7.5 Pambu-bully o Pang-aapi at Pangha-harass o Panliligalig

Pambu-bully o Pang-aapi at Pangha-harass o Panliligalig

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5131.25131.2)

Kinikilala ng Tagapamahalang Lupon (Governing Board) ang nakapipinsalang epekto ng pambu-bully at pangha-harass o panliligalig sa pag-aaral at pagpasok sa klase ng estudyante, at gusto nitong magkaloob ng ligtas na pampaaralang kapaligiran, kung saan napoprotektahan ang mga estudyante mula sa pisikal at emosyonal na pagkakapinsala. Itatakda ng mga empleyado ng Distrito ang kaligtasan ng estudyante bilang mataas ang prayoridad at hindi nila kukunsintihan ang pambu-bully o pangha-harass sa sinumang estudyante. Walang indibidwal o grupo ang mangha-harass o manliligalig, seksuwal na magha-harass, magbabanta, mananakot, gaganti, mambu-bully gamit ang internet, lilikha ng pinsala sa katawan, o makikisangkot sa pag-asal na dahil sa pagkapoot (hate-motivated behavior), laban sa sinumang estudyante o kawani ng paaralan, sa pamamagitan ng pisikal, nakasulat, o pasalitang paraan, o sa anumang paraan. Bubuo ng mga stratehiya para tugunan ang pambu-bully sa mga paaralan ng Distrito nang may pakikilahok ang mahahalagang may interes (stakeholders), kasama na ang mga estudyante, magulang/tagapatnubay, at kawani, at posibleng maisama ito sa komprehensibong plano para sa kaligtasan, plano para sa pamamahala at pananagutan ng mga lokal na ahensiyang pang-edukasyon (local control and accountability plan), at iba pang naaangkop na plano ng Distrito at ng paaralan.

Posibleng nakabatay ang pambu-bully sa protektadong uri, ayon sa pagbibigay-depinisyon sa Polisiya ng Lupon ng SFUSD 1312.3, Polisiya ng Lupon 5145.9, at Administratibong Regulasyon 5131.2, o puwede ring nakabatay ito sa hindi alam na dahilan. Ayon sa naaangkop, posibleng magkaroon ng kolaborasyon ang Superintendente o ang itinalaga nito sa mga tagapagpatupad ng batas, korte, mga serbisyong panlipunan, serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip, iba pang ahensiya, at organisasyong pangkomunidad, sa pagbuo at pagpapatupad ng magkakasamang mga stratehiya, at nang makapagtaguyod ng kaligtasan sa mga paaralan at komunidad, at makapagbigay ng mga serbisyo para sa sinasabing mga target at nagsasagawa ng pambu-bully. Dahil kinikilala na posible ring ibinubunsod ng poot ang pambu-bully at pangha-harass na pag-asal, bubuo ang itinalaga ng Superintendente ng epektibong mga stratehiya upang mapigilan ito, at ng mga plano ng pagtugon, na siyang tutulong sa mga estudyanteng naaapektuhan ng pag-asal na ibinubunsod ng pagkapoot, at/o magbibigay-edukasyon sa mga estudyanteng nagsasagawa ng mga aksiyong ibinubunsod ng pagkapoot, ayon sa pagkakatakda sa BP 5145.9.

i. Mga Depinisyon

Protektadong Uri: Labag sa batas na diskriminasyon, kasama na ang may diskriminasyon na pangha-harass o panliligalig, pananakot at pambu-bully o pang-aapi na nakatuon sa sinumang estudyante at ginagawa ninuman,batay sa aktuwal o inaakalang lahi, kulay, mga ninuno, bansang pinagmulan, identipikasyon sa etnikong pangkat, edad, relihiyon, katayuan sa pag-aasawa o pagiging magulang, pisikal na kapansanan o kapansanan sa isip, kasarian, seksuwal na oryentasyon, gender o kasarian, identidad ng kasarian, o ekspresyon ng kasarian; o dahil sa kaugnayan ng tao sa indibidwal o pangkat na nagtataglay ng isa o higit pa sa mga aktuwal o inaakalang katangiang ito.

