Mga Apela sa Suspensiyon

Puwede ninyong i-apela ang suspensiyon batay sa isa o higit pa sa mga dahilan na nakabalangkas sa ibaba:

  • Hindi talaga ginawa ng inyong anak ang pinagbibintangang ginawa niya;
  • Ipinataw ang suspensiyon batay sa hindi napatunayang personal na konklusyon o hinuha;
  • Ipinataw ang suspensiyon batay sa konklusyon o hinuha na labas sa larangan ng kahusayan ng tagamasid;
  • Walang mga indibidwal na personal na naobserbahan ang paggawa ng paglabag ng inyong anak;
  • Ipinataw ang suspensiyon sa inyong anak nang nilalabag ang alinman sa mga karapatan ng inyong anak, kasama na ang karapatang huwag makaranas ng diskriminasyon
  • Hindi naaangkop ang suspensiyon sa ilalim ng Resolusyon para sa Ligtas at Nagbibay-Suportang Mga Paaralan (hal., suspensiyon na batay lamang sa pagsuway, panggagambala, para sa mga suspensiyon na hindi ipinag-uutos o pinapayagan ng batas para sa unang paglabag, o kung ipinataw ang suspensiyon bago ang paggawa ng dokumentasyon o ang paggamit ng mga alternatibo sa suspensiyon. 

Kapag isinantabi ang suspensiyon, tatanggalin ang lahat ng rekord ng suspensiyon mula sa file ng inyong anak.  Posibleng kailangan pa ring ipagawa sa inyong anak ang suspensiyon habang dinidinig ang apela. Upang mkapag-file ng apela, puwede kayong sumulat ng liham sa Katuwang na Superintendente (Assistant Superintendent) para sa inyong paaralan, kung saan nakasulat ang pangalan, petsa ng kapanganakan, at paaralan ng inyong anak; ang petsa ng pagkakasuspindi at ang dahilan ng supensiyon; at ang paliwanag ukol sa (mga) dahilang nasa itaas na nagbibigay-suporta sa inyong apela. Kapalit nito, puwede ninyong sagutan ang form na Pag-apela ng Suspensiyon (Appeal of Suspension form) na makukuha sa website ng SFUSD o puwedeng ipadala sa koreo o i-email sa inyo ng inyong paaralan. Kokotantakin kayo ng Asst. Superintendent sa loob ng 30 araw ng pagkakasumite ng inyong sulat/form, at pagkatapos nito, magdedesisyon siya kung pagtitibayin o iwawaksi ang suspensiyon. May karapatan kayong iapela ang desisyong ito sa Lupon ng Edukasyon (Board of Education) sa loob ng 30 araw ng desisyon kung hindi kayo nasisiyahan sa resolusyon. 

Kailangang mai-file ang Apela ukol sa Suspensiyon (Suspension Appeal) sa loob ng isang taon ng pagkakasuspindi.

 

This page was last updated on October 28, 2022