7.6 Seksuwal na Pangha-harass o Panliligalig

Seksuwal na Pangha-harass o Panliligalig

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5145.7)

May pangako ang Tagapamahalang Lupon (Governing Board) na magpanatili ng ligtas na kapaligiran sa paaralan na malaya sa panliligalig at diskriminasyon. Ang Seksuwal na Pangha-harass o Panliligalig ay uri ng seksuwal na diskriminasyon na nasa ilalim ng Titulo IX ng Mga Pag-amyenda sa Edukasyon ng Batas ng mga Karapatang Sibil ng 1972 (Civil Rights Act of 1972) at ipinagbabawal ito kapwa ng mga pederal at pang-estadong batas. Ipinagbabawal ng Lupon ang seksuwal na pangha-harass sa estudyante ng iba pang estudyante, empleyado, o iba pang indibidwal sa mga pagtitipong itinataguyod ng paaralan at aktibidad na may kaugnayan sa paaralan. Binigyang-depinisyon na ng Opisina ng mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights) ng Departamento gn Edukasyon (Department of Education) ng Estados Unidos ang seksuwal na pangha-harass bilang “hindi tinatanggap na pag-asal na may seksuwal na kalikasan na napagpasyahan ng makatwirang indibidwal na lubhang malala, nakapanghihimasok, obhektibong nakasasakit, kung kaya’t epektibong itinatanggi nito sa indibidwal ang pantay na pamamaraan na makalahok sa programa at gawaing pang-edukasyon ng Distrito. Kasama rin sa seksuwal na pangha-harass ang pag-asal kung saan ginagawang kondisyon ang pagkakaroon ng estudyante ng pamamaraang makakuha ng tulong, benepisyo, o serbisyo mula sa Distrito ang paglahok ng estudyante sa hindi tinatanggap na seksuwal na pag-asal o mga insidente ng seksuwal na pag-atake, karahasan sa pakikipag-date, karahasan sa tahanan, at lihim na pagsubaybay o stalking."  

Ipinagbabawal din ng Lupon (Board) ang pangha-harass, pananakot, pagbabanta o iba ang pag-asal o aksiyon bilang pagganti sa indibidwal na nag-ulat, nag-file ng reklamo, o nagbigay ng testimonya, o kung hindi man, ay nagbigay ng suporta sa nagrereklamo sa pagbibintang ng seksuwal na pangha-harass. 