Pambu-bully o Pang-aapi (CA Kodigo sa Edukasyon 48900(r)): Upang matugunan ng pag-asal ang depinisyon ng pambu-bully para sa layunin ng paglilinaw sa paglabag, kailangang ito ay “anumang malala o malaganap na pisikal o pasalitang gawain o pag-asal, kasama na ang pakikipagkomunikasyon na pasulat o sa pamamagitan ng elektronikong gawain, at kasama ang isa o higit pang aksiyon na ginawa ng estudyante o pangkat ng mga estudyante, kabilang na ang mga aksiyon na nakalarawan sa Kodigo sa Edukasyon mga seksiyon 48900.2, 48900.3, o 48900.4, na nakadirekta sa isa o higit pang estudyante kung kaya’t nakaranas ang makatwirang estudyante, o posibleng makapagdulot ng kanyang pagdanas, ng isa o higit pang sumusunod na epekto: 

 1. Takot sa pinsala sa kanilang sarili o sa pag-aari,
 2. Malaki ang masamang epekto sa pisikal na kalusugan o kalusugan ng isip ng estudyante,
 3. Malaki ang epekto sa akademikong pagganap ng estudyante, 
 4. Naapektuhan nang malaki ang kakayahan ng estudyante na lubos na makalahok sa mga serbisyo, aktibidad, o prebilehiyong ipinagkakaloob ng paaralan, o makinabang sa mga ito.

Hazing o mga Ritwal ng Pagpapahirap  (Kodigo sa Edukasyon 48900(q)): Isang paraan ng initiation (mga ritwal sa pagtanggap) o pre-initiation (bago ang mga ritwal sa pagtanggap) sa organisasyon o pangkat kung saan malamang na magdulot ito ng malubhang pinsala sa katawan, o personal na paghamak o kahihiyan nang dahil sa pisikal o mental na pinsala sa mag-aaral.

Cyber Bullying (Pambu-bully sa Pamamagitan ng Internet): Kasama rito ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, paghahatid ng komunikasyon o pagpo-post ng nakaha-harass o nakaliligalig na mensahe, direktang banta, o iba pang nakapipinsalang text, tunog, o imahe sa internet, mga lugar para sa social networking (halimbawa, Facebook), o ibang digital na teknolohiya gamit ang cell phone o computer, o anumang wireless na kagamitan para sa pakikipagkomunikasyon. Kasama rin sa cyberbullying ang pagpasok sa elektronikong account ng ibang tao at pagkuha sa identidad ng taong iyon upang masira ang reputasyon ng taong iyon. Kasama sa cyber na seksual na pangha-harass/pambu-bully ang pagsi-share ng hubad na bahagi ng katawan, o mga larawan na may seksuwal na pahiwatig ng ibang estudyante sa pamamagitan ng text na mensahe, social media, o iba pang elektronikong paraan, na nakalilikha pagkatapos ng may poot o hostile na kapaligiran.  Ituturing ito na cyber na seksuwal na pambu-bully/pangha-harass.

Mga Hindi Pagkakasundo ng Mag-aaral (Student Conflicts): Hindi lahat ng insidente at hindi pagkakasundo ng mga estudyante ay maituturing na “pambu-bully o pangha-harass.” Kasama sa mga insidenteng hindi maituturing na pambu-bully ang, ngunit hindi nalilimitahan sa: hindi pagkakasundo o pag-aaway sa pagitan ng mga estudyante, hindi sinasadyang pagkakapinsala, iisang insidente, pakikipaglaban sa isa’t isa ng mga estudyante, at kung may partikular na estudyanteng magkakaroon ng kontak/masasaktan/magdudulot ng pagkainis o pagkabalisa sa iba pang estudyante, nang hindi ang estudyanteng iyon ang intensiyonal na tinatarget.

