6.4.1 Mga Ipinag-uutos na Ulat ng Administrator ng Paaralan, o Itinalaga nito, sa Pulisya

Mga Ipinag-uutos na Ulat ng Administrator ng Paaralan, o Itinalaga nito, sa Pulisya

Itinatakda ng batas sa principal o sa itinalaga nito na ipagbigay-alam sa mga tagapagpatupad ng batas ang mga sumusunod na pangyayari: 

  1. Itinatakda sa principal o sa kanyang itinalaga na ipagbigay-alam sa mga tagapagpatupad ng batas ang anumang aksyon ng estudyante kaugnay ng pagkakaroon o pagbebenta ng mga narkotiko o kontroladong sangkap. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48902(c)).
  2. Itinatakda sa principal o sa kanyang itinalaga na ipagbigay-alam sa mga tagapagpatupad ng batas ang tungkol sa pagkakaroon ng pumuputok na armas sa isang sonang pampaaralan, kasama na ang loob ng paaralan, nasasakop ng paaralan, ang naaabot ng 1,000 piye (feet) sa paligid ng paaralan. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48902(c), Kodigo Penal ng CA 626.9).

  3. Itinatakda sa principal o sa kanyang itinalaga na ipagbigay-alam sa mga tagapagpatupad ng batas ang tungkol sa pagkakaroon ng mga sumusunod na bagay sa paaralan o sa nasasakupan ng paaralan: dirk (maiksing punyal), punyal, iba pang sandata na may hindi gumagalaw, at matalas na patalim na pangunahin nang nilikha para sa pananaksak, isang sandata na may patalim na nilikha para sa pananaksak, isang sandata na may talim na mahigit sa 3 ½ pulgada ang haba; isang natitiklop na patalim na may talim na napananatili sa puwesto,  o razor na hindi ligtas, tazer/stun gun, bb or pellet gun, baril na spot marke. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48902(c), Kodigo Penal ng CA 626.10(a)).

  4. Kapag inatake, sinalakay, o pisikal na pinagbantaan ang empleyado ng Distrito ng sinumang estudyante, itinatakda kapwa sa empleyado at sa superbisor ng empleyado na alam ang tungkol sa insidente na agad na gumawa ng ulat sa mga tagapagpatupad ng batas. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 44014). 

  5. Sa loob ng isang araw ng pagpasok matapos ang suspensiyon o expulsion, itinatakda sa principal o sa kanyang itinalaga na ipagbigay-alam sa mga tagapagpatupad ng batas ang tungkol sa pagkakaroon, paggamit, pagbebenta, pamimigay ng estudyante ng kontroladong sangkap, alak o anumang gamot na nakalalasing (intoxicant) o ang pagpapasailalim niya sa impluewensiya ng mga ito; o ang labag sa batas na pagbebenta o pakikipagnegosasyon para sa pagbebenta ng kamukhang sangkap na nagpapanggap na kontroladong sangkap, alak, o gamot na nakalalasing.  (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48902(b), 48900(c), (d)).  

  6. Kailangang magbigay-alam ang principal o kanyang itinalaga sa mga tagapagpatupad ng bansa bago niya suspindihin ang isang estudyante para sa pag-atake sa ibang tao gamit ang pumuputok na armas, nakamamatay na sandata o iba pang gamit bukod sa pumuputok na arams, o anumang pamamaraan na malamang na magdudulot ng masidhing pinsala sa katawan. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48902(a), Kodigo Penal ng CA 245).

  7. Itinatakda sa principal o sa kanyang itinalaga na ipagbigay-alam sa pulisya at sa mga taunang pang-seguridad ng paaralan o sa Opisyal para sa mga Rekursong Paaralan (School Resource Officer, SRO) ang tungkol sa 1) Pagkakaroon,  pagbebenta, o pagbibigay ng pumuputok na armas sa paaralan ng isang estudyante o ng isang taong hindi estudyante; 2) Pagkakaroon ng pampasabog sa paaralan ng estudyante o ng  taong hindi estudyante. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48902(c))

This page was last updated on October 28, 2022