i. Mga Depinisyon

 1. Nagrereklamo (Complainant): Ang indibidwal na sinasabing biktima ng pag-asal na posibleng maituring na seksuwal na pangha-harass o panliligalig, ayon sa pagbibigay-depinisyon sa ibaba.
 2. Tumutugon (Respondent): Ang indibidwal na naiulat na nagsagawa ng pag-asal na posibleng maituring na seksuwal na pangha-harass, ayon sa pagbibigay-depinisyon sa ibaba.
 3. Pormal na Reklamo: Ang dokumentong nai-file ng nagrereklamo, kung saan may ibinibintang na seksuwal na pangha-harass laban sa tumutugon (respondent) at humihiling na imbestigahan ng Distrito ang bintang ukol sa seksuwal na pangha-harass. Puwede ring mag-file ang Tagapag-ugnay (Coordiantor) para sa Titulo  IX ng pormal na reklamo.
 4. Title IX Seksuwal na Pangha-harass: Binibigyang-depinisyon ng mga regulasyon ng Titulo IX ang seksuwal na pangha-harass o panliligalig bilang pag-asal na isinasagawa batay sa kasarian, kung saan natutugunan ang isa o higit pa sa mga sumusunod:
  • Ang paggawa ng empleyado ng Distrito na kondisyon sa tumatanggap ng ipinagkakaloob ng tulong, benepisyo, o serbisyo ng Distrito ang paglahok ng  indibidwal sa hindi katanggap-tanggap na seksuwal na pag-asal;
  • Hindi katanggap-tanggap na pag-asal na napagpasyahan ng makatwirang tao na lubos na malala, nakapanghihimasok, o obhektibong nakasasakit, kung kaya’t epektibo nitong itinatanggi sa indibidwal ang pagkakaroon ng pantay na pagkakataong makalahok sa pang-edukasyong programa o aktibidad; o
  • "Seksuwal na pag-atake" ayon sa pagbibigay-depinisyon sa 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), "karahasan sa pagde-date (dating violence)" ayon sa pagbibigay-depinisyon sa 34 U.S.C. 12291(a)(10), "karahasan sa tahanan" ayon sa pagbibigay-depinisyon sa 34 U.S.C. 12291(a)(8), o "lihim na pagsubaybay (stalking)" ayon sa pagbibigay-depinisyon sa 34 U.S.C. 12291(a)(30).
 5. Seksuwal na Pag-atake: Ang seksuwal na gawain na nakadirekta laban sa iba pang indibidwal na isinagawa nang walang pahintulot ng biktima, kasama na ang mga pagkakataon kung saan walang kakayahan ang biktima na magbigay ng pahintulot. Kasama sa seksuwal na pag-atake ang sumusunod na mga gawain: 
  • Panggagahasa: Ang pagpasok sa puke o puwitan, gaano man kabahagya ng anumang bahagi ng katawan o bagay, o pagpasok sa bibig ng ari ng ibang indibidwal, nang walang pahintulot ng biktima.
  • Panghihipo (Fondling): Ang panghihipo sa pribadong mga bahagi ng katawan ng ibang indibidwal para sa layunin sa seksuwal na kasiyahan, nang walang pahintulot ng biktima.
  • Seksuwal na Relasyon sa Pagitan ng Magkapamilya (Incest): Seksuwal na pakikipagtalik sa pagitan ng mga indibidwal na magkapamilya, kung saan ipinagbabawal ng batas ang pagpapakasal batay sa antas ng pagkakalapit ng relasyon bilang magkapamilya.
  • Pakikipagtalik sa Menor de Edad (Statutory Rape): Seksuwal na pakikipagtalik sa indibidwal na ang edad ay mas mababa sa edad ng pagbibigay-pahintulot batay sa batas. 
 6. Karahasan sa Pagde-date (Dating Violence): Karahasang isinagawa ng indibidwal na may relasyong romantiko o may seksuwal (intimate) na katangian sa biktima o nagkaroon ng gayong relasyon. 
 7. Karahasan sa Tahanan: Marahas na krimen na isinagawa ng indibidwal na:
  • Dati o kasalukuyang asawa o indibidwal na may seksuwal na relasyon (intimate partner) sa biktima;
  • Indibidwal kung kanino may anak ang biktima;
  • ndibidwal na kinakasama, o naging kinakasama ng biktima bilang asawa o seksuwal na karelasyon;
  • Indididwal na kapareho ang sitwasyon sa pagiging asawa ng biktima sa ilalim ng mga batas ukol sa karahasan o sa tahanan o sa pamilya, sa lugar kung saan naganap ang karahasan; o
  • Isinagawa ng sinumang indibidwal laban sa nasa sapat na edad na indibidwal o kabataang biktima, na protektado mula sa mga aksiyon ng indibidwal sa ilalim ng mga batas ukol sa karahasan sa tahanan o sa pamilya, sa lugar kung saan naganap ang karahasan. 
 8. Lihim na Pagsubaybay (Stalking): Paglahok sa serye ng mga pag-asal na nakadirekta sa espesipikong indibidwal na nagbubunga ng takot sa pinagtutuunang indibidwal ukol sa kanyang kaligtasan/kaligtasan ng iba, o magdulot sa kanya ng labis na pagdurusa ng damdamin. 
 9. Pahintulot: Ang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido na magsagawa ng seksuwal na pag-asal o aktibidad. Ang pahintulot ay mayroong impormasyon, may kaalaman, at boluntaryo at posibleng maipaabot sa pamamgitan ng malinaw na pananalita o aksiyon. Hindi puwedeng makuha ang pahintulot sa pamamagitan ng pisikal na pamumuwersa, pagbabanta, nakapananakot na pag-asal, o pamimilit. Hindi puwedeng magbigay ng pahintulot ang indibidwal na batid na, o dapat ay batid nang walang kakayahan ang isip o walang pisikal na kakayahan. 
 10. Pang-edukasyong Programa o Gawain: Mga lugar, pagtitipon o sitwasyon kung saan nagkaroon ang Distrito ng malaking kontrol kapwa sa tumutugon (respondent) at sa konteksto kung saan naganap ang seksuwal na pangha-harass. 
 11. Mga Hakbang na Nagbibigay ng Suporta: Mga serbisyong hindi nagdidisiplina, hindi nagpaparusa, at pang-indibidwal, na iniaalok sa nagrereklamo (complainant), o sa tumutugon (respondent).

ii. Pagtuturo/Impormasyon:

Titiyakin ng Superintendente o ng itinalaga nito na makatatanggap ang lahat ng estudyante ng Distrito ng naaangkop sa edad na pagtuturo at impormasyon ukol sa seksuwal na pangha-harass o panliligalig. Kasama sa gayong pagtuturo at pagbibigay-impormasyon ang:

 1. Kung ano-anong aksiyon at kilos at gawi ang itinuturing na seksuwal na pangha-harass o panliligalig, kasama na ang katunayan o fact na posibleng maganap ang seksuwal na pangha-harass sa pagitan ng mga indibidwal na magkapareho ang kasarian at posibleng kasama rito ang seksuwal na karahasan;
 2. Malinaw na mensaheng hindi kailangang pagtiisan ng mga estudyante ang seksuwal na pangha-harass sa anumang pagkakataon;
 3. Paghihikayat na iulat ang naobserbahang mga insidente ng seksuwal na pangha-harass, kahit na hindi pa nagrereklamo ang biktima ng pangha-harass;
 4. Malinaw na mensahe na pangunahing inaalala ng Distrito ang kaligtasan ng estudyante, at tutugunan ang anumang hiwalay na paglabag sa patakaran kung saan kasangkot ang sinasabing biktima o sinumang indibidwal na nag-uulat ng seksuwal na pangha-harass nang hiwalay din, at na hindi nito maaapektuhan ang pamamaraan ng pagtanggap, pag-iimbestiga, at paggawa ng resolusyon sa reklamo ukol sa seksuwal na pangha-harass;
 5. Impormasyon tungkol sa patakaran ng Distrito ukol sa pag-iimbestiga ng mga reklamo at tungkol sa (mga) indibidwal na dapat pag-ulatan ng seksuwal na pangha-harass;
 6. Impormasyon tungkol sa mga karapatan ng estudyante at ng magulang/tagapatnubay na mag-file ng reklamong sibil o kriminal, ayon sa naaangkop. 