Pangha-harass o Panliligalig: Hindi katanggap-tanggap na pag-asal na nakabatay sa lahi, kulay, relihiyon, kasarian, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o henetikong impormasyon. Kasama rin sa ipinagbabawal na pangha-harass ang intensiyonal na paggawa ng panliligalig, pagbabanta, o pananakot, na nakadirekta laban sa kawani ng pampaaralang distrito o sa mga estudyante, na sapat ang pagiging malala o pagiging mapanghimasok, kung kaya’t nagkakaroon ng aktuwal o makatwirang inaasahang epekto na talagang nakagagambala sa gawain sa klasrum, nakalilikha ng malaking kaguluhan, at nalalapastangan ang mga karapatan ng kawani ng paaralan o ng estudyante sa pamamagitan ng paglikha ng nakakapanakot o napapamayanan ng poot na kapaligiran sa edukasyon.

Partidong Nag-uulat (Reporting Party):  Ang estudyanteng nag-uulat na biktima siya ng pag-asal na maituturing na pambu-bully o pangha-harass. 

Tumutugon na Partido (Responding Party):  Ang estudyanteng naiulat na nagsagawa ng pag-asal na maituturing na pambu-bully o pangha-harass.
 

ii. Mga Halimbawa ng Pambu-bully

 1. Kasama sa pisikal na pambu-bully, ngunit hindi nalilimitahan dito, ang intensiyonal na aksiyon ng pambubugbog, pagkagat, pagkikipag-away, paghampas, pagsipa, pagsundot, pagsuntok, pagtulak, pagsalya, pagdura, pagpatid.
 2. Kasama sa pambu-bully sa mga interaksiyon sa lipunan (social bullying) o pambu-bully sa mga relasyon (relationship bullying) ang pagkakalat ng tsismis, pagmamanipula ng relasyon, hindi pagsama o eksklusyon, pamba-blackmail, paghihiwalay para mapag-isa, hindi pagtanggap, paggamit ng panggigipit ng kaedad (peer pressure) at pagraranggo sa mga personal na katangian.
 3. May malisyang pagbibiro sa pagitan ng mga indibidwal na hindi magkakaibigan, kung saan may intensiyon na manawagan ng pananakit, pananakot, o intimidasyon.
 4. May malisyang pagbibiro sa pagitan ng mga indibidwal batay sa sinumang miyembro ng nakalista sa itaas na “protektadong uri.”
 5. Kasama sa cyberbullying, pero hindi nalilimitahan dito, ang pambu-bully sa pamamagitan ng mga mensahe, text, tunog, o imahe. Pagpapadala o pagpo-post ng hindi gustong mga komento, imahe, video, at larawan na ginawa upang intensiyonal na makapinsala o ma-bully ang estudyante (nakabatay man ito sa protektadong uri o hindi).
 6. Kasama sa cyber na seksuwal na pambu-bully/pangha-harass ang sitwasyon kung saan matapos makatanggap ang estudyante ng imahe, i-shinare niya ang imaheng ito sa iba pang estudyante sa pamamagitan ng mensaheng text, social media, o iba pang elektronikong paraan, at ituturing itong cyber na seksuwal na pambu-bully/pangha-harass.
 7. Kasama sa hazing (mga ritwal ng pagpapahirap), pero hindi limitado rito, ang pagtatakda sa estudyanteng kumain o uminom ng nakasusulasok na pagkain/materyal, pagtiisan ang pisikal na pang-aabuso, o lumahok sa mapanganib sa katawan o mapanghamak na gawain bilang initiation (mga ritwal sa pagtanggap) upang makasali sa club o pangkat ng estudyante.

