6.3.2 Mga Depinisyon para sa Mga Ipinagbabawal na Pag-uugali

Mga Depinisyon para sa Mga Ipinagbabawal na Pag-uugali

Mga Pag-uugaling Kinasasangkutan ng Karahasan o Armas 

Nagdulot, nagtangkang magdulot, o nagbanta na magdudulot ng pisikal na pinsala sa ibang tao (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(a) (1)); o Kusang gumamit ng puwersa o karahasan sa ibang tao, maliban na lamang kung ipinagtatanggol ang sarili (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (a) (2))

Mga Halimbawa: Pasalita na nagbanta ng pinsala sa katawan; nanipa o nanuntok nang hindi tumama; Pakikipag-away; panunulak/pananalya (hal., maliit na alitan lang); panununtok o paninipa sa ibang hindi naman nakikipag-away.  Bukod rito, ang isang estudyante na tinulungan o kinunsinti ang pisikal na pinsala o ang tinangkang pisikal na pinsala sa ibang tao ay maaari ring maipasailalim sa suspensiyon, ngunit hindi sa expulsion. Ang estudyante na napagpasiyahan ng isang hukumang pangkabataan na may sala, bilang ikasama at kasapakat, sa isang krimen ng pisikal na karahasan kung saan nagdusa ang biktima ng malaking pinsala sa katawan o seryosong pinsala sa katawan, ay mapapailalim sa disiplina sa ilalim ng 48900 (a).

Nagmay-ari, nagbenta, o kung hindi man, ay nagbigay ng armas, patalim, pampasabog, o iba pang mapanganib na bagay (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (b))

Kasama sa mga armas ang mga sumusunod: baril, patalim, stun gun, switchblade, BB gun, pellet gun, tirador, metal knuckles, damit sa kamay na may studs, tungkod, pepper spray, metal pipe, paputok (fireworks at firecracker); o iba pang bagay na hindi idinisenyo upang maging armas ngunit mapanganib at hindi makatuwirang dinadala sa paaralan nang walang nakasulat na pahintulot mula sa principal tulad ng screwdriver, Leatherman tool, kutsilyong Swiss army, kutsilyo para sa margarina o steak, laser pointing device, bagamat hindi nalilimitahan ang listahan sa mga ito. Mga Halimbawa: Ang estudyante na may armas sa kanyang bulsa o backpack; pagbebenta o pagbibigay ng armas sa ibang estudyante.  

Ang pag-aari, pagbebenta o pagbibigay ng armas sa paaralan o sa isang aktibidad ng paaralan sa labas ng paaralan ay magreresulta sa agarang rekomendasyon para sa pagsuspinde at expulsion.

Pagmamay-ari ng pekeng armas (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (m))

Tinutukoy ng "pekeng armas" ang kopya ng armas na sapat ang pagkakatulad sa pisikal na katangian sa tunay na armas para mapaniwalaan ng makatuwirang tao na ang kopyang ito ay armas. Mga Halimbawa: Ang estudyante na may hawak na pekeng armas o nasa lugar na nasa ilalim ng kanilang kontrol, tulad ng backpack o locker.  

Mga Pag-uugali na Kaugnay sa Pagbabanta

Nangharass, nagbanta o nanakot ng nagrereklamong saksi (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (o))

Nangharass, nagbanta, o nanakot sa estudyante na isang nagrereklamong saksi o isang saksi sa pagdinig sa disiplina sa paaralan, para sa layunin na pigilan ang estudyante na maging saksi o gumanti laban sa estudyante para sa pagiging saksi, o dahil sa dalawang bagay na ito. Mga Halimbawa: Mga pasalita o nakasulat na mga banta sa biktima o iba pang saksi para pigilan ang mga ito na magsumite ng nakasulat na pahayag o na tumestigo sa pagdinig sa expulsion; pagganti sa isang testigo na nagbigay ng isang pahayag o testimonya. 