iii. Tugon sa Ulat ukol sa Seksuwal na Pangha-harass

Mahigpit na hinihikayat ng Distrito ang sinumang estudyanteng nakararamdam ng seksuwal na pangha-harass, o nakaranas nito sa mga lugar ng paaralan, o sa itinataguyod ng paaralan o may kaugnayan sa paaralan na gawain sa Estados Unidos, na agad na kontakin ang kanyang guro, ang principal (punong-guro), o sinumang mauugnayang empleyado ng paaralan. Dapat abisuhan ng sinumang empleyado ng Distrito na makatatanggap ng ulat o may maoobserbahan na insidente ng seksuwal na pangha-harass ang principal o ang opisyal para sa pagsunod sa mga patakaran ng Distrito (District compliance officer). 

Sa unang pakikipag-ugnay ng Principal o ng itinalaga nito sa Nagrereklamo (Complainant), ang Principal o ang itinalaga nito ay: 

 1. Ipagbibigay-alam sa Nagrereklamo ang tungkol sa magagamit na mga hakbang para sa pagkakaroon ng suporta; 
 2. isasaalang-alang ang kagustuhan gn Negrereklamo ukol sa mga hakbang para sa pagkakaroon ng suporta; 
 3. ipagbibigay-alam sa Nagrereklamo ang tungkol sa makukuhang mga hakbang na nagbibigay-suporta, mai-file o maihain man o hindi ang pormal na reklamo; at
 4. ipaliliwanag sa Nagrereklamo ang proseso para sa pagfa-file ng pormal na reklamo. 

iv.Pagfa-file o Paghahain ng Pormal na Title IX na Reklamo 

Kung naging biktima ang indibidwal ng seksuwal na pangha-harass, puwede siyang mag-file o maghain ng nakasulat at pormal an reklamo. Ihaharap ang nakasulat at pormal na reklamo sa Tagapag-ugnay (Coordinator) para sa Titulo IX ng Distrito, na magtatago ng talaan o log ng mga natatanggap na reklamo. Para sa layunin ng pormal na reklamo, tatawagin ang indibidwal na nagsasabing biktima siya ng pag-asal na maituturing na seksuwal na pangha-harass bilang “nagrereklamo (complainant): at tatawagin ang indibdiwal na naiulat na nagsagawa ng pag-asal bilang “tumutugon (respondent).” Pasisimulan ng pagfa-file ng pormal na reklamo ang pormal na imbestigasyon ng hinaing at ng mga patakarang nakabalangkas sa ibaba.

Puwedeng i-file ang pormal na reklamo nang personal, sa pamamagitan ng koreo, o sa email sa Tagapag-ugnay para sa Titulo IX (Title IX Coordinator). Puwede ring isumite ang reklamo sa administrador ng inyong paaralan. Itinatakda sa sinumang administrador na makatatanggap ng pormal na reklamo na agad na ibigay ang reklamo sa Title IX Coordinator. Puwedeng makontak ang Title IX Coordinator sa:

Office of Equity/Title IX Coordinator
555 Franklin Street, 3rd Floor
Telepono: (415) 355-7334
Fax: (415) 355-7333
Email: equity@sfusd.edu

Ihahain ang lahat ng reklamo nang naaayon sa mga sumusunod:

 1. Kapag napatunayang totoo ang mga ibinibintang sa ulat, ituturing itong seksuwal na pangha-harass sa ilalim ng Titulo IX.
 2. Sa panahon ng pagfa-file, kailangang lumalahok ang Nagrereklamo (Complainant), o sumusubok lumahok sa pang-edukasyong programa o aktibidad na ipinagkakaloob ng Distrito.
 3. Naganap ang ibinibintang na seksuwal na pangha-harass sa loob ng pang-edukasyong programa o aktibidad ng Distrito laban sa indibidwal na nasa Estados Unidos.
 4. Kailangang nakasulat na isagawa ang pormal na reklamo at kailangang kasama rito ang pisikal o digital na lagda ng Nagrereklamo o Complainant (o ng kanyang legal na tagapatnubay), o kung hindi man, kailangang nakasaan na ang Complainant ang indibidwal na nagfa-file ng pormal na reklamo.

Upang makapagkaloob ng makabuluhang due process (magkatarungang pagkilala sa mga karapatan sa ilalim ng batas) sa lahat ng partido, kapag nagdesisyon ang Complainant  na pasimulan ang pormal na reklamo batay sa Titulo IX, hindi puwedeng manatiling hindi pinapangalanan ang Complainant sa Tumutugon (Respondent). Makatatanggap ang Complainant at ang Respondent ng nakasulat na abiso matapos ang pagfa-file ng pormal na reklamo.
 
Posibleng ring pirmahan ng Tagapag-ugnay para sa Titulo IX ang pormal na reklamo na Titulo IX, kapag natugunan na ang lahat ng kinakailangan ukol sa sitwasyon at hurisdiksiyon, kasama na ang pagsasaalang-alang sa pinakamabuting interes ng Reklamo at ang kagustuhan ng Nagrereklamo ukol sa pagtugon ng Distrito sa ulat. 

