6.2.5 Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa Mataas ang Panganib na mga Kilos at Gawi

Tingnan ang pinagsisimulan o matrix na tumutugon sa mga seryosong kilos at gawi.

Nangangailangan ang mga kilos at gawing mataas ang panganib ng matinding interbensiyon at nagdudulot ng seryosong panganib sa kaligtasan, at posibleng kasama ang: 

Kategorya ng pag-uugali: Mataas ang Panganib

Pakitandaan: Ang Kodigo sa Edukasyon o Education Code ng California (CA Kodigo sa Edukasyon) ang koleksiyon ng mga batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Responsibilidad ng lahat ng lokal na lupon ng paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito. Nakatutulong ang pagsipi sa kodigo bilang sanggunian upang maintindihan ninyo ang pinagmulan ng patakaran.

Mga kilos at gawi na Mataas ang Panganib

CA Kodigo sa Edukasyon

Nagdudulot ng seryosong pinsala sa katawan sa ibang indibidwal.

48915(a)(1)(A)

Pagkakaroon ng patalim o iba pang mapanganib na bagay na walang makatwirang gamit sa estudyante.

Pagkakaroon, paggamit, o pagbabenta ng sandata o mapanganib ba bagay. 

Kinakailangan ng ipinag-uutos na suspensiyon at rekomendasyon para sa mahabang suspensiyon (expulsion) sa mga insidente kung saan may kasangkot na pagkakaroon ng baril, pagwawasiwas ng patalim, o pagkakaroon ng pampasabog.

48915(a)(1)(B)

48900(b)

48915(c)(1),(2),(5)

Pagsasagawa o pagsubok na gumawa ng pagnanakaw o pangingikil (kung baga, pagkuha ng pag-aari ng ibang indibdiwal sa pamamagitan ng dahas o pananakot).

48915(a)(1)(D)

48900(e)

Pag-atake o pambubugbog sa empleyado ng paaralan.

48915(a)(1)(E)

Pagha-hazing o Ritwal ng Pagpapahirap (kung baga, ang proseso ng inisasyon sa organisasyon o pangkat ng mga estudyante, opisyal man itong kinikilala o hindi ng paaralan, kung saan malamang na magkaroon ng seryosong pinsala sa katawan, personal na panghahamak, o pagkadusta, na nagdudulot ng pinsala sa katawan o isipan. Hindi kasama sa “pagha-hazing” ang atletikong mga pagtitipon o mga pagtitipong itinataguyod ng paaralan.)

48900(q)

Pagkasuklam na ibinubunsod ng poot (kung baga, sadyang pananakit, pagbabanta, o pananakot sa indibidwal sa kanyang malayang paggamit ng mga karapatan sa pamamagitan ng lakas o pagbabanta nang dahil sa aktuwal o inaakalang lahi, relihiyon, etnisidad, bansang pinagmulan, kapansanan, kasarian, seksuwal na oryentasyon o identidad ng kasarian) (mga grado 4-12 lamang).

48900.3

Teroristang pagbabanta (kung baga, pahayag na nagbabanta ng kamatayan, malaking pinsala sa katawan, o pinsala sa ari-arian na higit pa sa $1,000 at nagmumungkahi na agad na posibleng ipatupad ang ibinabanta; at nagdudulot sa pinagbabantaang indibidwal ng nananatiling takot para sa kanyang kaligtasan, kaligtasan ng kanyang pamilya at pinsala sa ari-arian.)

48900.7

Labag sa batas na pagkakaroon ng kontroladong sangkap maliban na lamang kung (1) unang paglabag sa patakaran para sa pagkakaroon ng hindi hihigit sa isang onsa ng marijuana bukod pa sa may konsentrasyong cannabis o (ii) pagkakaroon ng nabibili nang walang reseta na gamot para sa paggamit ng estudyante o gamot na nireseta para sa estudyante ng doktor. Kinakailangan ng ipinag-uutos na suspensiyon at rekomendasyon para sa mahabang suspensiyon (expulsion) ang mga insidente kung saan may kasangkot na pagbebenta ng kontroladong sangkap.

