6.4.2 Pagbibigay-abiso sa mga Magulang Matapos Mapaalis ang Estudyante ng mga Pulis

Pagbibigay-abiso sa mga Magulang Matapos Mapaalis ang Estudyante ng mga Pulis

Matapos makapagpakita ng naaayong identipikasyon sa principal o kanyang itinalaga, may awtoridad na ang mga pulis na paalisin ang mga estudyante mula sa nasasakupan ng paaralan. Magsasagawa ang mga principal ng agarang mga hakbang para abisuhan ang magulang/ tagapangalaga/tagapag-alaga o ang kamag-anak ng menor de edad na tungkol sa pagpapaubaya sa menor de edad sa pulis, at tungkol sa lugar kung saan diumano dadalhin ang menor de edad, maliban na lamang kung nasa kustodiya na ang menor de edad bilang biktima ng pinaghihinalaang pang-aabuso sa bata. Sa mga gayong kaso, pagkakalooban ng opisyal ng paaralan ang pulis ng address at numero ng telepono  ng magulang/tagapatnubay /tagapangalaga.  (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5145.11; Kodigo sa Edukasyon ng CA 48906)

This page was last updated on October 28, 2022