Kung hindi maisulat ng complainant ang reklamo nang dahil sa mga kondisyong tulad ng kapansanan o kawalan ng kakayahang bumasa at sumulat, tutulungan siya ng kawani ng Distrito sa pagfa-file ng reklamo.

v.  Pormal na Patakaran para sa Hinaing (Formal Grievance Procedure

Mga Papel sa Distrito
Ang mga sumusunod na administratibong papel ang bubuo sa pangkat na magpapatupad ng pormal na patakaran para sa hinaing na nakabatay sa Titulo IX.

 1. Imbestigador: Ang indibidwal na may responsibilidad sa pangangalap ng ebidensiyang kaugnay ng mga bintang. Gagawa ang Imbestigador ng Ulat ukol sa Imbestigasyon (Investigation Report) na siyang maglalaman ng buod ng makabuluhang ebidensiya. Isusumite ang Ulat o Report sa Tagagawa ng Desisyon (Decision-Maker) para maisaalang-alang ito.
 2. Tagagawa ng Desisyon (Decision-Maker): Ang indibidwal na may responsibilidad para sa paggawa ng ebalwasyon sa lahat ng makabuluhang ebidensiya at nang mapagpasyahan ang pormal na reklamo/ Ang Decision-Maker ang may responsibilidad para sa paglalabas sa mga partido ng nakasulat na pagpapasya batay sa mga napag-alaman. Hindi puwedeng ang Title IX Coordinator din ang Decision-Maker.
 3. Opisyal para sa mga Apela Kaugnay ng mga Titulo IX na Kaso (Title IX Appeal Officer): Ang indibidwal na may responsibilidad para sa paggawa ng ebalwasyon sa mga apela, at nang magawan ng pinal na pagpapasya ang pormal na reklamo. Hindi puwedeng maging imbestigador, tagagawa ng desisyon, o Tagapag-ugnay (Coordinator) para sa Titulo ang Opisyal para sa mga Apela Kaugnay ng mga Titulo IX na Kaso (Title IX Appeal Officer). 

Pag-iimbestiga na Titulo IX

Matapos matanggap ang pormal na reklamo, magsasagawa ang Distrito ng imbestigasyon ukol sa mga ibinibintang at magsasagawa ng pasya ukol sa mga ibinibintang na ito, nang naaayon sa Polisiya ng Lupon 5145.7, at sa mga patakarang nakadetalye sa AR 5145.7. 
  
Itatalaga sa imbestigador ang gawain ng pangangalap ng ebidensiyang may kaugnayan sa mga ibinibintang. Posibleng kasama sa imbestigasyon ang pag-iinterbyu sa mga partido o saksi, pati na rin ang pagrerepaso sa makabuluhang ebidensiya. Magkakaroon ang lahat ng partido ng magkakapantay na pagkakataon pang magharap ng mga testigo at anumang ebidensiya na may kaugnayan sa mga ibinibintang. Kailangang magkaloob ng nakasulat na abiso ukol sa mga interbyung para sa pag-iimbestiga, o iba pang miting, sa sinumang indibidwal na hiniling o inaasahan, at dapat bigyan ang partidong ito ng sapat na panahon upang mapaghandaan ang partisipasyon. Kailangang kasama sa abiso ang petsa, oras, lugar, mga kalahok, at layunin ng miting.
 
Sampung araw na may pasok sa paaralan bago ang pagtatapos ng imbestigasyon, pagkakalooban ang Nagrereklamo at ang Tumutugon ng kopya ng ulat ukol sa imbestigasyon, at ng pagkakataon na magbigay ng nakasulat na tugon sa Imbestigador.  Gagawa ang Imbestigador ng ulat ukol sa imbestigasyon na siyang maglalaman ng makatwirang buod ng makabuluhang ebidensiya.

Magkakaroon ng pagkakataon ang mga partido na pumili ng tagapayo (advisor) na gusto nila, upang masamahan sila sa anumang kaugnay na miting o paghaharap na may kinalaman sa pormal na reklamo.

Desisyon na Titulo IX

Matapos matanggap ng mga partido ang ulat ukol sa imbestigasyon, mayroong sampung araw na may pasok sa paaralan ang mga partido upang makapagsumite sa Tagagawa ng Desisyon (Decision-Maker) ng nakasulat at makabuluhang tanong na gustong ipatanong ng partido sa sinumang partido o saksi. Ang Tagagawa ng Desisyon ang magpapasya ukol sa pagiging makabuluhan ng mga tanong at magbibigay ng pahintulot ukol sa limitadong bilang ng kasunod na mga tanong, at magkakaloob ng mga sagot na mula sa bawat partido.  Isusumite ang ulat ang sagot ng mga aprtido sa Tagagawa ng Desisyon para maisaalang-alang ito. 
 
Ang Tagagawa ng Desisyon ay hindi puwedeng parehong indibidwal na may papel bilang Tagapag-ugnay para sa Titulo IX o bilang imbestigador. Magtataguyod ang Tagagawa ng Desisyon ng ebalwasyon ng lahat ng makabuluhang ebidensiya at maglalabas ng nakasulat na pagpapasya ukol sa responsibilidad sa dalawang partido. Kailang kasama sa nakasulat na pagpapasya ang mga ibinibintang, ang deskripsiyon ng isinagawang mga hakbang upang maimbestigahan ang insidente, ang mga napag-alamang katunayan (findings of fact) na nagbibigay-suporta sa pasya, mga konklusyon ukol sa paglabag sa polisiya ng Distrito at ang dahilan para sa gayong pagpapasya, at ang mga patakaran para sa pag-apela. Kailangang sabay na ipagkaloob ang nakasulat na pasya sa mga partido.