iii.  Mga Pag-iimbestiga sa Pambu-bully at Pangha-harass sa Paaralan

Nangangailangan ang mga ligtas na kampus ng lapit o pagtugon na marami ang aspeto, kung saan malinaw at hindi nagbabago-bago ang inaasahan sa pag-asal, pati na rin ang pagkakaroon ng mga stratehiya upang mapigilan, matugunan, o makabangon mula sa mga insidente ng pambu-bully, hazing (mga ritwal ng pagpapahirap) at pangha-harass. Lumalahok ang principal (punong-guro) ng paaralan) at inaatasan niya ang lahat ng kawani ng paaralan na lumikha ng kapaligiran kung saan pinagtitibay ng komunidad ng paaralan ang mga pamantayan sa paggalang at magandang pakikitungo, at naiintindihan na hindi naaangkop, nakapipinsala, at hindi katanggap-tanggap ang pambu-bully, hazing at pangha-harass. Tungo sa layuning ito, ang mga paaralan ay:

 1. Magtatakda ng mga inaasahan sa kabuuan ng paaralan na naka-ayon sa Resolusyon para sa Mga Paaralang Ligtas at Nagbibigay ng Suporta (Safe and Supportive Schools Resolution) ng Distrito, na nagtataguyod ng ligtas, magalang, at walang pambu-bully na kapaligiran sa paaralan. Ibabahagi ang mga inaasahang ito sa lahat ng estudyante, pamilya, at kawani.
 2. Magkakaroon ng mekanismo ang bawat paaralan para sa pag-iimbestiga ng mga inire-report na reklamo tungkol sa pambu-bully at pangha-harass. Kailangang ipaabot ang proseso ng pagre-report at pag-iimbestiga ng paaralan sa lahat ng estudyante, pamilya, at kawani.
 3.  Kapag ini-report sa kawani ng paaralan ang insidente ng pambu-bully at pangha-harass,o kung nasaksihan niya ito, kailangang ipagbigay-alam ang insidente ng kawani na iyon sa administrador. Tutukuyin ng administrador ang naaangkop na kawaning may pagsasanay upang mag-imbestiga at sumubaybay. Kailangang-i-report ng kawani na makatatanggap ng ulat ng pambu-bully, pangha-harass, at/o pananakot ang tungkol dito sa principal (punong-guro)/administrador o sa itinalaga nito, sa loob ng isang araw na may pasok, o sa lalong madaling panahon matapos matanggap ang ulat. Kailangang ipagbigay-alam sa mga kawani ng paaralan ang tungkol sa itinatakdang ito. 
 4. Matapos na may magawang report o reklamo, pagpapasyahan ng may responsibilidad na principal/administrador o itinalaga nito kung kailangan ng mga pansamantalang hakbang upang matigil, mapigilan, o matugunan ang mga epekto ng pambu-bully, pangha-harass, at/o pananakot, kasama na ang pagganti, pangha-harass o panliligalig, o pambu-bully, habang isinasagawa at hinihintay ang anumang impormal na resolusyon at/o imbestigasyon, tulad ng paglalagay sa mga estudyante sa magkahiwalay na klase, o paglilipat sa estudyante sa klase na tinuturuan ng ibang guro. Ipatutupad ang mga pansamantalang hakbang sa paraan na pinakakaunti ang pasanin ng indibidwal na naging target ng pambu-bully  at/o pananakot.
 5. Ang principal/administrador o ang itinalaga nito ang siyang magpapasya kung sino ang naaangkop na nakapagsanay nang kawani ng paaralan na mag-iimbestiga. Kailangang kausapin ng imbestigador ang nagre-report na estudyante at mangalap ng pahayag. Kung posible, kailangang nakasulat ang pahayag at pirmado ng nagre-report na estudyante. Kapag kinausap ng principal/administrador o ng itinalaga nito ang estudyante at mapag-alaman ang tungkol sa insidente ng ibinibintang na pambu-bully o pangha-harass, kailangan niyang abisuhan ang magulang ng estudyante tungkol sa report at sabihing nag-iimbestiga na ang administrador.
 6. Kailangang sundan ng imbestigador lahat ng impormasyong nalaman habang isinasagawa ang imbestigasyon. Kasama rito ang pakikipag-usap sa mga saksi at pagrerepaso sa dokumentasyon.
 7. Kailangang siguraduhin ng imbestigador na mainterbyu niya ang inaakusahang estudyante at makakuha siya ng pahayag mula rito. Kung posible, kailangang nakasulat ang pahayag. Kapag nakausap na ng principal/administrador o ng itinalaga nito ang inaakusahang estudyante at nakakalap na siya ng impormasyon, kailangan niyang abisuhan ang magulang ng estudyante ukol sa report at sabihing nag-iimbestiga na ang adminsitrador.
 8. Kapag natapos na ang imbestigasyon, kailangang pagpasyahan ng administrador kung puwedeng maresolba ang hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng restorative practices (mga gawain para sa panunumbalik ng mga relasyon sa komunidad, RP). Kung naaangkop ang RP, kailangang tiyakin ng principal/administrador, o ng itinalaga nito na may pagsasanay sa restorative practices ang tao na magsasagawa ng kumperensiya, sang-ayon ang lahat ng partido, at isasagawa ito sa pamamagitan ng  naaangkop na mga pamamaraan.