48900(a)(1)(C)

 

 

 

48915(c)(3)

Seksuwal na pag-atake o pambubugbog. 

Kinakailangan ng ipinag-uutos na suspensiyon at rekomendasyon para sa mahabang suspensiyon (expulsion) ang mga insidente kung saan may kasangkot na seksuwal na pag-atake at pambubugbog.

48900(n)

48915(c)(4)

Posibleng humantong sa suspensiyon ang mga kilos at gawing mataas ang panganib sa unang paglabag sa patakaran:  

Posibleng humantong sa suspensiyon ang mga kilos at gawing mataas ang panganib sa unang paglabag sa patakaran:  

Inililista ng pinagsisimulan o matrix na ito ang mga ipinag-uutos na interbensiyon na kailangan munang magawang lahat bago maglabas ng suspensiyon, maliban na lamang sa mga kaso kung saan pinahihintulutan o itinatakda ang suspensiyon matapos ang unang paglabag sa patakaran. Posibleng humantong sa suspensiyon ang mga kilos at gawing mataas ang panganib na nakalista sa Matrix sa itaas, sa unang paglabag sa patakaran sa mga sumusunod na sitwasyon:  

 • Kapag pinagpasyahan ng principal na nilabag ng estudyante ang Kodigo sa Edukasyon (Education Code_ 48900(a)(pisikal na pinsala/karahasan),(b)(mga sandata),(c)(droga),(d)(kamukhang droga) or (e)(pagnanakaw/paninikil), o kung magpapasya ang principal na nagdudulot ang kilos at gawi ng panganib sa mga indibidwal.  
 • Kung itinatakda ng batas ng estado sa principal na agad na suspindihin ang estudyante at irekomenda para sa mahabang suspensiyon (expulsion). Ipinag-uutos ang suspensiyon at rekomendasyon para sa mahabang suspensiyon (expulsion) para sa pagkakaroon ng baril o pampasabog, pagwawasiwas ng patalim, pagbebenta ng droga, o seksuwal na pambubugbog, o seksuwal na pag-atake. (CA Kodigo sa Edukasyon 48915(c)). 

Gayon pa man, kahit na nasuspindi na ang estudyante o nairekomenda para sa mahabang suspensiyon (expulsion) dahil sa kilos at gawi na mataas ang panganib, kailangan pa ring tingnan ang Matrix na ito ng komprehensibo o pang-county na paaralan ng komunidad na naglilingkod sa estudyante, at sa gayon ay matukoy ang naaangkop na mga interbensiyon at suporta. Puwede ring tingnan ng paaralan at ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team) ang Matrix para sa Seryosong mga Kilos at Gawi, at nang matukoy ang naaangkop na mga interbensiyon at suporta.  

Kung Paano Dapat Gamitin ang Pinagsisimulan o Matrix na Ito

Matapos ang insidente ng estudyante, responsibilidad ng principal (punong-guro) ng paaralan o ng itinalaga nito na tiyakin na ang estudyante ay nasa pag-uusapan o agenda ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team, CCT) sa susunod na magagawang pagpupulong ng CCT, at sa pamumuno at pakikipag-partner sa iba pang kawani ng paaralan, mga estudyante, at pamilya (ginagamit ang terminong pamilya upang maisama ang mga magulang, tagapag-alaga, at tagapatnubay) sa proseso ng pagsuporta at interbensiyon. Mayroong CCT sa bawat paaralan at nakatuon ito sa kalidad at katangian ng buhay o klima sa paaralan (school climate) pakikipag-partner sa mga pamilya, pagpasok sa klase, at mga serbisyo para sa mga estudyante/ pamilya. 