Mga Teroristikong pagbabanta (Naaangkop lang sa mga estudyante na nasa mga grado 4-12) (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.7) 

Kasama sa "teroristikong banta" ang anumang nakasulat/ pasalitang pahayag ng tao na sadyang nagbabanta na gumawa ng krimen na magreresulta sa kamatayan, malaking pinsala sa katawan, o sa pinsala sa ari-arian na labis sa $1,000, nang may tiyak na layunin na ituturing na banta ang pahayag, kahit na walang intensiyon na talagang gawin ito, na kung saan, sa unang malas, at batay sa mga pangyayari na ang bantang ito ay ginawa, at gayon na lamang ang linaw, walang pasubali, agaran, at tiyak, para maipabatid sa taong pinagbantaan na seryoso ang layunin at ang agarang pagpapatupad ng banta, at dahil dito, ay nagdudulot sa taong iyon na makatuwirang matakot para sa kanyang kaligtasan, kaligtasan ng kanyang pamilya, o kaligtasan ng ari-arian ng paaralan. Mga Halimbawa: Pagbabantang magpapasabog ng bomba o pananakot na magdudulot ng pinsala sa katawan sa pamamagitan ng telepono, email, o text.

Mga Pag-uugali na Kinasasangkutan ng Bawal na Gamot, Alak o Tabako

Ilegal na nagmay-ari, gumamit, nagbenta, o kung hindi man, ay nagbigay o napasailalim na ng impluwensiya ng mga bawal na gamot, alak o anumang uri ng sangkap na nakalalasing o nakapipinsala sa kamalayan. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(c))  

Mga Halimbawa: Pagiging lasing o "high"; pagdadala ng bawal na gamot o alak, sa kanyang backpack, locker o iba pang lugar na naa ilalim ng kanyang pagkontrol; pagbibigay ng mga bawal na gamot o alak sa ibang estudyante; pagbebenta ng bawal na gamot o alak. Ilang halimbawa ng bawal na gamot  o nakalalasing o nakapipinsalang sangkap ang marijuana, hashish, mga inireresetang gamot, spray cans, nitrous oxide, atbp.  

Ang ilegal na pagbebenta ng kontroladong materyal ay magreresulta sa pagsangguni para sa agarang pagsususpinde at expulsion.  

Ilegal na nag-alok, nakipag-ayos, o nakipag-negosasyon na magbenta ng kinokontrol na materyal, inuming alak, o anumang sangkap na nakalalasing o nakapipinsala sa kamalayan at ibinenta man, inihatid o kung hindi man, ay ang pagbibigay ng kahawig na sangkap. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(d))

Mga Halimbawa: Pag-aalok o pakikipag-aayos para magbenta ng marijuana o inireresetang gamot at pagbebenta/ paghahatid/ pagbibigay ng oregano (sa halip na marijuana) o ng hindi kailangan ng reseta na tabletas (sa halip na inireresetang gamot).  

Nagmay-ari o gumamit ng tabako o anumang produkto na naglalaman ng tabako o nikotina (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (h))

Mga Halimbawa:  Ang estudyante na gumagamit ng mga sumusunod na produkto o nagdadala o nagtatago ng mga ito, sa kanyang backpack o locker, o sa ibang lugar na nasa ilalim ng kanyang  pagkontrol: sigarilyo; alimuom (vapor)/elektronikong sigarilyo; tabako; maliit na tabako; sigarilyong clove; walang usok na tabako; snuff; nginunguyang packet; nganga. 

Ilegal na nagmay-ari o ilegal na nag-alok, nag-ayos, o nakipag-negosasyon na magbenta ng mga gamit o paraphernalia sa mga bawal na gamot (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (j))

Kasama sa "gamit o paraphernalia sa mga bawal na gamot" ang lahat ng mga kagamitan, anumang produkto at mga materyales na dinisenyo para sa paggamit, o ibinebenta para sa paggamit, sa pagtatanim, pagpapalaganap, paglinang, pagpapalaki, pag-aani, paggawa, pag-eempake, muling pag-eempake, pagtatabi, pagtatago, pag-iiniksiyon, pag-inom, paglanghap, o kung hindi man, ay paglalagay sa katawan ng tao ng kontroladong sangkap na lumalabag sa dibisyong ito. " (CA HSC Seksiyon 11014.5) Mga halimbawa: Pagkakaroon o pag-aayos na magbenta ng produktong tulad ng papel na Zig-Zag; roach clips; hiringgilya; karayom; chamber pipes; bongs.  

