6.2.6 Karagdagang mga Inirerekomendang Interbensiyon at Suporta: Mga Espesyal na Populasyon

Karagdagang Inirerekomendang mga Interbensiyon at Suporta: Mga Espesyal na Populasyon

Ang mga estudyanteng nasangkot sa insidente at kasama rin sa isa sa mga sumusunod na kategorya ay kailangang makatanggap ng karagdagang suporta; pakitingnan ang gabay na nasa ibaba at nang makuha ang mga suportang ito. 

Mga Estudyanteng may IEP/ Seksiyon 504

Puwedeng makipagkita ang mga pamilya sa pangkat para sa IEP o ang pangkat para sa Seksiyon 504 at isaalang-alang ang pagsasagawa ng pagtatasa para malaman ang mga dahilan ng pag-uugali o mga kilos at gawi (functional behavior assessment, FBA), pagbuo ng Plano para sa Interbensiyon sa Pag-uugali (Behavior Intervention Plan, BIP) at gumawa ng pagtatasa ng lahat ng stratehiya para sa positibong pag-uugali at kaugnay na mga serbisyo at pagbibigay ng puwesto. Upang makontak ang pangkat para sa IEP o ang pangkat para sa Seksiyon 504, kumuha ng rekomendasyon sa pamamagitan ng Pangkat para sa May Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team, CCT), ng paaralan, kontakin ang tagapamahala ng mga kasong SPED/ tagapag-ugnay para sa Seksiyon 504 ng paaralan, o ang principal.

Kabataang foster (nasa pangangalaga ng gobyerno)

Puwedeng kontakin ng kabataang foster (nasa pangangalaga ng gobyerno), mga pamilya, at kawani ang Mga Magkakaugnay na Programa ng mga Serbisyo para sa Kabataang Nasa Pangangalaga ng Gobyerno (Foster Youth Services Coordinating Programs) sa pamamagitan ng social worker, tagapayo o counseler ng kanilang paaralan o sa Resource Link (email sflink@sfusd.edu o tumawag sa415-340-1716 sa mga oras ng pag-oopisina). uring  Bukod rito, ang kabataang foster ay may social worker at dependency attorney (abugado na humahawak sa kaso ng menor de edad na posibleng mailagay sa kustodiya ng gobyerno), na posibleng may pamamaraang makalapit sa hukuman o sa mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon, tumutulong sa pagbuo ng plano, o tinitingnan ang buong pagpapatupad ng Batas ng Asembleya (Assembly Bill) 420 /1933/1909.

Mga estudyanteng nakararanas ng pagtatransisyon sa bahay at kawalan ng tahanan

Puwedeng kumonekta ang kabataan at ang mga pamilyang nakararanas ng pagtatransisyon sa bahay o kawalan ng tahanan, at ang kanilang mga kawani sa paaralan sa Dibisyon para sa mga Serbisyo sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Services Division) sa pamamagitan ng Resource Link sa sflink@sfusd.edu o sa 415-340-1716 (sa mga oras ng pag-oopisina) upang mapagpasyahan ang kinakailangang mga karagdagang suporta.

Mga estudyanteng nasa Panahon ng Pagsubok o Probation

Posibleng may karagdagang mga rekurso at programang makkuha ang mga estudyanteng nasa panahon ng pagsubok o probation sa pamamagitan ng Pagsubok para sa Kabataan (Juvenile Probation), ng Opisina ng Pampublikong Tagapagtanggol (Public Defender’s Office), o iba pang mapagkukunan ng tulong at impormasyon. Puwedeng kontakin ng pamilya o kawani ang Dibisyon para sa mga Serbisyo sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Services Division) sa pamamagitan ng Resource Link sa sflink@sfusd.edu o sa 415-340-1716 (sa mga oras ng pag-oopisina) upang magawan ng koordinasyon ang pagpapasya at paggamit ng gayong mga serbisyo.

Mga estudyanteng Aprikano Amerikano (mga estudyanteng wala sa proporsiyong nasususpindi)

Kailangang kontakin ng administrasyon ng paaralan ang Katuwang na Superintendente (Assistant Superintendent) bago magsuspindi ng Aprikano Amerikano. at nang matiyak na nagawa nang lahat ang alternatibong nasa Matrix o ang suporta para sa mga interbensiyon.

Mga pamilyang nangangailangan ng mga serbisyo sa pagsasalin

Kung hindi nagkaloob ang paaralan ng kinakailangang pagsasalin o interpretasyon, puwedeng kontakin ng pamilya at kawani ang Yunit para sa Pagsasalin at Interpretasyon (Translation and Interpretation Unit) at nang makatanggap ng naaangkop na mga serbisyo.  https://www.sfusd.edu/services/family-supports-services/family-school-communications/translation-and-interpretation-services-families

 

This page was last updated on October 28, 2022