Magpupulong ang Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team) sa lalong madaling panahon matapos ang insidente at nang makagawa ng pangmatagalang plano batay sa pagrerebyu sa datos at sa paggamit ng mga interbensiyong nakabatay sa pananaliksik. Nangangailangan ang ilan sa paglabag sa patakaran na ito ng ipinag-uutos na suspensiyon at rekomendasyon para sa mahabang suspensiyon (expulsion). Kasama rito ang pagkakaroon ng baril o pampasabog, pagwawasiwas sa patalim, pagbebenta ng droga, o seksuwal na pambubugbog, o seksuwal na pag-atake.

Ang administrador ng paaralan o ang CCT ay:

 1. Kokonekta sa mga pamilya: Magkakaroon ang Principal ng paaralan, o ang itinalaga nito, ng pag-uusap sa pamilya ng estudyante.
  Kung ayaw ng pamilyang makipag-usap, hindi nito mapipigilan ang CCT sa pagsubok na isulong na ang mga interbensiyon at suporta para sa estudyante.
 2. Pulungin ang CCT at ang may kaugnayang mga guro: Dapat kontakin ng principal o ng itinalaga nito ang kinatawan ng CCT upang mailagay ang estudyante sa mga pag-uusapan o agenda para sa susunod na madadaluhang miting ng CCT. Kailangan ding imbitahing dumalo sa pulong na ito ang (mga) may kaugnayang guro, kasama na ang principal at/o ang itinalaga nito. 
 3. Pumili ng naaangkop na mga suporta/interbensiyon: Pagkatapos, kailangang pumili ng CCT, nang may pakikipagkolaborasyon sa mga guro, pamilya, at estudyanteng kasangkot sa insidente ng naaangkop na mga suporta/interbensiyon mula sa may kaugnayang seksiyon ng matrix (tingnan sa ibaba) na maipatutupad. Kailangang rebyuhin ng CCT ang akademikong datos at datos ukol sa pag-uugali ng estudyante upang mapagpasyahan ang pangangailangan para sa interbensiyon o mga modipikasyon sa kasalukuyan ng interbensiyon.
 4. Mga plano para sa dokumentasyon: Kailangang gawan ng dokumentasyon ng CCT, nang kasama ang may kaugnayang mga guro, ang napiling mga suporta/interbensiyon at anumang planong mabubuo sa naaangkop na lugar sa Synergy, at alertahan ang sinumang karagdagang (mga) guro, at nang marebyu ang plano/ mga interbensiyon. Kailangang magkaloob ang CCT ng gabay sa mga guro/kawani kung paano matatago ang impormasyong may kaugnayan sa insidente ng estudyante at mga interbensiyon sa Synergy. Puwedeng makipag-ugnay ang CCT sa Resource Link sa sflink@sfusd.edu o sa 415-340-1716 (sa mga oras ng pag-oopisina) para makipagkonsultasyon ayon sa pangangailangan.
 5. Mga plano para sa pagpapatupad ng suporta/interbensiyon: Kailangang ipatupad ang napiling suporta/interbensiyon nang hindi bababa sa 4-6 linggo. 
 6. Mga aksiyon para sa pagsubaybay: Matapos ang 4-6 pagpapatupad ng suporta/interbensiyon, kailangang balikan ng CCT ang mga itinakdang tunguhin o goals kasama ang estudyante at gawan ng pagtatasa ang hangganan ng naging pagtama sa bawat tunguhin. Batay sa pagtatasang ito, kailangang magpasya ng CCT kung pananatilihin, paiigtingin, o aalisin na ang interbensiyon. Kailangang sumubok ng karagdagang mga interbensiyon kung hindi naging matagumpay ang unang interbensiyon. Kailangang ipagbigay-alam sa mga pamilya ang tungkol sa pag-unlad at anumang pagbabago sa mga plano para sa interbensiyon.

Pakitingnan ang tsapter 6.2.6 upang maintindihan ang karagdagang mga suportang kinakailangan ng mga espesyal na populasyon (mga estudyanteng may IEP, kabataang foster o nasa pangangalaga ng gobyerno, kabataang nakararanas ng transisyon sa pabahay o ng kawalan ng tahanan, mga estudyanteng nasa pagsubok o probation, at mga pamilyang nangangailangan ng mga serbisyo sa pagsasalin). 