Puwedeng i-apela ng isang partido ang pinal na pagpapasya o ang pagkakawaksi sa reklamo sa loob ng 5 (limang) araw na may pasok sa paaralan, matapos ilabas ang nakasulat na pagpapasya, batay sa mga sumusunod:

 1. Nagkaroon ng hindi tamang proseso kung kaya’t naapektuhan ang kinahinatnan ng usapin (kung baga, hindi wastong nasunod ang patakaran na nakalarawan sa polisiyang ito);
 2. May bagong ebidensiya, na makatwirang hindi pa nakukuha sa panahon na isinagawa ang pagpapasya, kung saan maaapektuhan ang kinahinatnan ng usapin; o
 3. Nagkaroon ang Tagapag-ugnay para sa Titulo IX, ang (mga) Imbestigador, o ang (mga) Tagagawa ng Desisyon ng magkasalungat na interes o pagkiling para sa, o laban sa, mga nagrereklamo o sa tumutugon sa pangkalahatan, o sa inidibwal na nagrereklamo o tumutugon, kung kaya’t naapektuhan ang kinalabasan ng usapin. 

Titulo IX na Apela

Ang Pinuno ng Dibisyon para sa Pagbibigay-Suporta sa Mag-aaral, Pamilya at Komunidad (Student, Family, Community Support Division), o ang itinalaga nito ang siyang gaganap sa papael na Opisyal para sa mga Apela na Kaugnay ng Titulo IX (Title IX Appeal Officer). Hindi puwedeng maging imbestigador, Tagagawa ng Desisyon, o Tagapag-ugnay para sa Titulo IX ang Opisyal para sa mga Apela na Kaugnay ng Titulo IX. Magpapadala ng nakasulat na abiso sa mga partido matapos ang pagfa-file ng apela. Magkakaroon ang mga partido ng sampung (10) araw ng pagpasok sa paaralan upang makapagsumite ng nakasulat na pahayag bilang pagsuporta, o bilang paghamon, sa apela.  Maglalabas ang Opisyal para sa Titulo IX ng nakasulat na desisyon na naglalarawan sa resulta ng apela at ang batayan para sa pagpapasya ukol dito. 

Pagbabawal sa Pagkakaroon ng Pagkiling o Bias

Hindi puwedeng may magkasalungat na interes, o pagkiling para sa mga nagrereklamo o tumutugon, o laban sa mga ito sa pangkalahatan, o sa indibidwal na Nagrereklamo o Tumutugon, ang Tagapag-ugnay para sa Titulo IX, ang Imbestigador, ang Tagagawa ng Desisyon, ang Opisyal para sa mga Apela na Kaugnay ng Titulo IX o sinumang indibidwal na itinalaga na magpadaloy ng proseso para sa impormal na resolusyon. 

Mga Takdang Panahon

Kailangang makompleto ang pagpoproseso sa mga pormal na hinaing o grievance sa loob ng siyamnapung (90) araw na may klase sa paaralan matapos ang pagsusumite ng pormal na reklamo. Pahihintulutan ang pagpapahaba ng takdang panahon na ito kung may magandang dahilan at magbibigay ng abiso ukol sa gayong pagpapahaba ng takdang panahon kapwa sa Nagrereklamo o Complainant at sa Tumutugon o Respondent. Posibleng kasama sa magandang dahilan ang mga sumusunod na maaaring isaalang-alang, bagamat hindi nalilimitahan sa mga ito: panahon kung saan walang klase; hindi pagdalo ng partido o mga saksi; pagkaantala sa pagtatakda ng mga interbyu; o kasabay na aktibidad ng mga tagapagpatupad ng batas o iba pang ahensiya.

vi. Titulo IX Pagwawaksi o Dismissal ng Pormal na Reklamo

Kung hindi maituturing ang pag-asal na ibinibintang sa pormal na reklamo bilang seksuwal na pangha-harass ayon sa pagbibigay-depinisyon sa itaas, hindi naganap nang may direktang relasyon sa pang-edukasyong programa o aktibidad ng Distrito, o hindi naganap laban sa indibidwal na nasa Estados Unidos, kailangang iwaksi ang pormal na reklamo. Hindi mapipigilan ng pagkakawaksi ng pormal na reklamo ang aksiyon na nasa ilalim ng iba pang probisyon ng polisiya ng Distrito. Maaari ding maiwaksi ang pormal na reklamo kung nakasulat na magsusumite ang Nagrereklamo o Complainant ng kanyang kahilingan na iurong ang reklamo, kung hindi na naka-enroll o hindi na naka-empleyo sa Distrito ang Tumutugon o Respondent, o kung may mga sitwasyong nakapipigil sa Distrito sa pangangalap ng sapat na ebidensiya upang magkaroon ng pagpapasya.

Magpapadala agad ng nakasulat na abiso ng pagkakawaksi sa mga partido sakaling iwaksi ang reklamo.

