6.2.7 Impormasyon sa Pagkontak upang Makakuha ng mga Serbisyo/Suporta

Impormasyon sa Pagkontak upang Makakuha ng mga Serbisyo/Suporta

Puwedeng direktang makipag-ugnay ang mga pamilya (ginagamit ang terminong pamilya upang maisama ang mga magulang, tagapag-alaga, at tagapatnubay) upang humiling ng suporta para sa kanilang (mga) estudyante: 

Pangkalahatang Impormasyon: Puwedeng kontakin ng pamilya ang principal ng paaralan ng estudyante o ang opisina ng administrasyon para sa suporta anumang panahon. 

Pagpapayo ukol sa sigarilyo o prodktong tabako at paggamit ng bawal na sangkap: Puwedeng kontakin ng pamilya ang tagapayo ng inyong paaralan, nars, o social worker/tagapag-ugnay para sa wellness para sa rekomendasyon na magkaroon ng pagpapayo mula sa Mga Serbisyo para sa Interbensiyon sa Pag-uugali (Behavior Intervention Services, BIS).

Link sa Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon ng Estudyante, Pamilya, at Paaralan (Student Family School Resource Link) ng SFUSD: Puwedeng kontakin ng pamilya ang Student Family School Resource Link sa pamamagitan ng sflink@sfusd.edu o ng 415-340-1716 (sa mga oras ng pag-oopisina) para sa karagdagang suporta at para makakonekta sa naaangkop na mga departamento at rekurso. Para makita ang mga oras ng pag-oopisina at malaman pa ang tungkol sa Resource Link, tumingin dito: https://www.sfusd.edu/services/family-supports-services/family-resource-link

 

 

This page was last updated on October 28, 2022