Ilegal na nag-alok, nag-ayos ng pagbabenta, nakipag-negosasyon na magbenta o nagbenta ng inireresetang gamot na Soma (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (p))

Mga Halimbawa: Pag-aalok, pag-aayos na magbenta o pagbebenta ng Soma, na pampa-relax ng kalamnan at gumagana para harangan ang nararamdamang sakit sa pagitan ng mga nerbiyo at utak.

Mga Pag-uugali na Kinasasangkutan ng Pangha-harasss/Pambubully o Pang-aapi/Hazing

Seksuwal na Pangha-harasss (ipatutupad lamang sa mga gradong 4 hanggang 12) (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.2)

Nangangahulugan ang seksuwal na pangha-harasss ng hindi katanggap-tanggap na seksuwal na pahiwatig, paghling sa mga seksuwal na pabor, at iba pang pasalita, biswal, o pisikal na pagkilos na may katangiang seksuwal, na ginawa ng tao mula sa, o nasa, pang-edukasyong lugar, sa alinman sa mga sumusunod na kondisyon:

  • (a)  Malinaw na sinasabi o ipinahihiwatig na bahagi ng kasunduan o kondisyon sa akademikong katayuan o pag-unlad ng indibidwal ang pagtanggap sa ganitong pag-asal.
  • (b) Ginagamit ang pagtanggap o pagtutol ng indibidwal sa ganitong pag-asal bilang batayan ng mga akademikong desisyon na naka-aapekto sa indibidwal. 
  • (c) May layunin o bunga ang pag-asal ng pagkakaroon ng negatibong epekto sa akademikong pagganap ng indibidwal, o ng paglikha ng nakatatakot, puno ng pagkasuklam, o nakasasakit na kapaligirang pang-edukasyon. 
  • (d) Ginagamit ang pagtanggap o pagtutol ng indibidwal ng pag-asal bilang batayan ng anumang desisyon na naka-aapekto sa indibidwal kaugnay ng mga benepisyo at serbisyo, karangalan, programa, o gawain na makukuha mula sa, o sa pamamagitan ng, pang-edukasyong institusyon. 

Kailangang ituring ang pag-asal na inilalarawan sa itaas ng makatwirang tao at kapareho ng kasarian ng biktima, na sapat ang tindi, o pagiging malaganap, kung kaya’t may negatibong epekto sa akademikong pagganap ng indibidwal o lumilikha ng nakatatakot, puno ng pagkasuklam, o nakasasakit na kapaligirang pang-edukasyon. Mga Halimbawa: Hindi naaangkop na seksuwal na komento, pagmumuwestra, larawan, o nakasulat na materyales na may seksuwal na katangian. 

Naging sanhi, sinubukang maging sanhi, nagbantang magiging sanhi ng karahasang ibinubunsod ng pagkasuklam o lumahok sa karahasang ibinubunsod ng pagkasuklam (Ipinatutupad lamang sa mga estudyanteng nasa mga grado 4-12 (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.3)

Nangangahulugan ang “karahasang ibinubunsod ng pagkasuklam (hate violence)” ng malay na pananakit, pananakot o pagbabanta sa ibang tao sa kanilang malayang paggamit o pagtatamasa ng kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng dahas, relihiyon, etnisidad, bansang pinagmulan, kapansanan, kasarian, seksuwal na oryentasyon o identidad ng kasarian. Kasama na rito ang paninira o pagdudulot ng pinsala sa pag-aari ng tao upang pagbantaan o takutin sila ayon sa pagkakalarawan sa itaas. Mga halimbawa: Paninira sa locker o iba pang personal na pag-aari ng estudyante nang may pagbabanta na sasaktan ang estudyante nang dahil sa seksuwal na oryentasyon o identidad ng kasarian, pagsuntok sa estudyante o pagbabanta ng pananakit nang dahil sa kanyang bansang pinagmulan o lahi. 