Ang mga insidenteng hindi aangat sa antas ng seksuwal na pangha-harass, ayon sa pagbibigay-depinisyon sa polisiyang ito ay kailangan pa ring imbestigahan ng paaralan, alinsunod sa Mga Polisiya ng Distrito sa Pambu-bully o Pang-aapi at Pangha-harass o Panliligalig (BP 5131.2/AR 5131.2).

vi. Proseso ng Pagrereklamo

 1. Sinumang estudyante na makadama na naging obheto siya ng seksuwal na pangha-harass ay maaaring magreklamo nang verbal sa kanyang principal, itinalaga ng principal, guro o sa Tagapag-ugnay para sa Title IX.
 2. Sinumang kawani ng paaralan na pinagreklamuhan ay, sa loob ng 24 na oras na natanggap ang reklamo, ay iuulat ito sa principal o kanyang itinalaga. Gagawin ang ulat na ito kahit pa hindi mag-file ng reklamo ang biktima.
 3. Sa kaso ng seksuwal na pangha-harass kung saan sangkot ang principal o sinumang kawani ng distrito na kadalasang siyang pinagrereklamuhan, iuulat ito ng kawaning nakatanggap ng ulat ng estudyante o nakapuna ng insidente sa tagapag-ugnay para sa kawalan ng diskriminasyon (nondiscrimination coordinator)  o sa Superintendente o itinalaga nito. Gagawin ang ulat na ito kahit pa hindi mag-file ng reklamo ang biktima.
 4. Ang principal o ang kanyang itinalaga na pinagreklamuhan ay agad na mag-iimbestiga ayon sa Administratibong Regulasyon R5166. Kapag napatunayan ng principal o ng kanyang itinalaga na nangyari ang seksuwal na pangha-harass, gagawin niya ang maagap at angkop na aksiyon upang mahinto ang pangha-harass, at matugunan ang mga epekto nito sa biktima. Papayuhan din ng principal o kanyang itinalaga ang biktima tungkol sa iba pang maaaring lunas. Mag-uulat ang principal o kanyang itinalaga sa Superintendente o itinalaga nito at ipagbibigay-alam ang kaso sa mga alagad ng batas, kung kinakailangan. 

vii. Impormal na Resolusyon na Nauukol sa Titulo IX

 Sa anumang panahon matapos mai-file ang pormal na reklamo, pero bago umabot sa paggawa ng desisyon, posibleng sumang-ayon ang mga partido na lumahok sa proseso ng impormal na resolusyon (tulad ng pamamagitan o mediation), kung saan hindi na magkakaroon ng buong proseso ng imbestigasyon at paghahatol (adjudication). Hindi puwedeng itakda ng Distrito sa mga partido na lumahok sa proseso ng impormal na resolusyon. Bago umabot sa resolusyon, puwedeng umurong ang alinmang partido mula sa proseso ng impormal na resolusyon at ipagpatuloy muli ang proseso ng pormal na pagrereklamo. 
 
Hindi magagamit ang prosesong ito kung ibinibintang sa reklamo na seksuwal na nang-harass ng estudyante ang empleyado. 

viii. Pag-asal na Hindi Umabot sa Antas ng Titulo IX na Antas ng Seksuwal na Pangha-harass

Ang mga insidenteng hindi umabot sa antas ng seksuwal na pangha-harass ayon sa pagbibigay-depinisyon sa ilalim ng Titulo IX at BP 5145.7 ay posibleng lumabag sa iba pang polisiya ng Distrito at tutugunan ang mga ito sa naaayon na paraan. Iimbestigahan ang nakapangha-harass na pag-asal, kasama na ang seksuwal na pagha-harass na posibleng hindi umabot sa antas ng Titulo IX na seksuwal na pangha-harass ng paaralan, nang naaayon sa polisiya ng Distrito ukol sa Pambu-bully at Pangha-harass (BP 5131.2/AR 5131.2)

ix. Pag-asal sa Labas ng Kampus/Pag-asal sa Labas ng Gawaing may Kaugnayan sa Paaralan

Hindi sumasailalim sa Hurisdiksiyon ng Titulo IX ang anumang ipinagbabawal na pag-asal na magaganap sa labas ng kampus o sa labas ng may kaugnay sa paaralan o itinataguyod ng paaralan na mga programa o aktibidad, at ituturing ang mga ito bilang pambu-bully at/o pangha-harass na labag sa polisiya ng distrito kung may nagpapatuloy itong epekto sa kapaligiran ng paaralan, o kung lumilikha ito ng kapaligiran sa paaralan kung saan namamayani ang galit (hostile school environment) para sa nagrereklamo o sa biktima ng pag-asal. 
 
Alinsunod sa Kodigo sa Edukasyon ng California, seksiyon 48900, at ang mga sumusunod (et. seq.), posibleng masuspinde o mabigyan ng mahabang suspensiyon (expulsion) ang estudyante nang dahil sa seksuwal na pangha-harass na may kaugnayan sa aktibidad ng paaralan o pagpasok sa paaralan, na naganap sa anumang panahon, kasama na ang mga sumusunod, pero hindi nalilimitahan sa mga ito: 

 1. Habang nasa nasasakupan ng paaralan; 
 2. Habang papunta sa paaralan o pauwi mula sa paaralan; 
 3. Sa panahon ng tanghalian, nasa kampus man o hindi; at 
 4. Sa panahon na pagpunta sa aktibidad na itinataguyod ng paaralan, o pauwi mula roon.

