para sa interbensiyon at gumawa ng mga modipikasyon kung kinakailangan
 • Pangungumusta sa Pagsisimula at Pagtatapos ng Araw (Check In, Check Out) *
 • Paaralan Tuwing Sabado (Saturday School)
 • Isaalang-alang ang pagbabago ng klasrum para sa maigting na mga suporta sa klase

Mga opsiyon para sa suporta/interbensiyon para sa ika-3 insidente

Kasama sa mga opsiyon para sa ika-3 insidente ang lahat ng opsiyon para sa ika-1 at ika-2 insidente (tingnan sa itaas) AT ang mga sumusunod:

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

Pangkapaligiran

 • Pang-indibidwal na pagpapayo (sa paaralan o sa labas nito)
 • Kontakin ang Departamento para sa Pampublikong Kalusugan (Department for Public Health, DPH) 
 • Ang Social Worker ng Paaralan (School Social Worker, SSW) ang gagawa ng koordinasyon at mamamahala ng kaso para sa dalawa o higit pang serbisyo para sa estudyante at pamilya
 • Pagbisita sa Tahanan *
 • Kumperensiya para sa Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * kasama ang pamilya/mga pamilya at mga nasa labas ng paaralan na mga ahensiya
 • Plano para sa pagsuporta sa pag-uugali
 • Direktang pagtuturo at pagsasagawa ng kapalit na mga kilos at gawi na katumbas ang gamit (functionally equivalent)
 • Pakikipagkonsultasyon sa Klasrum * kasama ang Pangkat para sa May Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team)

Napi-print na bersiyong PDF ng pinagsisimulan o matrix

Napi-print na bersiyong PDF ng pinagsisimulan o matrix

Matatagpuan ang napi-print na bersiyong PDF ng matrix na ito sa link na ito: https://drive.google.com/drive/folders/1D3If1082atMVgIKcDxYLJW0sFx2AjE_2 

 

This page was last updated on November 14, 2022