Pangha-harass, pagbabanta o pananakot (Ipinatutupad lamang sa mga estudyanteng nasa mga grado 4-12 (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.4)

Para sa mga layunin ng pagkakasalang into, kailangang intensiyonal ang pangha-harass, pagbabanta o pananakot na nakadirekta laban sa kawani ng distritong pampaaralan o sa mga estudyante na sapat ang tindi o o pagiging malaganap upang magkaroon ng aktuwal o makatuwirang inaasahang epekto kung saan nagkakaroon ng materyal na pagkagambala sa gawain sa klase, nakalilikha ng malaking kaguluhan, at nalalapastangan na ang mga karapatan ng mga kawani o estudaynte sa pamamagitan ng pagkalikha ng nakatatakot o puno ng pagkasuklam na kapaligirang pang-edukasyon. Mga halimbawa: Pasalitang banta, nakasulat na mga tala o elektronikong mensahe na nagbabanta ng pisikal na pananakit; o mga komunikasyon na naglalayong makapanakot o makapang-harass. 

Hazing o mga Ritwal ng Pagpapahirap (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (q))

Para sa mga layunin ng pagkakasalang ito, ang “hazing” ay binibigyang-kahulugan bilang paraan ng initiation (mga ritwal sa pagtanggap) o pre-initiation (bago ang mga ritwal sa pagtanggap) sa organisasyon o pangkat na pangestudyante, opisyal na kinikilala man o hindi ang organisasyon o pangkat ng institusyong pang-edukasyon, kung saan malamang na magdudulot ito ng malubhang pinsala sa katawan, o personal na paghamak o kahihiyan nang dahil sa pisikal o mental na pinsala sa dati, kasalukuyan, o posibleng maging estudyante. Mga halimbawa: Pagtatakda sa estudyanteng kumain o uminom ng nakasusulasok na pagkain/materyal; pagtiisan ang pisikal na pang-aabuso o pagsali sa mga gawaing nagdudulot ng pisikal na panganib o panghahamak bilang initiation upang makasali sa club o pangkat na pang-estudyante. 

Pambu-bully o Pang-aapi/Cyberbullying o Pang-aapi Gamit ang Internet (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (r))

Upang makatugon ang pag-asal sa depinisyon ng pambu-bully para sa layunin ng pagkakasalang ito, kailangan nitong maging “anumang malubha o malaganap na aksiyong pisikal o pasalita, o nakasulat na komunikasyon, o sa pamamagitan ng elektronikong aksiyon, at may kasamang isa o higit pang aksiyon na ginawa ng estudyante o ng pangkat ng mga estudyante ayon sa pagbibigay-depinisyon sa Kodigo sa Edukasyon ng CA Seksiyon 48900.2, 48900.3, o 48900.4, nakadirekta tungo sa isa o higit pang estudyante, at makatwiran nang nahulaan na magkakaroon ng isa o higit pa sa mga sumusunod na epekto:

  • (A) Paglalagay sa resonableng (mga) estudyante sa sitwasyon kung saan natatakot siyang masaktan o masira ang pag-aari, o magbunga ng pagkakaranas ng resonableng estudyante ng
  • (B) Napakasamang epekto sa kanyang pisikal na kalusugan o kalusugan ng isip;
  • (C) Malaking panghihimasok sa kanyang akademikong pagganap;
  • (D) Malaking panghihimasok sa kanyang kakayahan na makalahok o makinabang mula sa mga serbisyo, gawain, o pribilehiyong ipinagkakaloob ng paaralan.

Kailangang ituring ng mga estudyante ang lahat ng tao nang magkakapantay at nang may paggalang, at iwasan ang malay o hindi malay na paggamit ng pang-iinsulto laban sa sinumang tao nang dahil sa lahi, kulay, paniniwala, bansang pinagmulan, relihiyon, mga ninuno, edad, kasarian, seksuwal na oryentasyon, identidad ng kasarian, o kapansanan. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5145.3)

