Mga Alternatibo sa Suspensiyon

Itinatakda kapwa ng batas ng California at ng Resolusyon para sa Ligtas at Nagbibigay-Suportang mga Paaralan (Safe and Supportive Schools Resolution, SSSR) ng SFUSD na pinagtibay ng Lupon ng Edukasyon noong 2014, na ang suspensiyon ang pinakahuling gagawin at maaari lamang magamit kapag ang ibang mga paraan ng pagwawasto ay hindi naitama ang pag-uugali, maliban na lamang sa mga sumusunod na pangyayari:

  • Ang estudyante ay posibleng masuspende sa kanyang unang paglabag kapag nagpasya ang principal na lumabag siya sa seksiyon ng Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (a), (b), (c), (d), o (e), o na ang pag-uugali ng estudyante ay nagdulot ng panganib sa mga tao.
  • Itinatakda ang pagrerekomenda para sa agarang suspensiyon at expulsion para sa mga paglabag na nakalista sa ilalim ng Kodigo sa Edukasyon ng CA 48915 (c) (pagkakaroon ng baril o pampasabog, pag-atake, pagwawasiwas ng patalim, pagbebenta ng bawal na gamot, o karahasang seksuwal o pambubugbog).

Kung hindi man,  pinapayagan lamang ang suspensiyon kapag nagawa nang lahat ng pangkat ng paaralan at nagkaroon na ng dokumentasyon ang mga Ipinag-uutos na interbensiyong nakalista sa may kaugnayang Matrix para sa Interbensiyon sa Kilos at Pagsuporta sa Disiplina (Tingnan ang tsapter 6.2) at natukoy na ang suspensiyon ay ang naaangkop na tugon. 

Bukod rito, ipinag-uutos ng SSSR na bago ang suspensiyon ng Aprikano Amerikanong estudyante [o anumang iba pang grupo na kinikilala ng datos ng Distrito bilang wala sa proporsiyong naisasangguni para sa pagdidisiplina], kailangang makipag-ugnay sa Katulong na Superintendente ng paaralan o itinalaga nito, para matiyak na ang mga interbensiyon sa Matrix ay nagawa nang lahat, at mayroon na ring dokumentasyon. Magtatrabaho ang Katulong na Superintendente sa paaralan upang tukuyin ang mga magagamit na suporta at interbensiyon para sa estudyante. Tingnan ang Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5144 (Pagdidisiplina o Discipline) at ang Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5144.1 (Kinakailangang Nararapat na Proseso sa Suspensiyon at Mahabang Suspensiyon o Suspension and Expulsion Due Process). 

This page was last updated on October 28, 2022