Para sa mga pamilya: 

Makikipagtrabaho ang administrasyon ng paaralan at ang CCT sa pamilya ng estudyante upang malaman ang tungkol sa mga pangangailangan ng estudyante at kung ano sa tingin nila ang makakatulong para malutas ang mga ito. Kailangang ibahagi sa mga pamilya ang anumang plano para sa interbensiyon at suporta ng CCT. 

Para sa karagdagang impormasyon kung paano makukuha ang anumang rekord na may kaugnayan sa estudyante, puwedeng kumonekta ang mga pamilya sa opisina ng administrasyon ng paaralan sa anumang panahon. 

Pinagsisimulan o Matrix ng mga Suporta/Interbensiyon sa Mataas ang Panganib na mga Kilos at Gawi 

Ang mga interbensiyon na may asterisk (*) ay may depinisyon na nasa talasalitaan o glossary na nasa tsapter 6.2.1 

Para sa CCT: Pumili ng kahit na isang suporta/interbensiyon na maipatutupad kada insidente at gawan ng dokumentasyon sa naaangkop na lugar sa Synergy. Para sa teknikal na tulong ukol sa alinman sa mga interbensiyong ito, mangyaring makipag-ugnay sa sflink@sfusd.edu.

Tandaan: Malaya rin ang paaralan na gumamit ng karagdagang mga interbensiyon at alternatibo na makukuha sa kanilang espesipikong paaralan pero hindi nakalista sa mga pinagsisimulan o matrix. 

Mga opsiyon para sa suporta/interbensiyon para sa ika-1 insidente

Sosyo-Emosyonal na mga Suporta

Pagtugon sa Pamamagitan ng Pag-uugali sa Interbensiyon o Behavioral Response to Intervention (RTI sa Pag-uugali o Behavioral RTI) at Mga Gawain para sa Pagpapanumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practices, RP)

Pangkapaligiran

 • Pangkat para sa Intensibong mga Kakayahan (Intensive Skills Group) * (pumili ng naaangkop na pangkat [ara sa mga kakayahan)
 • Pamamagitan o Mediation ng mga Kaedad o Kaklase (Mga Grado 6-12) *
 • Pang-indibidwal na pagpapayo (sa paaralan o sa labas nito)
 • Kontakin ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health, DPH) para sa mga serbisyong sakop ang lahat (wrap around)
 • Ang Social Worker ng Paaralan (School Social Worker, SSW) ang gagawa ng koordinasyon at mamamahala ng kaso para sa dalawa o higit pang serbisyo para sa estudyante at pamilya
 • Pagbisita sa Tahanan *
 • Kumperensiya para sa Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon (Restorative Practice) * kasama ang pamilya/ mga pamilya at mga nasa labas ng paaralan na mga ahensiya
 • Pagbibigay ng opinyon para sa pagwawasto: Pagpigil sa Paglala ng Sitwasyon (De-Escalate) *, ituro/iturong muli ang naaangkop na mga kakayahan at isaayos ang muling pagpasok sa paaralan
 • Tingnan ang katapatan ng naitakda nang plano para sa interbensiyon at gumawa ng mga modipikasyon kung kinakailangan
 • Paaralan Tuwing Sabado (Saturday School)
 • Plano para sa pagsuporta sa pag-uugali
 • Direktang pagtuturo at pagsasagawa ng kapalit na mga kilos at gawi na katumbas ang gamit (functionally equivalent)
 • Isaalang-alang ang pagbabago ng klasrum para sa maigting na mga suporta sa klase
 • Pakikipagkonsultasyon sa Klasrum * kasama ang Pangkat para sa May Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team)

Napi-print na bersiyong PDF ng pinagsisimulan o matrix

Napi-print na bersiyong PDF ng pinagsisimulan o matrix

Matatagpuan ang napi-print na bersiyong PDF ng matrix na ito sa link na ito: https://drive.google.com/drive/folders/1m1CzfR38Dy542UZ8ZFm7s29CZQ7KXnCS

 

This page was last updated on November 14, 2022