iv.  Pansamantalang mga hakbang, interbensiyon, at suporta 

Ang mga hakbang na nagbibigay ng suporta ay hindi para sa pagdidisiplina at pagpaparusa na mga serbisyong pang-indibidwal, at iniaalok ito sa nag-uulat o tumutugon na partido ng imbestigasyon ikol sa pambu-bully o pangha-harass. Posibleng kasama sa mga hakbang na nagbibigay ng suporta, halimbawa, ang pangungumusta sa kagalingan ng katawan at isip o wellness, pagpapahaba ng mga deadine o takdang panahon ng pagtatapos ng gawain, o iba pang pag-aayon kaugnay ng mga kurso, o paglalagay sa mga kasangkot na indibidwal sa magkahiwalay na mga klase, o paglilipat sa estudyante sa klaseng itinuturo ng ibang guro, nang naaayon sa batas at sa polisiya ng Lupon. Matapos makatanggap ng ulat ng pambu-bully o pangha-harass, kailangang agad na kontakin ng administrador ng paaralan, o ng itinalaga nito, ang mga estudyante at pamilya at nang matalakay ang magagamit na mga hakbang para sa pagbibigay ng suporta. 

v.  Pagfa-file, Pag-imbestiga, at Paggawa ng Resolusyon sa mga Uniform Complaint na Kaugnay ng Pambu-bully

Kailangang ipagbigay-alam ng mga kawani ng paaralan sa mga pamilya ang tungkol sa kanilang karapatang mag-file ng Uniform Complaint (nakasulat at pirmadong pahayag ng paglabag sa mga batas at regulasyon na pederal o pang-estado at inihahain sa pamamagitan ng iisang proseso) kung hindi sila nasisiyahan sa resolusyon ng paaralan sa reklamo ukol sa pambu-bully. Kung may isusumite sa paaralan na form para sa Uniform Complaint na nagbibintang ng pambu-bully o pangha-harass nang dahil sa pagiging bahagi ng protektadong uri, ipadadala ito sa Opisina para sa Katarungan sa Pagkakapantay-pantay (Office of Equity) para sa wastong paghawak sa kaso.  Kokontakin ng opisyal para sa pagpapatupad ng mga patakaran (compliance officer) ang nagrereklamo (complainant) at gagawan ng resolusyon ang reklamo nang naaayon sa batas at sa mga patakaran ng Distrito na natukoy sa AR 1312.3. 

vi. Pagiging Kompidensiyal ng Impormasyon

Pananatilihing kumpidensiyal ang lahat ng reklamo at bintang ng seksuwal na pangha-harass, maliban na lamang kung kinakailangan para sa pagsasagawa ng imbestigasyon o para makagawa ng kasunod na kinakailangang aksiyon. (5 CCR 4964)

