6.3.3 Mga Hindi Pinahihintulutang Suspensiyon

Mga Hindi Pinahihintulutang Suspensiyon

1. Panggagambala o Sadyang Pagsuway

Walang estudyante na tatanggap ng suspensiyon o rekomendasyon para sa expulsion o mapatatalsik nang dahil lamang sa panggagambala o sadyang pagsuway sa ilalim ng Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(k). (Resolusyon para sa Ligtas at Nagbibigay-Suportang mga Paaralan)

2. Pagbubulakbol, Pagkahuli sa Klase o Hindi Pagpasok sa Klase

Hindi maaaring ipataw ang suspensiyon at expulsion para sa pagbubulakbol, pagkahuli sa klase at hindi pagpasok sa klase. Gagamitin ang mga alternatibo sa suspensiyon o expulsion sa mga estudyante na bulakbol, nahuhuli, o kung hindi man ay lumiliban sa mga nakatakdang gawin sa paaralan. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(w))

3. Kodigo sa Pananamit/Uniporme 

Hindi gagamitin ang suspensiyon o expulsion bilang parusa para sa paglabag sa a kodigo sa pananamit, patakaran sa pagsusuot ng takip sa ulo, o patakaran sa pagsusuot ng uniporme.

4. Mga Suspensiyon na Walang Dokumentasyon

Ipinagbabawal at labag sa batas ang lahat ng suspensiyon na walang dokumentasyon. Hindi tatanggalin ang mga estudyante sa isa o mahigit pang panahon ng klase (class period) o pauuwiin bago ang pagtatapos ng aaraw ng pagpasok nang dahil sa pagdidisiplina nang hindi sumusunod sa itinakdang nararapat na proseso ng paggawa ng dokumentasyon ayon sa pagkakabalangkas sa ibaba.   

This page was last updated on October 28, 2022