7.10 Mga Reklamo ukol sa mga Problema ng Kalusugan at Kaligtasan sa mga Preschool ng Estado Laban sa mga Programang Preschool na Hindi Kasali o Exempt sa Pagpapalisensiya

Mga Reklamo ukol sa mga Problema ng Kalusugan at Kaligtasan sa mga Preschool ng Estado Laban sa mga Programang Preschool na Hindi Kasali o Exempt sa Pagpapalisensiya

Ang mga reklamong may kaugnayan sa kalusugan at kaligtasan sa mga programang pre-school na hindi kasali o exempt sa pagpapalisensiya ay kailangan munang iharap sa administrador ng paaralan ng programang preschool upang mapag-aralan.
 
Hindi kasali sa patakaran ng pagpapalisensiya ang mga sumusunod na programang preschool na Special Day Class (klase sa espesyal na edukasyon) ng SFUSD, at matatagpuan ang mga ito sa mga sumusunod na paaralan:

  • César Chávez Elementary School 
  • El Dorado Elementary School
    Frank McCoppin Elementary School
  • Lafayette Elementary School
  • Presidio EED Infant/Toddler Deaf and hard of Hearing Classroom (Klasrum para sa Bingi/Nahihirapan sa Pandinig na Sanggol/Nagsisimulang Lumakad)

Lahat ng iba pang programa ng preschool ng SFUSD ay pinagkakalooban ng lisensiya ng Dibisyon sa Pagpapalisensiya para sa Pangangalaga sa Komunidad (Community Care Licensing Division) ng California at ipinapatupad sa mga ito ang Uniform Complaint Procedures (nakasulat at pirmadong pahayag ng paglabag sa mga batas at regulasyon na pederal o pang-estado at inihahain sa pamamagitan ng iisang proseso).

 

This page was last updated on October 28, 2022