Gayon pa man, inabisuhan ng estudyante ang Distrito ukol sa pangha-harass, pero hiniling niya ang pagiging kumpidensiyal ng impormasyon, ipagbibigay-alam sa kanya ng compliance officer na posibleng malimitahan ng kahilingang ito ang kakayahan ng Distrito na maimbestiga ang pangha-harass, o makagawa ng iba pang kinakailangang aksiyon. Kapag pinagbigyan ang kahilingan para sa pagiging kumpidensiyal ng impormasyon, gagawin pa rin ng Distrito ang lahat ng makatwirang hakbang para maimbestigahan at matugunan ang reklamo, nang naaayon sa kahilingan. Sa ilang pagkakataon, posibleng hindi mapagbigyan ng Distrito ang kahilingan ng pagiging kumpidensiyal ng impormasyon para matugunan ang kinakailangang magawa batay sa batas. 

vii. Mga Hindi Pagkakasundo ng Mag-aaral (Student Conflict)

Nagtataguyod ang lahat ng paaralan ng positibo at nagbibigay ng suportang mga relasyon ng magkakaklase o magkakaedad. Ginagamit ng polisiya ng distrito para sa Ligtas at Nagbibigay-Suportang mga Paaralan (Safe and Supportive Schools) sa pamamagitan ng:

 • a. Mga Interbensiyon at Suporta para sa Positibong Kilos at Gawi (Positive Behavior Interventions and Support, PBIS) at nang magkaroon ng ligtas, hindi nagbabago-bago, at maaasahang mga klasrum at paaralan;
 • b. Restorative Practices (Mga Gawain para sa Panunumbalik) ng mga relasyon sa komunidad) upang intensiyonal at aktibong makabuo ng mga positibong relasyong pangkomunidad sa pagitan ng mga estudyante, kawani, at pamilya;
 • c. Mga gawaing may kamalayan ukol sa matitinding karanasan (trauma-informed practices) upang mapaghilom at masuportahan ang mga estudyanteng naaapektuhan ng matitinding karanasan;
 • d. Mga sistema para sa pagtatago ng datos (data systems) upang marekord, masubaybayan, matasa, at magamit bilang impormasyon sa patuloy ng pagpapahusay pa sa mga larangang ito.

viii. Notipikasyon o Pag-aabiso/Pakikisangkot sa mga Magulang at Restorative Practices (Mga Gawain para sa Panunumbalik ng mga Relasyon sa Komunidad)

Kapang ini-report ng estudyante ang insidente ng pambu-bully o pangha-harass, kailangang agad na abisuhan ng paaralan ang magulang/tagapatnubay ng estudyante tungkol sa report at sabihing nag-iimbestiga na ang principal (punong-guro)/administrador. Hindi kailangang maganap ang pag-aabiso sa magulang/tagapatnubay bago ang pakikipag-usap sa (mga) estudyante.

Bukod rito, puwedeng magsumite ang mga magulang, tagapatnubay, nag-aadbokasiya, o iba pang ikatlong partido ng ebidensiyang nakuha nang naaayon sa batas sa ngalan ng kanilang estudyante, pero kung hindi man, ay hindi sila puwedeng lumahok sa proseso ng imbestigasyon o dumalo sa pulong ukol sa hindi nila estudyante, kahit na may naroroong kawani. 
 