Bagamat hindi pinahihintulutan ang pagdidisiplina para sa pag-asal na walang kaugnayan sa paaralan, nagkakaloob pa rin ang mga paaralan ng mga hakbang na nagbibigay ng suporta sa estudyanteng mag-uulat ukol sa insidenteng naganap sa labas ng paaralan. 

x. Titulo IX Mga Hakbang na Nagbibigay ng Suporta  

Kapag may iniulat na insidente ng seksuwal na pangha-harass, pagpapasyahan ng principal (punong-guro) o ng kinatawan nito, nang may pakikipagkonsultasyon sa Tagapag-ugnay para sa Titulo IX (Title IX Coordinator), kung kinakailangan ng mga hakbang na nagbibigay-suporta habang hinihintay ang mga resulta ng imbestigasyon. Ang mga hakbang na nagbibigay ng suporta ay hindi nagdidisiplina at hindi nagpaparusang mga serbisyo na pang-indibidwal, na iniaalok sa nagrereklamo (complainant), o sa tumutugon (respondent).
 
Posibleng kasama sa mga hakbang na nagbibigay ng suporta, halimbawa, ang pangungumusta sa kagalingan ng katawan at isip o wellness, pagpapahaba ng mga deadine o takdang panahon ng pagtatapos ng gawain, o iba pang pag-aayon kaugnay ng mga kurso, o paglalagay sa mga kasangkot na indibidwal sa magkakahiwalay na mga klase, o paglilipat sa estudyante sa klaseng itinuturo ng ibang guro, nang naaayon sa batas at sa polisiya ng Lupon. Hindi kailangang mag-file ng pormal na reklamo para makatanggap ng mga hakbang na nagbibigay ng suporta. 
 
Matapos makatanggap ng ulat ukol sa seksuwal na pangha-harass, kailangang agad na kontakin ng Tagapag-ugnay para sa Titulo IX, o ng itinalaga nito, ang mga partido at nang matalakay ang magagamit na mga hakbang para sa pagbibigay ng suporta. Responsibilidad ng Tagapag-ugnay para sa Titulo IX ang paggawa ng koordinasyon ukol sa epektibong pagpapatupad ng mga hakbang na nagbibigay ng suporta. Agad na magsasagawa ang principal/itinalaga nito, o ang Tagapag-ugnay para sa Titulo IX, ng mga kinakailangang hakbang upang matigil ang pangha-harass at maprotektahan ang mga estudyante at/o matiyak ang pagkakaroon nila ng pamamaraan tungo sa pang-edukasyong programa.  Hanggang sa maaari, hindi dapat madehado sa gayong mga hakbang na nagbibigay ng suporta ang nagrereklamo o ang biktima ng ibinibintang na pangha-harass.

Posibleng kasama sa nagbibigay-suporta na pansamantalang mga hakbang ang pangungumusta sa kagalingan ng katawan at isip o wellness, pagpapahaba ng mga deadine o takdang panahon ng pagtatapos ng gawain, o iba pang pag-aayon kaugnay ng mga kurso, o paglalagay sa mga kasangkot na indibidwal sa magkahiwalay na mga klase, o paglilipat sa estudyante sa klaseng itinuturo ng ibang guro, nang naaayon sa batas at sa polisiya ng Lupon. 

xi  Mga Notipikasyon 

Ang kopya ng Patakaran ng Distrito sa Seksuwal na Pangha-harass ay:

 1. Ipamamahagi ang Polisiya ukol sa Seksuwal na Pangha-harass sa mga paaralan (High School, Middle School, at Paaralang Elementarya at sa mga Sentro para sa Paghubog sa Bata (Child Development Centers) nang may mga instruksiyon na dapat ipaskil ito sa lahat ng espasyo ng mga pangunahing tanggapan o main office, kasama na ang pahingahan ng mga kawani o staff lounges, at kuwarto para sa gobyerno ng mga estudyante; pangunahing gusali ng administrasyon, kasama na ang mga opisina para sa Pagpapayo/ng Dekano; pasilidad ng Sentro para sa Kagalingan ng Katawan at Isip (Wellness Center); at/o iba pang prominenteng lugar kung saan regular na nagpapaskil ng mga abiso ukol sa mga patakaran, regulasyon, pamamaraan, o mga pamantayan ng pag-asal.  
 2. Magpapaskil ng Poster tungkol sa Polisiya ukol sa Seksuwal na Pangha-harass sa bawat banyo at locker room sa mga paaralan para sa Middle School at High School.
 3. Isasama ang Patakaran sa Seksuwal na Pangha-harass sa Handbook na ipadadala sa mga magulang.
 4. Ipapaskil ang Patakaran sa Seksuwal na Pangha-harass sa Website ng SFUSD sa ilalim ng Office of Equity. 
 5. Isasama ang Patakaran sa Seksuwal na Pangha-harass sa anumang iba pang notipikasyon na ipinadadala sa mga magulang/tagapatnubay sa pagsisimula ng bawat akademikong taon. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 212.6)
 6. Ipapaskil ang Patakaran sa Seksuwal na Pangha-harass sa prominenteng lokasyon na malapit sa opisina ng principal. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 212.6)
 7. Ibibigay ang Patakaran sa Seksuwal na Pangha-harass bilang bahagi ng anumang programang pang-oryentasyon sa mga bagong estudyante sa simula ng bawat kuwarter, semestre, o sesyon sa tag-araw. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 212.6)
 8. Ilalathala ang Patakaran sa Seksuwal na Pangha-harass sa alinmang pampaaralan o pandistritong publikasyon na nagtatakda ng mga komprehensibong kautusan, regulasyon, proseso, at pamantayan ng gawi o asal ng mga paaralan o Distrito. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 212.6)
 9. Ibibigay ang Patakaran sa Seksuwal na Pangha-harass ay ibibigay sa mga empleyado  at mga organisasyon ng mga empleyado.