Mga Halimbawa: Pagsa-cyberbully sa pamamagitan ng mga mensahe, text, tunog o imahe na nagmula sa loob o labas man ng paaralan, pambu-bully nang harap-harapan o sa pamamagitan ng mga nakasulat na materyales. Paggawa ng mga pasalitang komento o pagpapadala ng nakasulat o elektronikong mensahe na nambu-bully nang dahil sa seksuwal na oryentasyon o inaakalang oryentasyon, etnisidad, lahi, o pisikal na kapansanan o kapansanan sa isip, mga komento, mensahe, text, tunog o imahe na nagdudulot ng seksuwal na pangha-harass (sa ilalim ng Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.2), nagbabanta ng karahasang ibinubunsod ng pagkasuklam (sa ilalim ng 48900.3), pangha-harass, pagbabanta o pananakot (sa ilalim ng Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.4), pagpapadala, pagfo-forward, at/o pagtanggap ng mga mensahe, text, tunog o imahe na may malinaw na seksuwal na konotasyon, pagpo-post ng ganito o paglikha ng burn page; pagklika ng kapanii-paniwala na impersonasyon o pekeng profile na may layuning i-bully ang estudyanteng ginagawan ng impersonasyon. 

Mga Pag-uugali Kaugnay ng Mga Ari-arian

Nagnakaw o nangikil o tinangkang magnakaw o mangikil (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (e)

Ang pagnanakaw ay ang pagkuha ng mga personal na ari-arian (tulad ng mga sumbrero, dyaket, sapatos, damit, at iba pa) na pag-aari ng ibang tao, suot man niya o malapit sa kanya ang mga ito,  at ginawa laban sa kagustuhan niya sa pamamagitan ng puwersa o pananakot. Ang pangingikil ay ang pagkuha ng pera o ari-arian mula sa isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng dahas o pananakot. Mga Halimbawa: Pagdaklot ng pera, telepono o iba pang mga ari-arian mula sa kamay o bulsa ng ibang estudyante; pagbabanta na magdudulot ng pisikal na pinsala o pinsala sa ari-arian o reputasyon ng tao kung ang taong ito ay hindi ibibigay ang pera o iba pang personal na ari-arian. 

Nagdulot o nagtangkang magdulot ng pinsala sa paaralan o sa mga pribadong ari-arian. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (f))

Mga Halimbawa: Paninira o pambabalahura ng mga pasilidad o gamit ng paaralan; paglalagay ng graffiti sa mga materyal sa pagtuturo, sa mga mesa o pader; paggawa o pagtatangkang gumawa ng sunog/pagsusunog ng ari-arian ng paaralan. 

Nagnakaw o tinangkang magnakaw ng pag-aari ng paaralan o pribadong pag-aari. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (g))

Mga Halimbawa: Pagnanakaw o pagtatangkang magnakaw ng mga instruksiyonal na materyal ng paaralan, mga susi, password, mga materyal para sa eksamen, kompyuter, laptop, cell phone, o iba pang elektronikong kagamitan o pera mula sa paaralan, mga empleyado o iba pang mga estudyante. Hindi pinahihintulutan ang pagkakaroon, pagkopya, o paggamit ng mga susi ng paaralan nang walang awtorisasyon mula sa awtoridad ng pamahalaan, at magiging batayan para sa aksiyong pandisiplina.     

Malay na pagtanggap ng ninakaw na pag-aari ng paaralan o pribadong pag-aari (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (l))

Mga Halimbawa: Pagtanggap ng mga nakaw na laptop, materyal para sa eksamen, o susi ng paaralan; o personal na pag-aaari kagaya ng mga cell o smart phone, laptop, o pera ng estudyante. 

Mga Pag-uugali Kaugnay ng Paggambala (Disruption)

Nakagawa ng malaswang kilos o  palagiang nagmumura o gumagawa ng kabastusan. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (i))

Binibigyang-depinisyon ang salitang malaswa (obscene) bilang: kaugnay ng pakikipagtalik sa isang mahalay o hindi katanggap-tanggap na paraan;  nakasusulasok o nakaririmarim ayon sa mga tanggap na pamantayan ng moralidad o kagandahang-asal. Binibigyang-depinisyon ang kabastusan (vulgarity) bilang aksiyon o expresyon na hindi katanggap-tanggap sa mabuting panlasa o propriedad. Mga halimbawa:  ang paggawa ng mga malalaswang kilos o galaw, regular o paulit-ulit na pagmumura sa isang empleyado ng paaralan o ibang (mga) estudyante; regular o paulit-ulit na paggawa ng mga bastos na komento o pagkilos. 