Kung naaangkop ang RP, kailangang tiyakin ng principal/administrador na may pagsasanay sa RP ang tao na magsasagawa ng kumperensiya, sang-ayon ang lahat ng partido, at isasagawa ito sa pamamagitan ng mga naaangkop na pamamaraan. Kung hindi naaangkop ang kumperensiya para sa RP, kailangang sikapin ng mga administrador na ipanumbalik ang relasyon sa pamamagitan ng iba pang paraan. Hindi naaangkop ang RP sa mga kaso ng ibinibintang na seksuwal na pag-atake/pambubugbog, at kailangang maingat na isaalang-alang bago gawin ito sa mga kaso ng pasalita o pisikal na pangha-harass o seksuwal na pangha-harass sa pamamagitan ng internet (cyber sexual harassment).

ix.  Pambu-bully sa Internet (Cyberbullying)

Kasama sa pambu-bully sa internet (cyberbullying) ang paglikha o pagpapadala ng nakaha-harass o nakaliligalig na komunikasyon, direktang banta, o iba pang nakapipinsalang teksto, tunog, o imahe, ayon sa pagbibigay-depinisyon ng Kodigo sa Edukasyon (Education Code) 48900 sa Internet, social media (tulad ng Facebook at Instagram), o iba pang teknolohiya, gamit ang telepono, kompyuter, o anumang wireless na kagamitan sa pakikipagkomunikasyon. Kasama rin sa cyberbullying ang pagpasok sa elektronikong account ng ibang tao at pagkuha sa identidad ng taong iyon upang masira ang reputasyon ng taong iyon. Sa mga pagkakataon kung saan may kasangkot na Pambu-bully sa Internet (Cyberbullying), hihikayatin ang mga indibidwal na may impormasyon tungkol sa gawain na i-save at i-print ang anumang elektroniko o digital na mensahe na sa tingin nila ay nagiging pambu-bully sa internet, at abisuhan ang guro, principal (punong-guro), o iba pang empleyado, at nang maimbestigahan ang bagay na ito.

Kapag nalaman ng mga administrador ang tungkol sa Pambu-bully sa Internet sa labas ng kampus na nakagagambala sa kapaligirang pang-edukasyon, kailangang hangarin nilang mamagitan sa lalong madaling panahon at nang mapigilan ang pagpapatuloy ng Pambu-bully sa Internet. Kapag napag-alaman na ginawa ang Pambu-bully sa Internet (Cyberbullying) sa labas ng mga oras ng pagpasok sa paaralan, pero naaapektuhan ang ligtas na kapaligiran para sa pag-aaral ng estudyante, puwedeng disiplinahin ng paaralan ang estudyanteng nakilahok sa Pambu-bully sa Internet.

x.  Pambu-bully ng Protektadong Uri

May karapatan ang bawat estudyante na maprotektahan mula sa pambu-bully batay sa pagiging bahagi ng protektadong uri o sa dahilan na “ibinubunsod ng pagkasuklam (hate-motivated)” ang pag-uugali. Kasama sa pambu-bully ng protektadong uri ang pag-asal na ginawa upang hamakin ang indibidwal batay sa aktuwal o inaakalang lahi, kulay, mga ninuno, bansang pinagmulan, nasyonalidad, etnisidad, identipikasyon sa etnikong grupo, relihiyon, katayuan sa pag-aasawa o pagiging magulang, pisikal na kapansanan o kapansanan ng isip, kasarian, seksuwal na oryentasyon, kasarian, identidad sa kasarian, ekspresyon ng kasarian, o henetikong impormasyon o asosasyon sa tao o grupo na may isa o higit pa sa aktuwal o inaakalang katangian na ito.  

Iimbestigahan at gagawan ng resolusyon ang pambu-bully batay sa protektadong uri alinsunod sa Polisiya ng Lupon 5131.2 at Administratibong Regulasyon 5131.2, bukod pa sa Administratibong Regulasyon 5145.9 ng SFUSD (“Pag-asal na Ibinubunsod ng Galit o Hate- Motivated Behavior”).

xi. Ipinagbabawal na Pagganti

Ipinagbabawal din ng Distrito ang anumang uri ng pagganti laban sa sinumang indibidwal na magre-report o lalahok sa pagre-report ng pambu-bully. Iimbestigahan at gagawan ng resolusyon ang mga reklamo ng pagganti sa paraan na katulad ng ginagawa sa reklamo ukol sa pambu-bully o diskriminasyon.

This page was last updated on November 14, 2022