xii. Mga aksiyong pandisplina 

 1. Sinumang estudyante na magsasagawa ng seksuwal na pangha-harass kanino man sa paaralan o sa isang gawain na itinataguyod ng paaralan, o may kaugnayan sa paaralan ay lumalabag sa polisiyang ito at papatawan ng pandisiplinang aksiyon. Para sa mga estudyanteng nasa mga grado 4 hanggang 12, posibleng kasama sa pandisiplinang aksiyon ang suspensiyon at/o expulsion, basta’t isasaalang-alang ang kabuuang mga sirkumstansiya ng (mga) insidente sa pagpapataw ng gayong pagdidisiplina. 
 2. Magpapatupad rin ang Distrito ng anumang naaangkop na aksiyon laban sa sinumang emplayado na magsasagawa ng seksuwal na pangha-harass/diskriminasyon.

xiii. Pagganti

Ipinagbabawal ng Lupon ng Edukasyon ng San Francisco ang pagganti sa anumang anyo nang dahil sa pagrereklamo, pag-uulat ng mga pagkakataon ng diskriminasyon, o pakikibahagi sa mga proseso ng pagrereklamo. Ang pakikibahaging iyon ay hindi dapat makaapekto sa anumang paraan sa estado, takdang gawain ng nagrereklamo o sa mga grado ng isang estudyante/nagrereklamo.

xiv. Impormasyon Tungkol sa mga Apela Kaugnay ng Titulo IX 

1. AIMPORMASYON TUNGKOL SA PAG-APELA SA SFUSD

Tinatapos ng pinal na pagpapasya ng responsibilidad ang imbestigasyon na Titulo IX. Puwedeng i-apela ng sinumang partido ang pinal na pagpapasya batay sa mga sumusunod na dahilan: 

 • Hindi tamang proseso na nakaapekto sa kinahinatnan ng usapin; 
 • May bagong ebidensiya, na makatwirang hindi pa nakukuha sa panahon na isinagawa ang pagpapasya ukol sa responsibilidad o sa pagwawaksi ng kaso, kung saan maaapektuhan ang kinahinatnan ng usapin; at 
 • Nagkaroon ang Tagapag-ugnay para sa Titulo IX, ang (mga) Imbestigador o ang (mga) tagagawa ng desisyon ng magkasalungat na interes o pagkiling para sa, o laban sa, mga nagrereklamo o sa mga tumutugon sa pangkalahatan, o sa indibidwal na nagrereklamo o tumutugon, kung kaya’t naapektuhan ang kinalabasan ng usapin.

Pagpapasyahan ang apela ng walang kinikilingan o neutral na partido at hindi ito pagpapasyahan ng imbestigado, tagagawa ng desisyon, o Tagapag-ugnay para a Titulo IX. Bibigyan ang dalawang partido ng makatwiran at magkapantay na pagkakataon na magsumite ng nakasulat na pahayag bilang pagsuporta, o paghamon, sa kinahinatnan. Maglalabas ng pinal at nakasulat na desisyon ukol sa apela sa loob ng 20 araw na may pasok sa paaralan, magmula noong matanggap ang kahilingan na mag-apela, kung saan inilalarawan ang resulta ng apela at ang dahilan para sa resulta.  Magkasabay na ipagkakaloob ang desisyon ukol sa apela sa dalawang partido.   

Office of Equity sa Equity@sfusd.edu sa loob ng 5 araw na may pasok sa paaralan, matapos matanggap ang reklamo. 

2. IBA PANG IMPORMASYON UKOL SA PAG-APELA

Opisina para sa mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights)

Karaniwan nang dapat mai-file ang mga reklamo sa Opisina para sa mga Karapatang Sibil sa loob ng 180 araw ng huling aksiyon ng diskriminasyon.  Para sa iba pang impormasyon, dapat bisitahin ng mga partido ang kanilang website: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html

U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
Lyndon Baines Johnson Department of Education Bldg
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100
Email: OCR@ed.gov
Fax: 202-453-6012

Departamento ng Edukasyon (Department of Education) ng California

Kung hindi sumasang-ayon ang indibidwal sa pagpapasya ng Titulo IX na Imbestigasyon ng Distrito, may karapatan siyang iapela ang mga pagpapasyang ito, sa loob ng 30 araw matapos matanggapa ng desisyon, sa Departamento ng Edukasyon ng California. Bukod rito, puwedeng mag-file ng apela sa Departamento sakaling mabigo ang distrito na magbigay ng nakasulat na tugon. Kailangang matanggap ng Departamento ang apelang ito sa loob ng 15 araw matapos ang dapat araw ng pagsusumite ng tgon. 

Para sa anumang tanong tungkol sa pag-aapela, o para magsumite ng apela, kailangang kontakin ng mga partido ang UCP na Opisina para sa Katarungan sa Pagkakapantay-pantay sa Edukasyon (Education Equity UCP Office) sa pamamagitan ng email sa eeucpo@cde.ca.gov.

This page was last updated on November 14, 2022