Nanggambala ng aktibidad ng paaralan o kung hindi man, sadyang pagsuway sa makatuwirang awtoridad ng mga superbisor, guro, administrador, opisyal ng paaralan, o iba pang kawani na abala sa paggampan ng mga gawain. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(k))

Mga Halimbawa: hindi paggawa ng itinalagang gawain, wala sa upuan pagsasalita nang walang pahintulot, pagsagot, pagmumura, pagkabigong makakompleto ng mga takdang-gawain; pagkabigong sumunod sa mga instruksiyon, hindi pagdating sa klase sa tamang oras, pagkabigong magdala ng mga suplay at materyales. Mahalagang Tala: Hindi maaaring masuspinde o mapatalsik ang mga estudyante para sa pagsuway/paggambala 
 

Mga Pag-asal na Posibleng Mangailangan ng Masidhing Interbensiyon   

Hindi kasama sa listahang ito ang mga deskripsyon ng ilang pagla-bag na maaaring mangailangan ng masidhing interbensiyon, kasama na ang Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (b) (pagkakaroon, paggamit o pagbebenta ng patalim o iba pang mapanganib na bagay); Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(e) (pagananakaw o pangingikil); (q) (pagpapahirap o hazing); Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.3 (karahasang bunsod ng poot); or Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900.7 (mga teroristikong pagbabanta)

Pagkakaroon, pagbebenta, pagkakaloob ng baril (hindi imitasyong sandata) (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48915 (c) (1)

Binibigyang-depinisyon ang “pumuputok na armas (firearm)” bilang instrumentong ginagamit sa pagtulak ng punglo (shot), shell, o mga bala sa pamamagitan ng aksyon ng pulbura na pumuputok sa loob nito. Kasama sa salitang firearm ang pistola, rebolber, o riple, o anumang kagamitan na dinisenyo para magamit bilang sandata kung saan may panudla na maaring maibuga sa pamamagitan ng puwersa ng anumang pagsabog o iba pang uri ng pagsunog. Mga halimbawa: Pagkakaroon ng baril sa katawan ng estudyante; sa kanyang backpack, locker, o anumang lugar na nasa sa kanyang kontrol; pagtitinda ng baril; pagkakaloob/pagbibigay ng baril sa ibang tao.

Ang pagkakaroon, pagbebenta o pagkakaloob ng pumuputok na armas sa paaralan, o sa nasasakop ng paaralan ay hahantong sa agad na pagsangguni para sa suspensiyon at expulsion

Pagwawasiwas ng kutsilyo (may patalim na mas malaki sa 2.5 inches o pulgada at lock) ( Kodigo sa Edukasyon ng CA 48915 (c) (2)

Ayon sa paggamit sa paglabag na ito, binibigyang kahulugan ang “patalim” bilang alinman sa mga sumusunod: dirk (maiksing punyal), punyal, iba pang sandata na may hindi gumagalaw, at matalas na patalim na pangunahin nang nilikha para sa pananaksak, sandata na may patalim na nilikha para sa pananaksak, sandata na may talim na mahigit sa 3 ½ pulgada ang haba; natitiklop na patalim na may talim na napananatili sa puwesto; o razor na hindi ligtas. Tinutukoy ng pagwawasiwas ang mapanakot na pagwawasiwas ng sandata, ang mapagpasikat na paglalantad ng patalim; o ang pagkilos nang nagbabanta o mapanghamon. Mga halimbawa: Paghawak ng patalim at galit na pagwawasiwas nito sa ibang (mga) estudyante o kawani ng paaralan.  

Pagkakaroon ng pampasabog (explosive) (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48915 (c)(5))

Mga halimbawa:  Hinggil sa layunin ng paglabag ng ito, binibigyang-kahulugan ang salitang pampasabog bilang “anumang pampasabog, mitsa, o nakalalasong gas”  (i) bomba, (ii) granada, (iii) rocket na may panudlang na mahigit sa apat na onsa , (iv) missile na may pampasabog o mitsang mahigit sa sangkapat (quarter) na onsa, (v) mina, or (vi) kagamitang katulad ng alinman sa mga kagamitang inilarawan sa mga naunang sugnay; o anumang uri ng sandata (mali-ban sa shotgun o shell ng shotgun), anumang pangalan ang tinatawag dito, na kaya, o madaling mabago para makayanan, na magbuga ng panudla,  sa pamamagitan ng aksiyon ng pampasabog o iba pang pampabunsod, at nagtataglay ng bariles na may butas na mahigit sa kalahating pulgada ang diameter; at anumang kumbinasyon ng mga bahagi ay dinisenyo o inilaan para gamitin sa pagbabago ng anumang kagamitan tungo sa pagiging mapamuksang gamit ayon sa pagkakalarawan sa itaas, at maaaring pagsimulan para madaling makabuo ng kagamitang mapamuksa. (18 Kodigo ng Estados Unidos [United States Code, USC] 921)

Ang pagkakaroon ng pampasabog sa paaralan o sa isang aktibidad sa labas ng lunan ng paaralan ay hahantong sa agad na pagsangguni para sa suspensiyon at expulsion.

Pagbebenta nang labag sa batas ng kontroladong sangkap  (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (c)/ Kodigo sa Edukasyon ng CA 48915(c)(3))

Mga Halimbawa; Pagbebente ng marijuana, cocaine, methamphetamine, hashish, heroine, PCP, LSD, mga inireresetang gamot, o iba pang kontroladong sangkap.  

Ang labag sa batas na pagbebenta ng kontroladong sangkap sa paaralan o sa aktibidad sa labas ng nasasakupan ng paaralan ay hahantong agad na pagsangguni para sa suspensiyon o mahabang suspensiyon (expulsion). 

Gumawa o nagtangkang gumawa ng seksuwal na pag-atake (sexual assault) o seksuwal na pang-aabuso (sexual battery) (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900 (n), 48915(c)(4))

Mga Halimbawa: Kasama sa seksuwal na pag-atake ang paggawa o pagtatangkang gumawa ng mga sumusunod na paglabag: (1) panggagahasa (2)  sodomya, (3) mahalay o malaswang aksyon sa batang may edad na mas mababa pa sa 14 taong gulang; (4) oral na pagtatalik; (5) seksuwal na penetrasyon na naisagawa sa pamamagitan ng puwersa, pamimilit, pananakot, o pangamba sa agad at labag sa batas na pagdudulot ng pinsala sa katawan; at (6) seksuwal na pakikipagtalik, penetrasyon, oral na pagtatalik, o sodomya, kung saan ang pagpayag ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang o pagpapanggap o ng panlolokong nagdudulot ng pangamba. Binibigyang-kahulugan ang seksuwal na pang-aabuso bilang “sinumang tao na hinahawakan ang maselang bahagi ng katawan ng isa pang tao, kung ang paghawak ay laban sa kalooban ng taong hinahawakan, at kung ito ay para sa tiyak na layuning seksuwal na pagkapukal, seksuwal na gratipikasyon, o seksuwal na pagsasamantala, ay maysala sa kasong misdemeanor (maliit na paglabag sa batas) na seksuwal na pang-aabuso.”

Ang paggawa o pagtatangkang gumawa ng seksuwal na pag-atake o seksuwal na pang-aabuso sa paaralan o sa isang aktibidad sa labas ng nasasakupan ng paaralan ay hahantong agad na pagsangguni para sa suspensiyon o expulsion. 

Pagdudulot ng seryosong pisikal na pinsala (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48915(a)(1)(A))

Mga halimbawa: Pagsaksak sa estudyante gamit ang pagtalim; pagdudulot ng pisikal na pinsala na nangangailangan ng pagpapa-ospital; pagdudulot ng pisikal na pinsala na naghatid ng matinding pisikal na sakit o hindi pagkakagamit ng katawan nang maayos sa loob ng mahabang panahon. 

Pag-atake o pambubugbog sa empleyado ng paaralan. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48915(a)(1)(E))

Ang pag-atake ay ang labag sa batas na pagsubok, kasama ng kakayahan, na gawan ng marahas na pinsala ang ibang tao. Ang pambubugbog ay anumang sadya at labag sa batas na paggamit ng puwersa o karahasan sa isang tao. Halimbawa: pagpapakawala ng kamao sa hangad na matamaan ang isang guro, administrador o iba pang kawani; pananampal, panununtok o paninipa sa guro, administrador o kawani.  

This page was last updated on October 28, 2022